CE İşareti

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2016/426/AB)

Kapsamımız;

Ürün Grubu

Modül

Gaz Yakan Ev-tipi Pişirme Cihazları

Modül B: AB Tip İncelemesi

 Modül D: Üretim Kalite Güvencesi

 Modül E: Ürün Kalite Güvencesi

Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları

Modül B: AB Tip İncelemesi

 Modül D: Üretim Kalite Güvencesi

 Modül E: Ürün Kalite Güvencesi

Gaz Yakan Ticari Pişirme Cihazları

Modül B: AB Tip İncelemesi

 Modül D: Üretim Kalite Güvencesi

 Modül E: Ürün Kalite Güvencesi)

 

Gaz Yakan Cihazlarda CE İşareti Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:

 

Aşağıdaki listede verilen dokümanların Enstitümüze gönderilmesi ile başvuru yapılmış olur. Başvuru dokümanları incelendikten sonra dokümanlarda herhangi bir eksiklik bulunmaması halinde başvuru sahibi kuruluş ile mutabakat sağlanarak saha incelemesi için tarih belirlenir ve inceleme gerçekleşir. Saha incelemesinde de herhangi bir uygunsuzluk tespit edilemediği takdirde firma belge almaya hak kazanır. Belgelendirme işlemleri, eksiklik veya uygunsuzluk olmaması durumunda yaklaşık 1 haftada tamamlanmaktadır.

Firmalar sistemlerinde ve ürün üzerinde yaptıkları önemli değişiklikleri "Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu"  ile TSE ye bildirmekle yükümlüdürler.

Uygunluk Değerlendirme Başvuruları online olarak yapılmaktadır. Online başvurular için tıklayınız.

Başvuru eklerinin online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Ekleri

1Sözleşme (2 nüsha imzlanıp başvuru dokümanları ile bilirkte sunulacaktır)

2- Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Başvuru Bilgi Formu

3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi'nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge (ASLI / NOTER TASDİKLİ)

4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin Tasdikli İmza Sirküleri (ASLI / NOTER TASDİKLİ)

5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Tasdikli Belge

6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi

7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge

8- Kalite Sistem Dosyası (Kalite Sistem Dosyası Asgari Şu Dokümanları İçermelidir; Kalite El Kitabı, Prosedürler, Deney Talimatları ve Formları Listesi, AT Tip İnceleme Belgesi (Varsa), AT Tasarım İnceleme Belgesi (Varsa)),

9- Teknik Dosya, (Teknik Dosya İstenilen Belgelendirme Hizmeti Doğrultusunda Asgari Aşağıdaki Dokümanları İçermelidir.)

Teknik dosya, aşağıda belirtilen içerik sıralamasına uygun olacak bir şekilde ayraçla sınıflandırılmış olarak hazırlanır.

 

AB TİP İNCELEMESİ TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ

1

Cihaz/Donanım için Risk Değerlendirmesi (Cihazın/Donanımın yanlış kullanımını da içeren bir risk değerlendirmesi)

2

Cihazın/Donanımın, Tüm Bileşenlerini Ve Amaçlanan Tüm Kuruluş Ve İşletme Modlarını İçeren Genel Tanımı

3

Kavramsal Tasarımlar ve Üretim Çizimleri ve Parçaların, Kısmi Montaj Diyagramları, Gaz ve Elektrik Kontrol Sistemi Şematik Diyagramları, Devreler vb.

4

Cihazların İşletilmesini de İçeren, Yukarıdakilerin Anlaşılması İçin Gerekli Tanımlamalar ve Açıklamalar

5

Tamamen veya Kısmen Kullanılan Belirlenmiş Standardların Bir Listesi ve Bu Standardların Uygulanmadığı Durumda Direktifin Temel Gereklerini Sağlamak İçin Benimsenmiş Çözümlerin Tanımlamaları

6

Cihazda/Donanımda Kullanılan Malzeme, Boya, Cila vb. için, ilgili Ulusal veya Avrupa Standardlarına Uygunluğu da İçeren Detaylar

7

Deney Raporları

8

Diğer İlgili AB Direktiflerine (LVD, EMC vb.) Uygunluk Kanıtı

9

Cihazlar İçin En Az Ana Boyutları, Donanımlar İçin Tüm Çizimleri İçeren Boyutlandırılmış Tasarım Çizimleri (Çizimleri bu istenilen şekilde temin etmek mümkün değilse bu bilgiler metin veya tablo formunda da kabul edilebilir)

10

AT Tip İncelemesi için sunulan her Cihazın/Donanımın Fotoğrafları

11

Kuruluş, Kullanım, Servis ve Dönüşüm İçin El Kitapları

12

Cihaz Bileşenlerinin Bir Listesi ve Bu Bileşenlere İlişkin Onay Belgeleri

13

Cihazın Üretim ve/veya İnceleme ve/veya İzlenmesine İlişkin Onay Belgeleri

14

Onaylanmış Kuruluşun Uygunluk Değerlendirmesinde İstifade Edebileceği Diğer Dokümanlar

 

ÜRÜN/ÜRETİM KALİTE GÜVENCE MODÜLÜ (MODÜL D/E) TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ

 

Başvuru Dokümanları

 

1- Üretici ile ilgili bilgiler

  • Üreticinin adı ve adresi
  • Üretim yeri adresi
  • Tescilli Markası

a)Ürünün kalitesine ilişkin olarak yönetimin kalite güvence hedefleri ve organizasyonun yapısı,  yükümlülükleri ve yetkisi,

2- Kalite El Kitabı

3-Organizasyon Şeması

4-Kalite politikası ve (varsa) ISO 9001 sertifikası

b) İmalat sonrasında yapılacak incelemeler ve deneyleri,

5-Muayene ve Deney Planı

6- Kalite Planları

c) İlgili personel hakkında muayene (denetim) raporları, deney bilgileri, kalibrasyon bilgileri, yeterlilik raporları gibi kalite güvence kayıtları vb.

7-Görev Tanımları ve Yönetim Temsilci görev tanımlarını da içeren)

 8-Prosedürler

-Firma tarafından gerçekleştirilen deney kayıtları,

9-Kalibrasyon planı, deney talimatları ve diğer sistem dokümanlarının listesi

ç) Kalite güvence sisteminin etkili çalışmasını sağlayan izleme vasıtaları.

10-

 

11- AB Uygunluk beyan örneği

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği EK V içeriğine uygun olarak hazırlanmış uygunluk beyanı şablonu (Beyanda yer alması gereken Onaylanmış kuruluş bilgileri şablonda boş olarak bırakılmalıdır. Sertifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra sertifika tarihinden sonraki bir tarihli oluşturulup yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.)

 

12- AB tip inceleme sertifikasının bir sureti ve onaylanan tipin teknik dosyası.

Ayrıca Kalite Yönetim Sisteminde aşağıdaki taahhütler bulunmalıdır

1-Teknik dosyanın muhafaza edileceğini garanti altına alan yazılı düzenleme

2-Kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bilgi vereceğini garanti altına alan yazılı düzenleme

3-Başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair taahhüt

 

 

Not: Teknik dosya 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır. Belgelendirme süreci tamamlandıktan sonra teknik dosyanın bir tanesi üretici firmaya onaylı olarak teslim edilecektir.

 

HİZMET PROGRAMI

 

Gaz Yakan Cihazlar Direktif Sorumlusu
Arif Cem GÜRKAN / Ali Fuat ÇOLAK
Tel: 90 - 312 416 65 68
Fax: 90 - 312 416 62 82 
acgurkan@tse.org.tr

afcolak@tse.org.tr


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön