Otomotiv Sektörü Yetkili Teknik Sorumlu Eğitim ve Sınavı

Otomotiv Sektörü Yetkili Teknik Sorumlu Eğitim ve Sınavı Amaç, İçerik ve Süresi

1.      GİRİŞ:

Dünyanın hızla değişmesi, gelişmesi ve globalleşmesi tüm insanlık üzerindeki sorumlulukların da bu çerçevede yenilenmesini ve adaptasyonunu gerektirmektedir.  İmalat ve hizmet sektörlerinde kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması bugün her zamankinden daha önemli bir duruma gelmiştir. Hızla değişen pazar koşullarının firmalar üzerinde oluşturduğu baskı da buna eklendiğinde, stratejik ve operasyonel seviyelerde hızlı ve güvenilir kararlar alınması kurumlar için önemli bir yetkinlik haline dönüşmüştür. Bu nedenle nitelikli personel istihdam etmek, büyük miktarda veri toplamak, bu verileri işleyerek yeni bilgi üretmek ve analitik yöntemler kullanarak stratejik ve operasyonel kararlar vermek günümüz yöneticileri ve diğer karar vericiler için rutin ama önemli bir faaliyet olmaktadır.

İş hayatına atılmak, üzerinde çalıştığı, eğitimini aldığı alanlarda hizmet verebilmek, emeğin maddi ve manevi karşılığını alarak yaşamını optimum düzeyde idame ettirebilmek, belirli bir yaş ve eğitim düzeyine ulaşmış her bireyin isteğidir. Her canlı gibi, insanlar da bulundukları ortama adapte olabildikleri sürece yaşamlarını daha kolay ve efektif sürdürebilirler. Bu adaptasyonu sağladıkları takdirde çalışmaya arzulu, aktif ve üretken olurlar ki bu da başarıyı beraberinde getirir. Üniversitelerimizin uygulamakta oldukları yüksek lisans düzeyindeki Bilimsel Hazırlık Programları da bu amaca hizmet etmektedir.

Türk Standardları Enstitüsü olarak, endüstri alanında çalışmak için eğitim almış veya almakta olan kişilerin, mevcut sistemlerin ve idari işlemlerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik bir takım temel bilgi, beceri, bakış açısı, üretme yeteneği, bilgiyi değerlendirme-kullanma-yorumlama ve uzmanlık kazanmalarının öneminden yola çıkarak, topluma hizmet etme misyonumuza bir halka daha eklemeyi hedeflemekteyiz.


2.      AMAÇ:


EAP/2014 Endüstriyel Adaptasyon Programının amacı, üniversitelerin teknik, fen bilimleri ve/veya mühendislik dallarının herhangi birinden mezun olan veya bu üniversitelerin son sınıf öğrencilerinin, ülkemizin iş gücüne iştirak etmek üzere, mesleklerine uygun alanlarda teknik kabiliyetlerini geliştirmek, arttırmak ve çalışma hayatına daha donanımlı girmelerine katkıda bulunmak, teorik bilgilerinin endüstriye hazır hale gelmesini sağlamak, yeni mezunların iş hayatına daha hızlı ve profesyonel girişlerine katkıda bulunmak, standardların uygulanmasını öğreterek ülkemiz sanayicisinin standardizasyon bilincinin artmasına ve sertifikalı uzmanlar yetiştirerek ülkemiz istihdamına katkıda bulunmaktır.


3.      KAPSAM:

EAP/2014 Endüstriyel Adaptasyon Programı, başta mühendisler olmak üzere, üniversitelerin teknik, fen bilimleri ve/veya mühendislik dallarının herhangi birinden mezun olan veya bu üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrencilerini, teknik personel olarak endüstriyel iş ortamına hazırlamaya yönelik olarak planlanan ve endüstriyel kuruluşların, istihdam edeceği bir teknik personelde bulunmasını isteyeceği;

a) Organizasyonel gereklilikler, belgelendirme hizmetleri, standardizasyon, kalibrasyon, davranış biçimleri, zaman yönetimi vb. genel bilgilerden oluşan temel,
b) Örnek ürün ve metotlar üzerinde, her bir analiz, muayene ve deney metoduna göre anlatılan teorik,
c) Eğitim; ürün ve metotlar üzerinde, her bir analiz, muayene ve deney metoduna göre cihaz başında uygulama yapılarak verilen pratik, en fazla 5 katılımcıya sağlanacak, içeriğine göre 3 modülden oluşan eğitimleri kapsar.


4.      UYGULAMALAR : 
4.1  Daraltılmış Eğitim Modülü (1 Aylık Program):

TSE´nin her bir laboratuvarı için, kısmi olarak verilen eğitimdir. Makine, elektroteknik, kimya, gıda, tekstil, yapı malzemeleri gibi bir meslek adı ile anılan her bir TSE laboratuvarının faaliyetinin 1/3´ünü, 2-3 metot veya kısmi faaliyet gösteren bir laboratuvarın bütününü kapsayan eğitimdir.


4.2  Tam Eğitim Modülü (3 Aylık Program):

TSE´nin her bir laboratuvarı için tam olarak verilen eğitimdir. Her bir TSE laboratuvarının faaliyetinin bütününü kapsayan eğitimdir.


4.3  Genişletilmiş Eğitim Modülü (6 Aylık Program):

Aynı Laboratuvar Grup Başkanlığına bağlı birden çok TSE laboratuvarı için tam ya da daraltılmış olarak verilen eğitimdir. Aynı Laboratuvar Grup Başkanlığına bağlı iki laboratuvarın faaliyetlerinin bütününü ya da ikiden çok laboratuvarın faaliyetlerini kısmi olarak kapsayan eğitimdir.

4.4    Genel Çerçeve: 

 Eğitim Bölümü Eğitim İçeriği Eğitim Süresi
 Genel Bilgilendirme

 

 • Organizasyonel gereklilikler
 • Belgelendirme Hizmetleri
 • Standardizasyon
 • Kalibrasyon
 • İşyeri Kuralları, Davranış Biçimleri, İletişim, Zaman Yönetimi
 2-5 Gün
 Teorik

 

 • İlgili Standardlar
 • İlgili Yasal Mevzuat (Codex, Yönetmelik)
 • Numune alma metodları
 • Sektörel Deney Metodları
 3 Gün-2 Hafta
 Pratik  

 

 • Deney teçhizatının tanıtımı
 • Numune hazırlama
 • Test ve analizin gerçekleştirilmesi
 • Raporlama
 • Sonuçları Yorumlama ve Değerlendirme
 3-20 Hafta
 Katılımcının  Belgelendirilmesi

Değerlendirme ve Sertifika

 1-5 Gün

 

5.      AÇIKLAMALAR:

5.1. Genel Bilgilendirme:

5.1.1. Organizasyonel Gereklilikler: Bu bölümde, bir kuruluşun organizasyon yapısından başlayarak, bu yapı içerisinde gerçekleşen faaliyetler, görev, yetki ve sorumluluklar, diğer taraflarla ilişkiler, çalışanlardan beklentiler, organizasyonun başarı anahtarları vb. hususlarda temel bilgiler verilecektir. Ayrıca, TSE´nin kuruluşu, yapısı, görevleri, hizmetleri vb. konular anlatılacaktır.
5.1.2. Belgelendirme Hizmetleri: TSE tarafından gerçekleştirilmekte olan tüm belgelendirme hizmetleri hakkında genel bilgi verilecek, belgelendirmenin neden ve nasıl yapıldığı, amacı, faydaları ve uygulama alanları anlatılacaktır.
5.1.3. Standardizasyon: Bu bölümde, standardizasyon ve bununla ilgili tüm tanımlar kelime anlamlarıyla açıklanacaktır. Standardizasyonun önemi, üreticiye, tüketiciye, ekonomiye ve sanayiye katkıları anlatılacaktır. Ürün, Metot, Sistem ve Hizmet standartlarıyla ilgili genel bilgilendirme yapılacaktır.
5.1.4 Kalibrasyon: Kalibrasyon nedir, neden gereklidir, nasıl yapılır, seçilen modül kapsamında hangi cihazlar için kalibrasyon gereklidir, validasyon nedir, ölçüm belirsizliğinin önemi ve değerlendirilmesi gibi konularla beraber, kalibrasyon raporlarının incelenmesi ve yorumlanmasına yönelik bilgilendirmeler yapılacaktır.
5.1.5. İşyeri Kuralları, Davranış Biçimleri, İletişim, Zaman Yönetimi: İş uygulamalarına uyum ve uygunluk çerçevesinde, işyeri kuralları, davranış, giyim, kuşam, hal, hareket, tavır, makamla ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, zaman yönetimi, iletişim vb. konular anlatılacaktır.


5.2. Teorik Kısım:

5.2.1. İlgili Standardlar: Seçilen modülle bağlantılı tüm ürün, metot, hizmet ve sistem standardları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
5.2.2. İlgili Yasal Mevzuat: Seçilen modülle bağlantılı ve uygulanmakta olan yasal mezuat, codex, şartnameler, protokoller, sözleşmeler vb. anlatılacaktır.
5.2.3. Numune Alma Metotları: Seçilen modülle bağlantılı olarak numune alma metotları ve numune hazırlamanın önemi teorik olarak anlatılacak, gerektiği durumlarda görsel sunumlar yapılacaktır.
5.2.4. Sektörel Deney Metotları: Seçilen modülle bağlantılı, sektörel bazda ilgili deney metotlarının neler olduğu, metot seçimi, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.


5.3. Pratik Kısım:

5.3.1.Deney Teçhizatının Tanıtımı: Bu bölümde, ilgili deney veya deneylerde kullanılacak teçhizatın (cihaz, aparat, alet, malzeme, düzenek, sistem vb.) tanıtımı yapılacak, çalışma prensipleri pratik eğitimlerde uygulamalı olarak anlatılacaktır.
5.3.2. Numune Hazırlama: İlgili numunenin deneye veya analize veya muayeneye veya ölçüme hazırlanması uygulamalı olarak anlatılacaktır.
5.3.3. Test ve Analizin Gerçekleştirilmesi: Bu aşamada, ilgili test ve analizler yapılacaktır.
5.3.4. Sonuçları Yorumlama ve Değerlendirme: Test/analiz sonucunda elde edilen veya hesaplanan verilerin, ilgili standartlara göre nasıl yorumlanıp değerlendirileceği açıklanacaktır. Gerekirse deney tekrarları yapılacaktır.
5.3.5. Raporlama: Test/analiz sonucunda elde edilen veriler, sonuçlar, yorumların TS EN ISO/ IEC 17025 standardı şartlarına uygun bir şekilde raporlanması nasıl yapılır, son rapor müşteriye nasıl iletilir vb. konularda uygulamalı anlatımlar yapılacaktır.


5.4. Katılımcının Belgelendirilmesi:
 
Program sonunda, her modül için belirlenen kriterler dahilinde, her katılımcı ilgili laboratuvar ve/veya laboratuvarlar tarafından değerlendirilecek ve uygun görülenler sertifikalandırılacaktır.

Başarı Kriteri; 100 üzerinden 70 puan kabul edilecektir. Puanlama yapılırken aşağıdaki yöntemlerden birisi veya kombinasyonu kullanılabilir. Kullanılacak yöntem numarası ve toplam puana katkısı belirtilecektir.

 • Yöntem 1: Yetkin personel ile karşılaştırma
 • Yöntem 2: Değeri bilinen numune veya referans malzeme ile deney
 • Yöntem 3: Sınav 
 • Yöntem 4: Gözlem
 • Yöntem 5: Diğer (Açıklanacaktır)


6.      MODÜL SEÇİMİ
 
Katılımcı aşağıda verilen TSE Laboratuvarları Listesinden öncelikle ilgili Laboratuvarı ve/veya Laboratuvarları, daha sonra ilgili ürün veya ürün gruplarını seçmek suretiyle verilen linklerden, branşına ve amacına uygun modül ve/veya modülleri belirleyecek ve başvuruda bulunacaktır.

 

 İlgili TSE Laboratuvarı* Ürün/Ürün Grupları (Modüller)
 Ambalaj Laboratuvarı (İzmir)
 • Oluklu Mukavva
 • Oluklu Mukavva, plastik taşıma kasaları, teneke kutular
 • Plastik Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri
 • Kağıt Esaslı Ambalajlar ve Ambalaj Malzemeleri; Yumuşak Kağıtlar (Kağıt Havlu, Kağıt Mendil vb.); Kağıt Ürünler (Okul Defteri, Faks Kağıtları, Yazar Kasa Ruloları vb.)
 • Metal Ambalajlar
 • Plastik Gıda Ambalajları
 •  Ex Laboratuvarı (İzmir)
 • Binalarda Kullanılan Bütün Yapı Malzemeleri ve Yapı Elemanlar (XPS, Sunta, Tahta, Hidrolik Yapıştırıcılar, Duvar Örgü Elemanları, Yer Döşemeleri, Çatı Malzemeleri vs.)
 •  Elektroteknik Laboratuvarı (Ankara)
 • Elektrikli Ev Aletleri
 • Fiş-Priz, Evlerde Kullanılan Anahtarlar, Cihaz Anahtarları
 • Kablolar ve Kordonlar
 •  Elektroteknik Laboratuvarı (Gebze)
 • Aydınlatma Cihazları
 • Elektrik- Elektronik Cihazlar (Elektromanyetik Uyumluluk)
 • Kablo ve Kordonlar
 •  Gıda Laboratuvarı (Ankara)
 • Bal, Şeker, Şekerli ve Kakaolu Ürünler 
 • Siyah Çay, Bitkisel Çaylar, Kahve, Baharatlar, Çeşni Maddeleri ve Gıda Katkıları 
 • Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Balık ve Balıkçılık Ürünleri
 • Meyveler ve Ürünleri, Alkollü Ve Alkolsüz İçecekler
 • Mikrobiyolojik Analizler - Gıda Ürünleri ve Gıda Dışı Ürünlerde (Kozmetik, Antibakteriyel Ürünler)
 • Sebzeler ve Ürünleri
 • Tahıllar, Kuruyemişler, Baklagiller Ve Ürünleri
 • Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar
 •  Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı (Gebze)
 • Gıda Analizi, Biyogenetik ve Helal Gıda
 • İyon Kromatografi, ICP/MS, HPLC, IR MS
 • GC/MS MS , LC/MS MS, LC/MS Headspace
 •  Enerji Teknolojileri Laboratuvarları (Ankara ve Tuzla)
 • Metal Bacalar
 • Gazla Çalışan Pişirme Cihazları
 • Pişirme Cihazları - Gaz Yakan - Ev Tipi
 • Gaz ve Sıvı Yakıtlı Kazanlar
 • Kombiler (Bacalı, Hermetik, Yoğuşmalı)
 • Fotovoltaik Paneller
 • Radyatör ve Konvektörler
 • Güneş Enerjisi Kolektörleri
 • Termostatik Vanalar
 •  Kimya Laboratuvarı (Ankara)
 • Sentetik Deterjanlar ve Temizlik Malzemeleri
 • Kimyevi ve Organik Gübreler
 • İçme Suları ve Doğal Mineralli Sular
 • Plastik Kauçuk Malzemeleri
 • Oyuncaklar
 • Yapı Malzemeleri Kimyasalları (Çimento, Kireç, Alçı, Agrega)
 •  Kimya Laboratuvarı (Gebze)
 • Boya Ürünleri
 • Isı Yalıtım Ürünleri
 • Polimerlerde Temel Deneyler
 • Basınçlı PE/PP Borularda Yapılan Deneyler
 • Petrol Ürünleri
 • Temizlik Malzemeleri
 • Kimyasal-Su Arıtımında Kullanılan
 •  Makine Laboratuvarı (Gebze)
 • malzeme
 • Akışkanlar (Yapı) Grubu
 •  Tahribatsız Muayene Laboratuvarı (Gebze)
 • Gözle Muayene Eğitimi (Seviye1+2)-Tüm İmalat Sektörü (Döküm, Dövme, Talaşlı İmalat, Kaynaklı İmalat vb.)
 • Tahribatsız Muayene Laboratuvarı 2014 yıllık eğitim planı
 • Tahribatsız Muayene Laboratuvarı 2014 yılı eğitim ücretleri
 •  Tekstil Laboratuvarı (Denizli)
 • Ev Tekstilinde Kullanılan Tekstil Mamülleri
 • Tekstil Kumaşı Mamülleri
 •  Yapı Malzemeleri Laboratuvarı (Ankara)
 • Agregalar
 • Beton ve Betondan Mamul Yapı Malzemeleri (Beton, Parke, Bordür, Kaplama Plağı, Karo)
 • Doğal Taşlar
 • Genel Çimentolar
 • Yapı Kimyasalları (Karo Yapıştırıcı, Derz Dolgu, Yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında kullanım için sıvı halde uygulanan su geçirmez ürünler , Yapı ve Sıva Alçıları )
 •  Yapı Malzemeleri Laboratuvarı (Gebze)
 • Ahşap Esaslı Levhalar (Lif, Yonga, Melamin Yüzlü Levha, Kontrplak vb.)
 • Ahşap Esaslı Parkeler (Masif, Laminat, Çok Tabakalı Parkeler)
 • Alçılar, Alçı Levha Yapıştırıcıları ve Derzleri ve Kâgir Harçları ve Sıvaları (GP - Genel Amaçlı)
 • Beton Malzemeler (Parke, Bordür, Karo, Gazbeton vb.) ve Doğal Taşlar
 • Karo Yapıştırıcıları ve Derz Dolgular
 • Isı Yalıtım Levha Sıvaları ve Yapıştırıcıları, Kâgir Harçları ve Sıvaları (T Grubu) ve ETICS)
 •  Yapı Malzemeleri Laboratuvarı (Kayseri)
 • Cam Deneyleri
 • Kapı ve Pencere Sistemleri
 • Yangına Dayanım Deneyleri
 •   Yapı Malzemeleri Laboratuvarı (Çorum)
 • Betondan Mamul Yapı Malzemeleri (Parke, Bordür, Kaplama Plağı, Karo)
 • Kagir Birimler (Kil Kagir Birimler, Beton Kagir Birimler)
 • Yapı Kimyasalları (Karo Yapıştırıcı, Derz Dolgu, Sıva Harcı)
 •  Yapı Malzemeleri Laboratuvarı (Turgutlu)
 • Kagir Birimler
 • Seramik Karolar
 •  

  *Önemli Not: TSE Laboratuvarlarımız hakkında genel bilgilere www.tse.org.tr adresinde "Deney Hizmetleri" linkinden ulaşılabileceği gibi, aşağıda verilen modüllerin genel çerçevelerine uymak kaydıyla, TSE Laboratuvarlarının hizmet profillerinde yer alan konularla ilgili her türlü deney hizmeti için eğitim talebinde bulunulabilir. Bu durumda, programın teorik ve pratik içerikleri ile ücretlendirme, program süresiyle bağlantılı olarak, gelen talepler doğrultusunda yeniden şekillendirilebilecektir.


  7.      BAŞVURU ŞARTLARI:

  7.1  Bu programa, üniversitelerin teknik, fen bilimleri ve/veya mühendislik dallarının herhangi birinden mezun olanların veya bu üniversitelerin son sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir. Başvurular TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı´na www.tse.org.tr web sitemizde bulunan Endüstriyel Adaptasyon Programı (EAP) Katılımcı Müracaat Formu  ile yapılacaktır.


  7.2  Başvuru Dokümanları

 • İmzalı Başvuru Formu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Mezun ise; onaylı Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 • Öğrenci ise; onaylı Öğrenci Belgesi
 • Banka Dekontu
 •  

  8.      ÜCRETLER:
  Eğitimin ücreti, 1 aylık modül bazlı olarak uygulanacaktır.

  Ücretlendirmeler;

 • 1-2 katılımcı için kişi başı 1.000,00-TL+KDV olarak tahsil edilecektir.
 • 3-5 katılımcı için toplam eğitim ücreti 3.000,00-TL+KDV olup, katılımcı sayısına bölünmek suretiyle, her bir katılımcıya düşen miktar ilgili katılımcıya fatura edilecektir.
 • Gebze Tahribatsız Muayene Laboratuvarında gerçekleştirilmesi planlanan eğitim modülüne ait ücretlendirmede "Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Kurs ve Sınav Hizmet Ücretleri" uygulanacaktır.

 • 9.      İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

 • TSE Endüstriyel Adaptasyon Eğitimi Yönergesi
 • EAP Katılımcı Müracaat Formu
 • TSE Laboratuvarları Eğitim ve Başarı Kriterleri Çizelgeleri (Modül Bazlı)
 • Eğitim Notları
 • TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2014 Eğitim ve Sertifika Programı
 • Başarı Sertifikaları
 •  

  Ayrıntılı bilgi için:  

  Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA
  Tel: 0 312 416 63 81
  Faks: 0 312 416 64 50
  eap@tse.org.tr 

   


  Dökümanlar (2)

  Eski Siteye Dön