Çevre Yönetim Sistemi Dokümanları

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

 

MESLEĞİN TANIMI VE ÇALIŞMA ALANLARI

 

EOQ Çevre Yönetim Sistemi personel belgelendirme şeması kapsamında TSE-PBM tarafından personel belgelendirmesi gerçekleştirilen kategoriler ve bu kategorilerin tanımladığı yetkinlikler aşağıdaki gibidir;

 

Çevre Yönetim Temsilcisi:

Normatif şartları  (TS EN ISO 14000 serisi vb.) esas alan bir çevre yönetim sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olan kişidir. Çevre Yöneticisi, Çevre ile ilişkili projeleri yönetebilir, kuruluş süreçlerini analiz edebilir ve iyileştirebilir. TS EN ISO 9001 standardına göre Yönetim Temsilcisi görevlerini yerine getirebilir, temel çevre yönetim yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve bu yöntemleri bir takım içerisinde kullanabilir. Çevre Yöneticisi, Çevre yönetim sistemi konuları için profesyonel, bilgili ve motivasyon kontak noktası olarak iletişim becerilerini iç ve dış ilgili taraflara yönelik kullanır. Bunların dışında Çevre Yönetim Sistemi standardında belirlenmiş olan görevleri yerine getirmek.

 

Çevre Yöneticisi:  Norm şartları  (TS EN ISO 14000 serisi vb.) esas alan bir Çevre yönetim sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olan kişidir. Çevre Yöneticisi, Çevre ile ilişkili projeleri yönetebilir, kuruluş süreçlerini analiz edebilir ve iyileştirebilir. TS EN ISO 9001 standardına göre Yönetim Temsilcisi görevlerini yerine getirebilir, temel Çevre yönetim yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve bu yöntemleri bir takım içerisinde kullanabilir. Çevre Yöneticisi, Çevre yönetim sistemi konuları için profesyonel, bilgili ve motivasyon kontak noktası olarak iletişim becerilerini iç ve dış ilgili taraflara yönelik kullanır.

 

Yukarıda belirtilen becerilere ilave olarak, Çevre Yöneticisi, kuruluşunun sürdürülebilir iş başarısı doğrultusunda Çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kullanır. Bunu gerçekleştirirken ilgili tarafların taleplerini, piyasa şartlarını ve kuruluşun çevresini dikkate alır. 

 

Çevre Yöneticisi, ileri yönetimsel kavramlar hakkında bilgi sahibidir ve ileri yönetimsel kavramları kuruluşta uygular. Modeller ve sistemler bilgisi doğrultusunda, farklı standartların şartlarını kuruluşun yönetim sistemine entegre edebilir. Kuruluş bünyesinde tetkik programı yöneticisi görevlerini yerine getirebilir.

 

İstatistik dâhil, uygun yöntemleri kullanarak Çevre ile ilişkili verileri analiz edebilir, değerlendirebilir ve sunabilir ve bu verileri kararların alınması için kullanabilir.

 

Çevre Yöneticisi, müşteri beklentilerini belirler ve kuruluş içinde temsil eder. Kuruluşun tüm seviyelerinde Çevre ile ilişkili konular hakkında bilgi, tavsiye ve eğitim sağlar ve Çevre yönetim sisteminin uygulanmasını teşvik eder.

 

Çevre Aday Yöneticisi: Çevre Yöneticisi belgelendirme şartlarından toplam iş tecrübesi ve Çevre yönetimi tecrübesi şartları aranmayan kişiyi ifade eder

 

Çevre Tetkik Görevlisi:  TS EN ISO 19011’e göre Çevre ile ilişkili tetkikleri (birinci taraf, ikinci taraf, sistem, süreç ve yasal şartlara uygunluk denetimleri) tek başına veya bir tetkik ekibinin parçası olarak başlatabilen, planlayabilen ve gerçekleştirebilen kişi.

 

Çevre Aday Tetkik Görevlisi: Çevre Tetkik Görevlisi belgelendirme şartlarından toplam iş tecrübesi, Çevre yönetimi tecrübesi ve tetkik tecrübesi şartları aranmayan kişiyi ifade eder

 

4.3. 2 Beceriler ve Bilgi Düzeyi

 

4.3.2.1. Çevre Yönetim Temsilcisi, Çevre Yöneticisi ve Çevre Baş Tetkik Görevlisi

Çevre Yönetim Temsilcisi, Çevre yönetim sistemlerini, ilgili standartları ve norm dokümanları değerlendirebilmeli ve bunlarla ilişkili Çevre yönetimi tekniklerini uygulayabilmelidir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen konularda eğitim, bilgi, beceri ve tecrübesini belgelemelidir:

 • ÇYS’yi uygulama ve yürütme
 • Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Yönetim ve Koordinasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk ve fırsat tanımlama
 • Tartışma teknikleri
 • Motivasyon teorileri
 • Süreç yönetimi
 • Grup yönetimi
 • Raporlama teknikleri
 • Müşteri ilişkileri
 • Müşteri gereksinimlerini tanımlama teknikleri
 • Çevre uygulama metotları
 • Karar verme teknikleri
 • Karar destek sistemleri
 • Veri madenciliği
 • Proje uygulama/yönetimi
 • Proje değerlendirme

 

Çevre Yöneticisi ve Çevre Baş Tetkik Görevlisi, Çevre yönetim sistemlerini, ilgili standartları ve norm dokümanları değerlendirebilmeli ve bunlarla ilişkili Çevre yönetimi tekniklerini uygulayabilmelidir. Bu kapsamda Çevre yönetim temsilcisi konularına ek olarak aşağıda belirtilen konularda eğitim, bilgi, beceri ve tecrübesini belgelemelidir:

 • Kuruluşta çevresel koruma ile alakalı konuları ilgili taraflara iletme
 • Çevre Yönetim Sisteminin gelişimini sürdürme
 • Çevre ile ilgili Yönetim Sistemleri entegrasyonu
 • Çevresel performansı geliştirmek ve yönetmek için gerekli teknolojileri anlama ve uygulama
 • Kaynakların kullanımı ve atıkların azaltılması
 • Tehlikeli maddelerin kullanımının emisyonunun ve aynı zamanda enerji kullanımının azaltılması
 • Su ve toprağın muhafazası
 • Mevcut durum analizi (SWOT, PESTEL, vb.)
 • Tetkik programlarını planlama, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme

Teknik sorumlu yukarıda belirtilen konuları PBM-FR-ÇYS-002 Çevre Yönetim Sistemi ilk Belgelendirme Başvuru Değerlendirme Formuna kayıt ederek başvuru değerlendirmesini gerçekleştirir.

 

Çevre yöneticisi ve yönetim temsilcisi, yukarıda belirtilen bilgi ve becerilere ek olarak kapsamlı yönetim sistemleri uygulamasını, genel ofis uygulama, sistem ve teknolojilerini, kültürel standartları ve her seviyeye uygun dil ve iletişim becerilerini sergileyebilmelidir.

 

Çevre yöneticisi ve yönetim temsilcisi, ISO 14000 serisi standartlar konusunda bilgi ve beceri sahibi ve bu standartlara aşina olmalıdır. Ayrıca Çevre yönetim yöntem ve teknikleri konusunda yeterlilik sahibi olmalıdır.

4.3.2.2 Çevre Tetkik Görevlisi

Çevre Tetkik Görevlisi adayları, tetkik uygulamaları hakkında kapsamlı ve güncel bilgiye sahip olmalı, TS EN ISO 19011 standardının güncel versiyonunda belirtilen ve tetkiklerin gerçekleştirilmesinde belirtilen yetkinlikler ile aşağıda belirtilen konular hakkında edinilen eğitim, bilgi, beceri, tecrübe ve yapılan tetkikler belgelendirilmelidir:

 • ÇYS İç Tetkik Eğitimi
 • Tetkik/denetim planlama, uygulama ve iyileştirme
 • Yönetim sistemleri değerlendirme
 • Uygunluk değerlendirme
 • Tetkik Metotları/Teknikleri
 • Ürün uygunluğu
 • Tetkik Yönetimi
 • İş geliştirme
 • İş planı

Teknik sorumlu yukarıda belirtilen konuları PBM-FR-ÇYS-002 Çevre Yönetim Sistemi ilk Belgelendirme Başvuru Değerlendirme Formuna kayıt ederek başvuru değerlendirmesini gerçekleştirir.

 

4.4. BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU DOKÜMANLARI VE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

 

Bu programın 4.3. Yeterlilik Şartları başlığı altında tanımlanan yeterlilik şartlarının karşılanabilmesi amacıyla bu maddede belirtilen başvuru şartlarının sağlanması ve bunlara ilişkin kanıtların başvuru sahibi tarafından TSE-PBM’ ye sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi, belgelendirme başvurusunda bulunmasa bile başvuru yaptığı sınav kategorisi için PBM-FR-ÇYS-001 Çevre Yönetimi Sistemi İlk Belgelendirme Başvuru Formunu ve bu formda sınav katılımcılarından istenen belgeleri başvuruda bulunduğu sınav tarihinden önce TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

4.4.1. Belgelendirme İçin Başvuru Şartları ve Başvuru Dokümanları

 

4.4.1.1. Çevre Yönetim Temsilcisi ve Çevre Yöneticisi

 

Öğrenim Durumu

Çevre Yönetim Temsilcisi asgari lise mezunu olması gerekirken, Çevre Yöneticisi asgari ön lisans mezunu olmalıdır. Başvuru sahibi mezuniyet durumunu gösteren belgeyi başvuru formuyla birlikte esnasında TSE-PBM’ ye ulaştırmalıdır.

 

Eğitim

 

Çevre Yönetici Temsilcisi; EOQ-CoS-14000:2015 EOQ Çevre Yönetimi Personeli için Yetkinlik Şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan 4.3.2.1. Çevre Yönetim Temsilcisi ve Çevre Yöneticisi başlığı altında belirtilen konu başlıklarını kapsayacak şekilde asgari 80 saatlik eğitim almış olmalıdır. Adayın öğrenimi sırasında ilgili kapsamda almış olduğu dersler, 80 saatlik eğitim süresinin hesaplanmasında kredisi oranında kabul edilebilmektedir. Eğitimler uzaktan eğitim veya online eğitim yoluyla alınmışsa alınan toplam eğitimlerin toplam saati 32’i (80* %40=32) saati geçemez. Yani, uzaktan eğitimin toplam saati en fazla 32 saat olarak kabul edilir.

 

Çevre Yöneticisi; EOQ-CoS-14000:2015 EOQ Çevre Yönetimi Personeli için Yetkinlik Şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan 4.3.2.1. Çevre Yönetim Temsilcisi ve Çevre Yöneticisi başlığı altında belirtilen konu başlıklarını kapsayacak şekilde asgari 160 saatlik eğitim almış olmalıdır. Adayın üniversite öğrenimi sırasında ilgili kapsamda almış olduğu dersler, 160 saatlik eğitim süresinin hesaplanmasında kredisi oranında kabul edilebilmektedir. Eğitimler uzaktan eğitim veya online eğitim yoluyla alınmışsa alınan toplam eğitimlerin toplam saati 32’i (160* %40=64) saati geçemez. Yani, Çevre Yöneticisi için uzaktan eğitimin toplamda en fazla 64 saati kabul edilebilir.

 

Aday tarafından belgelendirme başvurusundan önce alınmış eğitimler, PBM-TL-MR-002 Eğitim Kurulusu ve Müfredat Onaylama Talimatı dokümanına göre TSE-PBM tarafından değerlendirilir.

 

Üniversite öğrenimi sırasında aday tarafından ilgili kapsamda alınan dersler aşağıdaki yöntem kullanılarak 160 saatlik eğitim süresinin hesaplanmasında değerlendirilebilir;

 

Uzaktan eğitim/on-line eğitim gibi alternatif öğrenim yöntemleri 160 saatlik eğitimin azami %40’ı (160*%40=64 saati) kabul edilebilir. 160 Saatlik eğitim süresinin asgari %60’ı sınıf eğitimi olarak tamamlanmış olmalıdır.

 

Aday, asgari 160 saatlik eğitim almış olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

İş Deneyimi

 

Çevre Yöneticisi;

 • Asgari 2 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır. 
 • Toplam iş tecrübesinin en az 2 yılı çevre yönetimi alanında olmalıdır.

 

Aday, asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine ve asgari 2 yıllık Çevre yönetimi tecrübesine sahip olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

Çevre Yönetim Temsilcisi;

 • Asgari 2 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır. 
 • Toplam iş tecrübesinin en az 1 yılı çevre yönetimi alanında olmalıdır.

 

Aday, asgari 2 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine ve asgari 1 yıllık Çevre yönetimi alanında çalıştığını gösteren belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ye sunmalıdır.

 

Bu belgelere/kayıtlara ek olarak adaylar:

 • PBM-FR-KY-001 Çevre Yönetimi Sistemi İlk Belgelendirme Başvuru Formunu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini ve
 • Ödeme dekontunu

TSE-PBM’ ye başvuru dosyasıyla birlikte ibraz etmelidir;

 

4.4.1.2. Çevre Aday Yöneticisi

Aday, Çevre Yöneticisi belgelendirme kategorisi başvurusu için aranan ve bu programın 4.4.1. numaralı maddesinde tanımlanan başvuru şartlarından Öğrenim Durumu ve Eğitim başlıklarında belirtilen şartları karşılamalıdır. EOQ CS Junior: 2015 Çevre /Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği/Enerji ve Sağlık Çevre Yönetimi Aday Programları için EOQ Belgelendirme Şemasına göre, Çevre Aday Yöneticisi olarak belgelendirilmek üzere TSE-PBM’ ye başvuran adaylarda Çevre Yöneticisi adaylarında aranan ve bu programın 4.4.1.1 numaralı maddesinde İş Deneyimi başlığı altında belirtilen ön şartlar aranmaz.

 

Aday, başvuru şartlarını karşıladığını gösterir belgeleri/kayıtları aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır;

 

 • PBM-FR-KY-001 Çevre Yönetimi Sistemi İlk Belgelendirme Başvuru Formunu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini ve
 • Ödeme dekontunu

TSE-PBM’ ye başvuru dosyasıyla birlikte ibraz etmelidir;

 

4.4.1.3. Çevre Tetkik Görevlisi

 

Öğrenim Durumu

Aday, asgari ön lisans mezunu olmalıdır. Asgari ön lisans mezunu olduğunu gösterir belgeyi başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

Eğitim

Aday, EOQ CoS 14000:2015 EOQ Çevre Yönetimi Personeli için Şartlar’ı esas alınarak bu program kapsamında hazırlanan 4.3.2.1. ve 4.3.2.2. maddelerindeki konu başlıklarını kapsayacak şekilde asgari 40 saatlik eğitim almış olmalıdır. Adayın üniversite öğrenimi sırasında ilgili kapsamda almış olduğu dersler, 40 saatlik eğitim süresinin hesaplanmasında kredisi oranında kabul edilebilmektedir.

 

Aday tarafından belgelendirme başvurusundan önce alınmış eğitimler, PBM-TL-MR-002 Eğitim Kurulusu ve Müfredat Onaylama Talimatı dokümanına göre TSE-PBM tarafından değerlendirilir.

 

Üniversite öğrenimi sırasında aday tarafından ilgili kapsamda alınan dersler bu dokümanının 4.4.1.1 numaralı maddesinde tanımlandığı şekilde 40 saatlik eğitim süresinin hesaplanmasında değerlendirilebilir;

 

Uzaktan eğitim/on-line eğitim gibi alternatif öğrenim yöntemleri 40 saatlik eğitimin azami %40’ı (40*%40=16 saati) kabul edilebilir. 40 Saatlik eğitim süresinin asgari %60’ı sınıf eğitimi olarak tamamlanmış olmalıdır.

 

Aday, asgari 40 saatlik eğitim almış olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

Adayın; Çevre Yönetim sistemi alanında almış olduğu daha önceki kurslar, gerekli mesleki eğitim saat sayısına karar verirken dikkate alınmaktadır.

 

Aday, yukarıda belirtilen 40 saatlik eğitime ilave olarak EOQ CoS 14000:2015 EOQ Çevre Yönetimi Personeli için Şartlarda tanımlanmış Çevre Tetkik Görevlileri için görev açıklamaları dikkate alınarak belirlenen 4.3.2.2 ve 4.3.2.1 maddelerindeki konuları kapsayacak şekilde 40 saatlik Çevre Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi eğitimi almış olmalıdır.  Aday, 40 saatlik Çevre Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi eğitimi almış olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

İş Deneyimi

 

Çevre Tetkik görevlisi;

 • Asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır. 

 

Aday, asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

Tetkik Deneyimi

 

Aday, belgelendirmeden önceki 3 yıl içerisinde asgari 12 günü saha denetimi olacak şekilde asgari 20 gün tetkik yapmış olmalıdır. Yapılan tetkik en az 4 ayrı çevre yönetimi ve iş süreçleri tetkikinden oluşmalıdır.

 

Ya da, başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde asgari 2 günü saha denetimi olmak üzere toplamda asgari 20 gün tetkik yapmış olduğunu tetkik planları ve tetkik raporlarıyla belgelemek. Yapılan tetkiklerde tetkikçilerden biri baş tetkikçi rolünü (Şahit Tetkikçi) üstlenerek bir diğer tetkikçi adayını ve tetkik dokümanlarını değerlendirir.

Aday, tetkik deneyiminin Çevre Tetkik Görevlisi olarak belgelendirilmek için yeterli olduğunu gösteren tetkik planı ve tetkik raporu belge/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

4.4.1.4. Çevre Aday Tetkik Görevlisi

Aday, Çevre Tetkik Görevlisi belgelendirme başvurusu için aranan şartlardan tetkik ve iş deneyimi dışındaki şartları karşılaması yeterlidir. Diğer bir ifadeyle, Çevre Aday Tetkik başvurusunda iş tecrübesi ve tetkik yapmış olma şartı aranmaz. Aday bu programın 4.4.1.3 numaralı maddesinde tanımlanan başvuru şartlarından Öğrenim Durumu, Eğitim ve Çevre Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi başlıklarında belirtilen şartları karşılamalıdır.

 

Aday, başvuru şartlarını karşıladığını gösterir belgeleri/kayıtları aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru esnasında TSE-PBM’ye sunmalıdır;

 

 • PBM-FR-ÇYS-001 Çevre Yönetimi Sistemi İlk Belgelendirme Başvuru Formunu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini ve
 • Ödeme dekontunu

TSE-PBM’ ye başvuru dosyasıyla birlikte ibraz etmelidir;

 

4.1.5. Çevre Baş Tetkik Görevlisi

Tetkik deneyimi dışında Çevre Baş Tetkik Görevlisi için aranan şartlar 4.4.1.1. Çevre Yönetim Temsilcisi ve Çevre Yöneticisi başlığında Çevre Yöneticisi için aranan şartlarla aynıdır. Diğer bir ifadeyle, Çevre Baş tetkik Görevlisi için Çevre Yöneticisine ek olarak aşağıdaki tetkik deneyimi aranır:

 

Tetkik Deneyimi

Belge başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde 5’i tam sistem tetkiki ve 12 günü saha tetkiki olmak üzere asgari 20 gün tetkikin en az 3’ünü baş tetkikçi olarak gerçekleştirmiş olduğunu tetkik planları ve raporlarıyla belgelemek. Ya da, tetkikçi meslektaşın değerlendirmesi de kabul edilebilir. Bu durumda aday baş tetkikçi rolüyle asgari 2 gün saha tetkikini şahit tetkikçi (tetkikçi meslektaş)  nezaretinde gerçekleştirmek şartıyla 3’ü tam sistem tetkiki olmak üzere asgari 15 gün tetkik gerçekleştirmiş olduğunu belgelemelidir.

 

4.5.3.2 Belge Süresi

EOQ Çevre Yönetim Sistemi Personel Belgelendirme şeması ve Kalite /Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği/Sağlık Kalite/Enerji Yönetim Sistemi aday programları belgelendirme şemasında bulunan belgelendirme kategorileri için belge geçerlilik süreleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

Tablo 3: Belge süreleri

 

Belge Kategorisi

Belge Süresi

Çevre Yöneticisi

3 yıl

Çevre Aday Yöneticisi

6 yıl

Çevre Tetkik Görevlisi

3 yıl

Çevre Aday Tetkik Görevlisi

6 yıl

Çevre Yönetim Temsilcisi

3 yıl

 

 

Belgelerin geçerlilik tarihleri sertifikalar üzerinde belirtilmekte ve EOQ Kategorileri Personel Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararlarını verdiği tarihten 3 yıl (Çevre Yönetim Temsilcisi / Çevre Yöneticisi / Tetkik Görevlisi) veya 6 yıl (Çevre Aday Yöneticisi / Aday Tetkik Görevlisi) sonra (ör: Belge Tarihi: 15.11.2010, Belge Geçerlilik Tarihi: 15.11.2013) belgelerin geçerlilik süreleri tamamlanmaktadır. Belge yenileme işlemi, aday bu programın 4.6. numaralı maddesinde şartları tanımlanan yeniden belgelendirme sürecini başarıyla tamamlandığında gerçekleştirilir.

 

Yeniden belgelendirme başvurusu yapılabilecek son tarih, belge bitiş tarihi ve benzeri sürelerin takibi belgeli personelin sorumluluğundadır.

 

4.6. YENİDEN BELGELENDİRME

 

EOQ CS:2014 Çevre /Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği/Sağlık Kalite Yönetim Sistemi/Enerji Yönetim Sistemi Aday Programları ve EOQ CS 14000: 2015 Çevre Yönetimi Personeli için EOQ Belgelendirme Şemasında tanımlanmış olan yeniden belgelendirme kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

 

Yeniden belgelendirme işlemleri PBM-PR-MR-008 Tekrar Belgelendirme Prosedüründe belirtilen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Çevre Yöneticisi ve Çevre Tetkik Görevlisi kategorisinde yeniden belgelendirilmek üzere TSE-PBM’ ye başvuruda bulunan kişiler, belge bitiş tarihlerinden itibaren en geç bir yıl içerisinde bu başvurularını tamamlamak zorundadırlar. Bu şartlar kapsamında başvuruda bulunan kişiler için tekrar eğitime ve sınava girmelerine gerek olmaksızın yeniden belgelendirme işlemi yapılır.

 

Belgeli personel, belgesinin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonraki bir yıl bittikten sonra başvuruda bulunur ise bu programın 4.4.1 numaralı maddesinde tanımlanmış olan ilk belgelendirme şartları uygulanır.

 

Yeniden belgelendirme şartlarının aday tarafından sağlanıp sağlanamadığının değerlendirmesi öncelikle Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından yapılır. Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu, yeniden belgelendirme şartlarına ilişkin değerlendirme sonucunu PBM-FR-MR-011 Tekrar Belgelendirme Değerlendirme Formuna kaydeder ve adayın yeniden belgelendirme başvurusu hakkında EOQ Kategorileri Personel Belgelendirme Komitesi için tavsiye niteliğindeki kararı vermek üzere TSE-PB Müdürüne iletir.

 

Yeniden belgelendirme kararı, TSE-PB Müdürü’nün teklifi ve EOQ Kategorileri Personel Belgelendirme Komitesinin onayı ile verilir. Belge kararının verilmesini takiben Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından komite tarihi PBM-FR-MR-011 Tekrar Belgelendirme Değerlendirme Formuna kaydedilir ve TSE-PBM tarafından adaya başvurduğu belgelendirme kategorisinde yeniden belgelendirilmiş olduğunu gösterir sertifika düzenlenir.

 

Sertifikaların fotokopileri, başvuru formu, başvuru değerlendirme formu, yeniden belgelendirme kapsamında ilgili belgelendirme kategorisi için istenen ve bu programın 3.8.1-4.6.4 maddelerinde belirtilen belgeler/kayıtlar ile birlikte bir aday dosyası oluşturulur ve saklanmak üzere arşive gönderilir.

 

TSE-PBM tarafından yeniden belgelendirme kapsamında düzenlenen sertifikalar ile EOQ sertifikaları ve kimlik kartları ile ilgili işlemler ve bu belgelerin belgeli personele ulaştırılması için TSE-PBM’ nce yapılan işlemler bu programın 4.5.3.1 numaralı maddesinde tanımlandığı şekilde gerçekleştirilir.

 

4.6.1. Çevre Yöneticisi

 

Belgeli personelin, bu programın güncel revizyonunda belirtilen şartları karşılama durumunun devam ettiğinin izlenebilmesi için aşağıdaki şartların belgeli personel tarafından karşılanması ve bu şartların karşılandığını kanıtlar belgelerin/kayıtların yeniden belgelendirme başvurusu esnasında TSE-PBM’ ye sunulması gerekmektedir:

 

 • PBM-FR-ÇYS-003 Çevre Yönetimi Sistemi Tekrar Belgelendirme Başvuru Formu
 • Çevre Yöneticisi sertifikasının fotokopisi
 • Başvuru Ücreti Ödeme Dekontu/Makbuzu
 • Belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tekrar belgelendirmeye başvurusunda bulunmak
 • Belgeli olduğu süre içerisinde Çevre Yöneticisi olarak asgari 2 yıl tam zamanlı çalışmış olmak
 • Belgeli olduğu süre içerisinde bir kuruluşta Çevre yönetimi ile ilgili asgari 1 adet proje gerçekleştirmiş olduğunu onaylı proje faaliyetleri ve çıktılarıyla belgelemek,
 • Belgeli olduğu süre içerisinde aşağıdaki konular hakkında asgari 1 günlük eğitim almış olduğunu belgelemek:
 • Çevre Standartları ve Çevre mevzuatı ile ilgili değişiklikler ve gelişmeler,
 • Çevre Standartları ile ilgili yasalar, yeni metotlar ve araçlar

 

4.6.2. Çevre Aday Yöneticisi

 

Çevre Aday Yöneticisi olarak belgelendirilmiş olan ve belge süresini bu kategoride tamamlayan kişiler, Aday Yönetici olarak yeniden belgelendirilmek veya Yönetici kategorisine geçiş yapmak için TSE-PBM’ ye başvurduklarında bu programın 4.4.1.2. Çevre Aday Yöneticisi başlığında belirtilen ilk belgelendirme şartlarına tabidir.

 

4.6.3 Çevre Tetkik Görevlisi

 

Yeniden Belgelendirme için aşağıdaki şartların belgeli personel tarafından karşılanması gerekmektedir;

 • PBM-FR-KY-003 Çevre Yönetimi Sistemi Tekrar Belgelendirme Başvuru Formu
 • Çevre Tetkik Görevlisi sertifikasının fotokopisi
 • Başvuru Ücreti Ödeme Dekontu/Makbuzu
 • Belgegeçerlilik tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tekrar belgelendirmeye başvurusunda bulunmak
 • Belgeli olduğu süre içerisinde 3’ü tam sistem tetkiki ve 9 günü saha tetkiki olmak üzere asgari 15 gün tetkik gerçekleştirmiş olduğunu tetkik planları ve raporlarıyla belgelemek. Ya da, tetkikçi meslektaşın değerlendirmesi de kabul edilebilir. Bu durumda aday baş tetkikçi rolüyle asgari 2 gün saha tetkikini şahit tetkikçi (tetkikçi meslektaş)  nezaretinde gerçekleştirme şartıyla 3’ü tam sistem tetkiki olmak üzere toplamada 15 gün tetkik gerçekleştirmiş olduğunu tetkik planları ve raporlarıyla belgelemek.
 • Belgeli olduğu süre içerisinde aşağıdaki konular hakkında asgari 1 günlük eğitim almış olduğunu belgelemek:
 • Çevre Standartları ve Çevre mevzuatı ile ilgili değişiklikler ve gelişmeler,
 • Çevre Standartları ile ilgili yasalar, yeni metotlar ve araçlar

 

4.6.4. Çevre Aday Tetkik Görevlisi

 

Çevre Aday Tetkik Görevlisi olarak belgelendirilmiş olan ve belge süresini bu kategoride tamamlayan kişiler, Aday Tetkik Görevlisi olarak yeniden belgelendirilmek veya Tetkik Görevlisi kategorisine geçiş yapmak için TSE-PBM’ ye başvurduklarında bu programın 4.4.1.4. Çevre Aday Tetkik Görevlisi başlığında belirtilen ilk belgelendirme şartları uygulanır.

 

4.6.5. Çevre Baş Tetkik Görevlisi

Yeniden Belgelendirme için aşağıdaki şartların belgeli personel tarafından karşılanması gerekmektedir;

 • PBM-FR-KY-003 Çevre Yönetimi Sistemi Tekrar Belgelendirme Başvuru Formu
 • Çevre Baş Tetkik Görevlisi sertifikanın fotokopisi
 • Başvuru Ücreti Ödeme Dekontu/Makbuzu
 • Belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tekrar belgelendirmeye başvurusunda bulunmak
 • Belgeli olduğu süre içerisinde 3’ü tam sistem tetkiki ve 9 günü saha tetkiki olmak üzere asgari 15 günlük tetkikin en az birini baş tetkikçi olarak gerçekleştirmiş olduğunu tetkik planları ve raporlarıyla gerçekleştirmiş olmak. Ya da, tetkikçi meslektaşın değerlendirmesi de kabul edilebilir. Bu durumda aday baş tetkikçi rolüyle asgari 2 gün saha tetkikini şahit tetkikçi (tetkikçi meslektaş)  nezaretinde gerçekleştirme şartıyla 3’ü tam sistem tetkiki olmak üzere toplamada 15 gün tetkik gerçekleştirmiş olduğunu tetkik planları ve raporlarıyla belgelemek.
 • Belgeli olduğu süre içerisinde aşağıdaki konular hakkında asgari 1 günlük eğitim almış olduğunu belgelemek:
 • Çevre Standartları ve Çevre mevzuatı ile ilgili değişiklikler ve gelişmeler,
 • Çevre Standartları ile ilgili yasalar, yeni metotlar ve araçlar

 

4.6.6. Çevre Yönetim Temsilcisi

Belgeli personelin, bu programın güncel revizyonunda belirtilen şartları karşılama durumunun devam ettiğinin izlenebilmesi için aşağıdaki şartların belgeli personel tarafından karşılanması ve bu şartların karşılandığını kanıtlar belgelerin/kayıtların yeniden belgelendirme başvurusu esnasında TSE-PBM’ ye sunulması gerekmektedir:

 • PBM-FR-KY-003 Çevre Yönetimi Sistemi Tekrar Belgelendirme Başvuru Formu
 • Çevre Yönetim Temsilcisi sertifikasının fotokopisi
 • Başvuru Ücreti Ödeme Dekontu/Makbuzu
 • Belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tekrar belgelendirmeye başvurusunda bulunmak
 • Belgeli olduğu süre içerisinde Çevre Yönetim Temsilcisi görevinde asgari 1 yıl tam zamanlı çalışmış olmak,
 • Belgeli olduğu süre içerisinde aşağıdaki konular hakkında asgari 1 günlük eğitim almış olduğunu belgelemek:
 • Çevre Standartları ve Çevre mevzuatı ile ilgili değişiklikler ve gelişmeler,
 • Çevre Standartları ile ilgili yasalar, yeni metotlar ve araçlar

 

4.7. BELGELİ PERSONELİN GÖZETİMİ

 

Belgeli olunan 3 yıllık süre içerisinde belge gözetimi şart değildir.  Bu programda belirtilen şartlar kapsamında Yönetim Temsilcisi, Çevre Yöneticisi, Çevre Baş Tetkik Görevlisi sertifikasına sahip bireylerin tekrar belgelendirme ile yeterliliklerini 3 yıllık periyotlarla belgelemeleri ile gözetim gerçekleştirilir. Tekrar belgelendirme bireylerin ilgili alanda çalıştıklarını ve yetkinliklerini koruduklarını takip etmek amacıyla gerçekleştirilir.

 

Çevre Aday Tetkik Görevlisi ve Çevre Aday Yöneticisi için belge gözetimi gerçekleştirilmez.

 

4.8. ADAY KATEGORİSİNDEN GEÇİŞ

 

EOQ CS Junior:2015 Kalite /Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği/Sağlık Kalite/Enerji Yönetim Sistemi Programları için EOQ Aday Belgelendirme Şeması ve PRU 13 EOQ CS 14000: 2015 Çevre Yönetimi Personeli için EOQ Belgelendirme Şemasında tanımlanmış olan yeniden belgelendirme kuralları uygun olarak kurallar bu kısımda belirlenmiştir.

 

4.8.1. Çevre Aday Yöneticiliğinden Çevre Yöneticiliğine Geçiş Şartları

 

Çevre Aday Yöneticisi olarak belgelendirilmiş olan ve Çevre Yöneticisi kategorisine geçiş yapmak isteyen kişiler, Çevre Aday Yöneticisi belgelerinin geçerliliğinin bitiş tarihinden önce EOQ CS 14000: 2015 Çevre Yönetimi Personeli için EOQ Belgelendirme Şemasında tanımlanan şartları karşıladıklarına dair belgeleri/kayıtları TSE-PBM’ ye sunmalıdır. Çevre Yöneticisinin yeniden belgelendirme programında istenen tetkik ve iş tecrübesi şartlarını karşılaması gerekmektedir.

 

 • PBM-FR-ÇYS-003 Çevre Yönetimi Sistemi Tekrar Belgelendirme Başvuru Formu
 • Daha önce alınan Çevre Aday Yöneticisi sertifikasının fotokopisi
 • Başvuru Ücreti Ödeme Dekontu/Makbuzu
 • Belgeli olduğu süre içerisinde Çevre Yöneticisi olarak asgari 2 yıl tam zamanlı çalışmış olmak
 • Sahip olunan Çevre Aday Yöneticisi sertifikasının belge tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise aday aşağıdaki konular hakkında asgari 1 günlük eğitim almış olduğunu belgelemelidir. Eğer 3 yıl geçmemiş ise bu şart aranmaz:
 • Çevre Standartları ve Çevre mevzuatı ile ilgili değişiklikler ve gelişmeler,
 • Çevre Standartları ile ilgili yasalar, yeni metotlar ve araçlar

 

Bu şartlar kapsamında geçiş başvurusu yapan kişiler Çevre Yöneticisi sınavına yeniden katılmaksızın Çevre Yöneticisi olarak belgelendirilirler. Aksi halde geçiş işlemleri gerçekleştirilmez.

 

Yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde Çevre Aday Yöneticisi kategorisinden, Çevre Yöneticisi kategorisine geçiş yapan kişiler için yeni belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

Belge Geçiş ile ilgili tüm iş ve işlemler program sorumlusu tarafından PBM-FR-MR-011 Tekrar Belgelendirme Değerlendirme Formuna kayıt edilir.

 

4.8.2. Çevre Aday Tetkik Görevlisinden Çevre Tetkik Görevlisine Geçiş Şartları

 

Çevre Aday Tetkik Görevlisi olarak belgelendirilmiş olan ve Çevre Tetkik Görevlisi kategorisine geçiş yapmak isteyen kişiler, Çevre Aday Tetkik Görevlisi belgelerinin geçerliliğinin bitiş tarihinden önce EOQ CS 14000: 2015 Çevre Yönetimi Personeli İçin EOQ Belgelendirme Şemasında tanımlanan şartları karşıladıklarına dair belgeleri/kayıtları TSE-PBM’ ye sunmalıdır. Çevre Tetkik Görevlisinin yeniden belgelendirme programında belirtilen tetkik ve iş tecrübesi şartlarını karşılaması gerekmektedir:

 

 • PBM-FR-KY-003 Çevre Yönetimi Sistemi Tekrar Belgelendirme Başvuru Formu
 • Daha önce alınan Çevre Aday Tetkik Görevlisi sertifikanın fotokopisi
 • Başvuru Ücreti Ödeme Dekontu/Makbuzu
 • Asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek 
 • Başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde asgari 12 günü saha denetimi olacak şekilde asgari 20 gün tetkik yapmış olmalıdır. Yapılan tetkik en az 4 ayrı çevre yönetimi ve iş süreçleri tetkikinden oluşmalıdır. Ya da, başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde asgari 2 günü saha denetimi olmak üzere toplamda asgari 20 gün tetkik yapmış olduğunu tetkik planları ve tetkik raporlarıyla belgelemek. Yapılan tetkiklerde tetkikçilerden biri baş tetkikçi rolünü (Şahit Tetkikçi) üstlenerek bir diğer tetkikçi adayını ve tetkik dokümanlarını değerlendirir.
 • Sahip olunan Çevre Aday Tetkik Görevlisi sertifikasının belge tarihi üzerinden 3 yıl geçmiş ise aday aşağıdaki konular hakkında asgari 1 günlük eğitim almış olduğunu belgelemelidir. Eğer 3 yıl geçmemiş ise bu şart aranmaz:
 • Çevre Standartları ve Çevre mevzuatı ile ilgili değişiklikler ve gelişmeler,
 • Çevre Standartları ile ilgili yasalar, yeni metotlar ve araçlar

 

Bu şartlar kapsamında geçiş başvurusu yapan kişiler Çevre Tetkik Görevlisi sınavına yeniden katılmaksızın Çevre Tetkik Görevlisi olarak belgelendirilirler. Aksi halde geçiş işlemleri gerçekleştirilmez.

 

Yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde Çevre Aday Tetkik Görevlisi kategorisinden, Çevre Tetkik Görevlisine geçiş yapan kişiler için yeni belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

Belge Geçiş ile ilgili tüm iş ve işlemler program sorumlusu tarafından PBM-FR-MR-011 Tekrar Belgelendirme Değerlendirme Formuna kayıt edilir.

 

4.8.3. Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi, Belgelendirme Süreci ve Sertifikasyon

 

Belge geçişi yapmak üzere TSE-PBM’ ye başvuran kişilerin şartları karşılayıp karşılamadıklarına dair Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu PBM-FR-MR-011 Tekrar Belgelendirme Değerlendirme Formuna kayıt edilir. Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından bu programın şartları kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda geçiş talebi uygun bulunan kişiler için, TSE-PB Müdürünün teklifi ve EOQ Kategorileri Personel Belgelendirme Komitesinin kararı ile belgelendirme kararı verilir. Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu PBM-FR-MR-031 Belgelendirme Komitesi Tutanak Formunda onay tarihini baz alarak sertifika basımının gerçekleştirir.

 

TSE-PBM tarafından düzenlenen sertifikalar, EOQ sertifikaları ve kimlik kartlarına ilişkin işlemler ve sertifikaların ilgililere ulaştırılması işlemleri bu programın 4.5.3.1 numaralı maddesinde tanımlandığı şekilde gerçekleştirilir.

Eski Siteye Dön