TSE Araç Kontrol Merkezi İhalesi Duyurusu

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN

1. İşin Konusu, Kapsamı ve Teklife ilişkin bilgiler şunlardır;

 

1.1. Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için Ankara ilinde TSE (Araç) Kontrol Merkezine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 31/01/2023 tarihine kadar bu tesisin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkacaktır.

 

1.2. TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri (tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj faaliyetleri, ambulans ve acil sağlık araçları ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, vb. işlemler) yapılacaktır.  Ayni ve mali hakları TSE tarafından karşılanarak, TSE tarafından istihdam edilen uzmanlar vasıtasıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir. TSE, işletme ile ilgili gider ve faaliyetlere karışmayacaktır.

 

1.3 İhale üzerinde kalan işletmeci, TSE (Araç) Kontrol Merkezinde müşterilere verilen ve ihaleye konu araç kontrolü hizmetleri işlemleri sonucu tahakkuk edecek işletmeci hizmet bedelinin teklif edilen yüzde (%) oranı karşılığında ihale konusu işi gerçekleştirmeyi ve artan kalan kısmını TSE’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

1.4 Teklifler % oranları eksiltilmesi usulüyle verilecektir. Bu ihalede eksiltmedeki uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

 

1.5. İhaleye dokümanını oluşturan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Standart Formlar http://www.tse.org.tr adresinde yayımlanacak ve TSE web sitesinde ücretsiz görülebilecektir. Ancak ihaleye katılım için 3. maddede belirtilen ücret karşılığı ihale dokümanı satın alınması ve belgelendirilmesi zorunludur.

 

2. İhale konusu işin yapılacağı yer Ankara’ dır.

3. Şartnameler ve standart formları oluşturan ihale dokümanları TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi NO:112 Bakanlıklar ANKARA adresinden 1.000,00 Türk Lirası bedelle satın alınabilir. Kargo vb. şekilde doküman satışı yapılmayacaktır.

4. İhale 07/09/2021 tarihinde saat 10.30’da Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5. İhalenin geçici teminat tutarı 46.649,10 TL’ dir.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır;

6.1.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

6.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

6.3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

6.4.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

6.5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

6.6. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

6.7. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.1-6.2 'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6.8. İmza sirküleri vermek.

6.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

6.10. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.12 İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale dokümanı kapsamındaki ilgili standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.)

6.13. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.14. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.15. İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.16. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ibrası ve alındı belgesi ile belgelendirecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

6.17. İdareye iade edilecek Tahmin edilen bedelin %3’ü tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 150 (yüz elli) gün süreli banka teminat mektubu vermek.

6.18. Şekli ve içeriği bu şartnamenin standart formlarında formatı belirlenen teklif mektubu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

6.19. Teklif edilen işyerine ait biri içerden biri dışarıdan 2 (iki) adet fotoğraf.

6.20. İstekli işletmecinin araç kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği iş yeri adresi ve şirket unvanı ile uyumlu “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” mevcut olacaktır. Bu ruhsat teklif dosyasına konulacaktır.

 

7. Teklifler 4 ncü Maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulüne uygun biçimde Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar ANKARA adresine teslim edilecektir.

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar bu adrese elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yolu ile de gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

 

8. İhale ile ilgili bilgi için iletişim bilgileri;

Gamze CANARSLAN:  gcanarslan@tse.org.tr – 0 312 592 50 21

Özcan KARKIN : okarkin@gmail.com – 0 312 592 50 36

Şahin KALEM:  skalem@tse.org.tr – 0 312 416 65 14

Sıra No.

İl

Tahmini Bedel

Geçici Teminat Tutarı (%3)

AKM Sınıfı

1

Ankara

1.554.970,00 TL

46.649,10 TL

A

 


Dökümanlar (5)

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön