İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümanları

TSE VE EOQ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TETKİK GÖREVLİSİ VE ADAY TETKİK GÖREVLİSİ SINAV VE BELGELENDİRME BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

4.2. ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER

 

EOQ CoS 45000:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi personeli için gereklilikler, EOQ CS 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi personeli için EOQ belgelendirme planına ve EOQ CS Junior:2018 Kalite/Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği/Gıda/ Enerji ve Sağlık Yönetimi Aday Programları İçin EOQ Belgelendirme Şemalar kapsamında;  

TSE-PBM tarafından personel belgelendirmesi gerçekleştirilen kategoriler ve bu kategorilerin tanımladığı yetkinlikler aşağıdaki gibidir;

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yönetim Temsilcisi:

EOQ İSG Yönetim temsilcileri normatif gereklilikleri temel alan İSG Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli bilgiye ve becerilere sahiptir. (Yasal gerekliliklerin yanı sıra diğer kurallara ve standartların ara yüzüne sahip ISO 45001 ). İlgili projeleri yönetebilir ve ayrıca kuruluş süreçlerini analiz edebilir ve iyileştirebilirler. İSG Yönetimi ana yöntemlerini bilir ve bir ekip içinde uygulayabilirler. İSG yönetimi konuları için iç ve dış ilgili taraflarla karşı karşıya geldiklerinde profesyonel, bilgili ve motivasyonel iletişim becerilerini kullanırlar. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi:

EOQ İSG yöneticisi EOQ İSG Yönetim Temsilciliğine ilave olarak kuruluşun sürekli iş başarısı doğrultusunda İSG yönetim sistemlerini geliştirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir. Bunu yaparak, ilgili tarafların, kuruluşun çevresinin isteklerini dikkate almış olurlar. İleri seviyedeki yönetimsel kavramların kuruluştaki uygulamalarda karar alınmasında yardımcı olduğunu bilirler. Model ve sistem anlayışları ile, kuruluşun yönetim sistemlerine farklı standart gerekliliklerini entegre edebilirler. İSG tetkik yöneticisi görevlerinin tümünü yerine getirebilirler. İstatiksel uygulamaların da dahil olduğu uygun yöntemlerin uygulanması ile; İSG ile ilgili verilerin analiz eder, değerlendirir ve aynı zamanda kararların alınmasında hazır verilerin olmasını sağlarlar. Tüketicilerin isteklerini analiz ederek kuruluşta temsilini sağlarlar. Kuruluşun tüm seviyelerinde İSG ile ilgili konularda bilgi, tavsiye ve eğitim sağlarlar ve İSG yönetim sisteminin uygulanmasını teşvik ederler.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi:

İSG yönetiminde temel yetkinliklerine dayanarak EOQ İSG Tetkikçileri, İSG yönetim sistemleri tetkiklerini tek denetçi rolünde veya bir tetkik ekibinde tetkikçi rolünde ISO 19011 ve ISO 17021-10´a uygun şekilde başlatırlar, planlarlar ve yürütürler (1. taraf / iç-, 2. taraf / tedarikçi, sistem, proses, uygunluk ve ürün tetkik uzmanları ile birlikte).

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Tetkik Görevlisi:

İSG yönetiminde temel yetkinliklerine dayanarak EOQ İSG Baş Tetkikçileri, İSG ile ilgili tüm tetkiklerini tek denetçi rolünde veya bir tetkik ekibinde ekip lideri olarak ISO 19011 ve ISO 17021 (1. taraf / iç, 2. taraf / tedarikçi, sistem, proses, uygunluk ve ürün tetkik uzmanları ile birlikte) ve ISO 17021-10´a uygun şekilde başlatırlar, planlarlar ve yürütürler.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Aday Yönetim Temsilcisi:

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yönetim Temsilcisi belgelendirme şartlarından toplam iş tecrübesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Temsilcisi tecrübesi aranmayan kişi.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Aday Yöneticisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi belgelendirme şartlarından toplam iş tecrübesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi tecrübesi aranmayan kişi.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi belgelendirme şartlarından toplam iş tecrübesi, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi tecrübesi ve tetkik tecrübesi şartları aranmayan kişi.

 

4.3. YETERLİLİK ŞARTLARI

 

4.3.1 Kişisel Davranış ve Düşünce Biçimi

Tablo1: Kişisel Davranış ve Düşünce Biçimi

İSG Yönetim Temsilcisi

İSG Yöneticisi

İSG Tetkikçisi

İSG Baş Tetkikçisi

Aşağıdaki yetkinliklere sahip olmalı;

 

-          Karar almalı ve uygulamalı

-          Düşünmek ve bütünsel olarak hareket etmek

-          Sonuç odaklı çalışmalı

-          Empati ile hareket etmeli

-          Bulguları tanımalı, birbirleri ile olan ilişkilerini, değerlerini ve önemlerini tanımalı

-          Sebep, ikna ve istek oluşturmalı

-          Kendilerini başka rollerde ve kültürlerde hayal etmeli

ü   Kültürlerarası / bölgesel özelikleri hesaba katmalı

ü  Hedef kitle ile uygun şekilde iletişim kurmalı

-          Uygun dilde iletişim kurmalı

-          Duruma göre uygun şekilde davranmalı

-          Çatışmayla uygun şekilde başa çıkmak

-          Geri bildirim vermeli

-          Görevini uygun şekilde yerine getirmeli

-          Liderlik etmeli ve aynı zamanda bir takım oyuncusu olmalı

Tetkikçiler ISO 19011 de tanımlandığı gibi tetkik ilkelerine göre davranmalılardır.

Tetkikçiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında aşağıda belirtildiği şekilde mesleki davranış sergilemelidirler.

-          Etik, Örneğin; adil, dürüst, samimi ve sağduyulu

-          Açık görüşlü, Örneğin; alternatif fikirleri veya bakış açılarını düşünmeye istekli

-          Diplomatik, Örneğin; insanlarla iletişimde incelik göstermeli

-          Gözlemci, Örneğin; fiziksel çevrenin ve etkinliklerin aktif gözlemini yapmalı

-          Algısal, Örneğin; durumları fark eden ve anlayabilen

-          Çok yönlü, Örneğin; farklı durumlara kolayca uyum sağlayabilen

-          Sebat eden, Örneğin; hedeflere ulaşmaya odaklanan

-          Karar verici, Örneğin; mantıksal akıl yürütme ve analiz temelinde zaman kazanımlarına ulaşmakta kararlı olmalı

-          Kendine güvenen, Örneğin; başkalarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurarken bağımsız olarak hareket etmeli

-          Bazen anlaşmazlık ya da çatışma ile sonuçlanan ve istenmeyen eylemler olsa dahi sorumlu ve etik davranabilmeli

-          Gelişime açık, Örneğin; ortaya çıkan durumlardan öğrenen, daha iyi tetkik sonuçları için çabalayan

-          Kültürel açıdan duyarlı, Örneğin; tetkik edilen kuruluşun kültürünü gözlemleyerek saygı duyan

-          İşbirliği yapabilen, Örneğin; tetkik ekibi üyeleri ve denetlenen kişi de dahil olmak üzere diğerleriyle etkili bir şekilde etkileşim kuran, işbirliği yapan

Aynı şekilde aşağıdaki özelliklere de sahip olmalıdır.

-          İnsanları takdir etmeli

-          Denetlenen tarafla empati kurmalı

-          Fayda odaklı iletişim kurmak, ikna edici olmalı

-          Sözlü ve yazılı olarak ilgili dillerde iletişim kurmalı

-          Zor koşullar altında bile ılımlı davranabilmeli

-          Bir organizasyonun farklı düzeylerindeki kişilere gerçekleri, bulguları uygun şekilde anlatabilmeli

-          Süreç odaklı bir şekilde iletişim kuran

-          Çatışmalarla uygun şekilde başa çıkan

-          Sonuçları yeterli biçimde sunabilen

-          Toplantılar hazırlamalı ve yürütmeli

-          Tetkikçiler iyi organize olmalıdır. Ör; Etkin zaman yönetimi, önceliklendirme, planlama ve verimlilik göstermeli

 

4.3.2 Düşünce Biçimi ve Felsefesi Yönleri

Tablo 2: Düşünce Biçimi ve Felsefesi Yönleri

 

İSG Yönetim Temsilcisi

İSG Yöneticisi

İSG Tetkikçisi

İSG Ekip Lideri

-          Kuruma değer katmalı (Örneğin; kendi faaliyetlerinin maliyet / fayda ile ilgisini hesaba katmalı)

 

-          Müşteri memnuniyetinin ve ilgili tarafların göz önüne alınması

-          Tetkik edilen kişiye ve kuruluşa fayda sağlamalı (Örneğin; İSG yönetim sistemi içindeki sinerjiyi dikkate almalı ve amaçlanan güvenli ve sağlıklı çalışma alanı ve yaralı ve hasta olanlardan korunmanın amaçlandığı çıktıların nasıl sağlanacağını dikkate almalı)

 

-          Çalışanların yanı sıra çalışan özelliklerini ve potansiyel diğer ilgili tarafları dikkate almalı

-       Kuruluşun başarısı ve sürdürülebilirlik

-       Kuruluş değerlerinin yükseltilmesi (ör. Finansal veya etik değerleri)

-       Kuruluş için fırsatlar ve riskler (örneğin, riskleri ortaya çıkarmak ve azaltmak; yeniliği teşvik etmek ve en iyi uygulama)

-       Sürekli iyileştirme

-       Öğrenme süreçlerinin ve know-how transferinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi

-       Değişikliklerin izlenmesi

-       Genel bağlamda düşünme, İş süreçleri ve süreç zincirleri

-       PDCA ilkesinin uygulanması

-       Katılımı teşvik etmek

-       Örnek kişisel temas

 

Kişisel Davranış, Düşünce Biçimi ve Felsefesi Yönleri bakımında İSG Yönetim Temsilcisi ve

İSG Yöneticisinde aranan özellikler Yönetim Temsilcisi Aday ile Yönetici Adaylarında da aranan şartlardır. Aday Tetkik Görevlisi Kişisel Davranış, Düşünce Biçimi ve Felsefesi Yönleri bakımında belirlenmiş şartların karşılama durumunu sahipliği kontrol edilir.

 

4.3.3 Bilgi ve Beceriler

Tablo 3: Öğrenme Taksonomi

 

Öğrenme Taksonomisi

A Tanıma (Genel bakış açısına sahip olmak)

B Anlama

C Uygulama

D Sonuçları analiz etme ve değerlendirme

 

 

 

 

 

 

4.3.3.1 İSG Yönetim Temsilcisi

İSG Yönetim Temsilcisi, ortaokul eğitimini tamamlamış olmalı ve buna ek olarak en az 1 yılı İSG yönetim veya İSG sigorta alanında olmak üzere en az 2 yıl tam zamanlı iş tecrübesi sayesinde elde edilebilecek yeterli düzeyde genel bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

 

İSG Yönetim Temsilcileri, belirli bilgi ve becerilere sahip olmalı ve belirli bir eğitime dayalı ISO 45000 standardı ve İSG yönetim yöntemleri ve tekniklerine aşina olmalıdır.

 

Bu ilgili görevlere dair aşağıdaki tabloda tanımlanan bilgi ve becerilere sahip olmasını da kapsar:

Tablo 4: İSG Yönetim Temsilcisi Bilgi ve Beceriler

İSG Yönetim Temsilcisi için Görev Tanımları (Bölüm 1)

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

a) Normatif gereklilerin dikkate alındığı bir İSG Yönetim Sistemini uygulamak ve sürdürmek

          -    Kuruluş yönetişim ve yönetimin temellerini anlamalı,

-          Yönetim sistemi ve özellikle İSG açısından temel yapısal organizasyon biçimlerini, karar verme süreçlerini anlamalı,

-          Yönetim sistemi temel unsurlarını anlamalı.

 

B

 

-          PDCA ilkesini açıklayabilmeli ve uygulayabilmeli,

-          İSG politikasının amacını anlamalı.

C

TS ISO 45001:

-          Standardın amaçlarını, kapsamını ve yapısını anlamalı,

-          Belirli bir kuruluşa uygun gereklilikleri yorumlamalı ve gerçekleştirmeli.

 

 

 

C

 

-          Entegre bir yönetim sistemi ile ilgili yönetim sistemi kuralları ve standartlarına bakış açısına sahip olmalı (Ör: ISO 14001, ISO 9001, ISO 31000, vb.)

Avrupa Birliği´nde İşyeri Sağlığı Teşviki ´ne dair Lüksemburg Deklarasyonu gibi kanun ve ihtiyari taahhütleri bilmeli,

-          Ülkemizin İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ve ihtiyari taahhütleri bilmeli,

-          Çerçeve direktif AB Direktif 89/391/EEC-İSG ile ilgili bilgi sahibi olmalı

A

-          Farklı yönetim sistemi standartlarının ortak unsurlarını anlamalı ve bir kuruluşun süreçlerine uygulayabilmeli

C

 

 İSG ve İSG Yönetim Sistemi kavramlarını,    terminolojisini, prensiplerini, süreçlerini, bunlara dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan

-          İSG yönetim sistemi çıktı (lar)

-          Tehlikeler ve İSG riskleri;

-          Minimize edilen veya azalan riskler;

-          Kontrol hiyerarşisi;

-          Tedarik (dış kaynak kullanımı ve yükleniciler dahil)

-          Yapılan iş üzerinde paylaşılan kontrol vb. anlamalı

B

 

 

İSG Yönetim Temsilcisi için Görev Tanımları (Bölüm 1)

 

İlgili bilgi ve beceriler

 

 Öğrenme

taksonomisi

b) Kuruluşta yasal ve diğer normatife gereklilikleri ve bunların tetkikinin koordinasyonunu bilmeli

-          İSG´ye dair ilgili standartları, kanunları ve yönetmelikleri ve aynı zamanda özellikle işçi temsilcilerinin istişaresine ve katılımına ilişkin, tıbbi bilgilerin gizliliği ve sağlık ve güvenlik komitelerinin kurulması ile ilgili ulusal yasa ve yönetmelikleri bilmeli,

-          İSG´ye dair müşteriler ve tedarikçilerle sözleşmeye dayalı düzenlemeleri değerlendirebilme,

-          Kurallardan ve standartlardan gelen gereksinimleri süreçlere entegre edebilme

C

c) Riskleri ve fırsatları göstermeli

İSG tehlikeleri ve İSG riskleri ve fırsatlarını tanımlamanın yanı sıra İSG yönetim sistemi kapsamında riskleri uygun, proaktif ve sistematik yolla analizi ve değerlendirilmesine dair yöntemleri için bir bakış açısına sahip olmalı.

Risk değerlendirmesine yerel yasalardan gelen şartları da dahil ederek iş güvenliğiyle ilgili tehlike analizlerini gerçekleştirebilmeli.

İSG performansının iyileştirilmesine yol açabilecek süreç türlerin genel bakışa sahip olmalı.

Süreç bilgisi aşağıdakileri içeri, ancak bunlarla sınırlı değildir.

?           İşi çalışanlara uyumlaştırma

?         Çalışma organizasyonunu değiştirme

?         İşyeri düzeninin değiştirilmesi

Yaralanmaya veya hastalığa yol açabilecek tehlikeli çalışma ortamını belirleyen ve rapor eden işçilerin, ceza riski olmaksızın kuruluşu bilgilendirmelerini sağlamalı.

B

d) Yönetim Sistemi, Süreç, yönetimi, Performans değerlendirme

Süreçlere dayalı bir İSG yönetim sistemini kurabilir, uygulayabilir, gözden geçirebilir ve iyileştirebilir ve süreç sahiplerini koordine edebilir ve destekleyebilir olmalı.

 

Müşterilerin ve ilgili tarafların gereksinimlerini tespit edebilir ve bunları kuruluşun süreçlerine dahil edebilmeli,

 

İhtiyaç duyulan süreçler ve bunların etkileşimleri ve süreçleri modelleme ve süreç akışlarını sunabilmeli,

 

Bir kuruluşta süreç etkileşimlerini tanımlayabilmeli ve yönetebilmeli,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

  Süreçler için riskleri ve fırsatları belirleyebilmeli ve uygun  eylemleri planlayabilmeli ve uygulayabilmeli,

 

Proaktif ve reaktif yöntemler, nitel ve nicel göstergeler dahil, performans değerlendirmesini anlamalı.

 

 

 

 

İSG Yönetim Temsilcisi için Görev Tanımları (Bölüm 1)

 

İlgili bilgi ve beceriler

 

Öğrenme

taksonomisi

e) Grupları yönetme ve idare etme

İyileştirme tekniklerini anlamalı

Grup-dinamik süreçlerini tanımalı

B

İSG ile ilgili tartışmaları yürütebilme

C

f) Farklı hedef guruplarına sonuçları sunma ve raporlama

 

Belirli hedef gruplar için sonuçları yeterince sunabilmeli

C

g) Kuruluşta iletişime geçilecek ve motive edici kişi olmalı

 

Yönetim sisteminin kabulünü ve değişikliklerini oluşturabilmeli

Motivasyon teorilerini bilmeli

C

 

İSG Yönetim Temsilcisi için Görev Tanımları (Bölüm 2)

 

İlgili bilgi ve beceriler

 

Öğrenme

taksonomisi

h) Karar verici / sorumlu yönetim fonksiyonunu aşağıdaki görevlerle destekler:

 Danışmanlık,

 Yukarıdan aşağıya İletişim

Raporlama

 

 

-          İSG ile ilgili kararların ticari etkilerini tanımlayabilmeli ve tartışabilmeli

 

-          İSG ile ilgili kararların kuruluşun kontrolü altında çalışan kişilere etkisini tanımlayabilir ve tartışabilir olmalı

 

-          FS yönetim sistemi ile ilgili iletişim ve farkındalık için eylemlerin gerekliliklerini ve planlamasını anlamalı

B

-          Bulgular ve verileri analiz edebilmeli ve birleştirebilmeli, hem de  karar vermeye uygun bir şekilde işleyebilmeli

 

-          Belirli hedef kitleye uygun raporlar geliştirebilmeli ve hazırlayabilmeli

C

 

  i) Dış ilgili taraflar (örneğin tedarikçiler, müşteriler, belgelendirme kuruluşu ve yetkililer için) için temas kurulacak kişi olmalı

 

Şikayetler de dahil olmak üzere ilgili taraflardan gelen geri bildirimle (örneğin, iyi iletişimci) başa çıkabilmeli.

C

İSG ile ilgili konularda kuruluş çıkarlarını temsil edebilmeli

C

  j) Müşteriye özel gereksinimlerin farkına varmalı

 

İSG müşteri özelliklerinin tanımlanması için yöntemleri bilmeli

B

k) İSG yöntemlerinin uygulanmasına dair karar verir

Uygun yöntem ve araçları seçebilmeli:

 

Bilgi toplama (ör. Kontrol listesi, veri toplama sayfası, izleme ve ölçüm, vb.)

B

 

4.3.3.2 İSG Yöneticisi

İSG Yöneticisi, bir üniversite / yükseköğrenim derecesi ve buna ilave olarak en az 2 yılı yönetim alanında olmak üzere en az 4 yıllık tam zamanlı iş deneyimi sayesinde elde edilebilecek yeterli düzeyde genel bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

 

İSG Yöneticileri, İSG Yönetim Temsilcisinin tüm bilgi ve becerilere sahip olmalı ve buna ilave genel yönetim sistemleri uygulaması, genel büro uygulamaları, sistemleri ve teknolojileri, kültürel normları uygulayabilmeli ve uygun seviyelerde dil ve iletişim becerilerini uygulayabilmelidir.

 

İSG yönetim sistemlerini, ilgili standartları ve normatif dokümanları yorumlayabilmeli ve ilgili İSG yönetim tekniklerini uygulayabilmelidir. Bu ilgili görevlere dair aşağıdaki tabloda tanımlanan bilgi ve becerilere sahip olmasını da kapsar:

 

Tablo 5: İSG Yöneticisi Bilgi ve Beceriler

İSG Yöneticisi için Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

a)      İSG yönetimi yöntemlerini uygular. İzleme ve ölçümden kaynaklanan İSG ile ilgili verileri analiz eder, olayları değerlendirir, birleştirir ve sunar (ve de raporlar):

 

İGS yönetim sisteminin uygunluğu, etkinliği ve verimliliği,

 

Süreç uyumu ve performansı (ör.

Zaman bakış açısı, hata oranları)

 

Veri analizinin ilkelerini uygulayabilmeli (Verilerin seçimi, verilerin çıkarılması, veri işleme verinin sunumu

(dağılımlar, trendler, histogramlar)

 

İstatistiksel veriler için grafik sunum yöntemlerini seçebilmeli, üretebilmeli ve yorumlamalı (diyagramlar, çizelgeler vb.)

 

Etkili işlem ve kontrol prosesleri için kriter ve yöntemlerini tanımlayabilmeli (ölçme ve performans göstergeleri dahil)

 

Süreçlerin iyileştirilmesi için süreç performans ve fırsatlarını değerlendirebilmeli.

C

 

İSG Yöneticisi için Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

 

Geliştirme için ihtiyaçlar veya fırsatlar

(ör. iyileştirme önerileri)

 

Dış tedarikçilerin İSG performansı (ör. tedarikçiler, dış kaynak kullanımı)

 

 

Dağılım özelliklerini anlama: Merkezi eğilim ve dağılım göstergeleri: Aritmetik ortalama ve standart sapma.

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)      Tehlike analizi, kaza araştırması. Koruyucu hekimlik ve ilk yardım. Acil durum planları ve kontrol önlemleri

Konuyla ilgili olarak iş tehlikesi analizini gerçekleştirebilme, tehlikeler aşağıda verilmiştir:

?         Fiziksel;

?         Kimyasal;

?         Biyolojik;

?         Fizyolojik;

?         Mekaniksel;

?         Elektriksel;

?         Psikososyal;

?         Hareket ve enerjiye dayalı

 

Tehlikelerin farklı kaynaklarını göz önünde bulundurabilme,

 

Örneğin: İç veya dış kaynaklar ve durumlar, acil durumlar, çoklu çalışanlı çalışma alanı, çalışma alanı ve tesis/ürün ve hizmet tasarımı, araştırma, geliştirme, deney yapma, üretim, montaj, inşaat, hizmet teslimi,

 

Bakım ve boşaltım, tedarik, yükleniciler ve dış kaynak kullanımı, yeni teknolojiler ve uygulamaları, planlı veya istenmeyen değişiklikler, iş organizasyonu, insan ve sosyal faktörler.

 

Olayların ve kazaların kök nedeninin sistematik olarak incelenmesini yapabilmeli,

 

Sebep (ler) in ortadan kaldırılması için eylemleri tanımlayabilme,

 

Potansiyel acil durumları ve olağan tepkilerini tanımlayabilme

 

Dış müdahaleler de dahil olmak üzere acil müdahale planlarını planlayabilme ve test edebilme

 

Planlanan acil durumun test edilmesinde etkinliğini değerlendirebilme

 

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için kullanılan kontrol önlemlerini veya kontrol yöntemlerini bilmeli

 

 

C

 

 

 

İSG Yöneticisi için Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

 

Aşağıdakiler dahil kontrol hiyerarşisi kavramı:

?         İşçilere işin uyarlanması ve uygun uygulaması;

?         Potansiyel olumsuz etkilerin tanımlanması dahil olmak üzere uygun ve etkili kontrol önlemleri,

 

 

C

Kuruluşun sağlık beyanını formüle edebilmeli.

 

Kazaların ve sağlık problemlerinin maliyetine karşılık korunma maliyeti,

 

İş sağlığı hekimi ile işbirliği içinde düzenli sağlık muayenesi ihtiyacını göz önünde bulundurmalı,

 

İlk yardım eğitimi için program geliştirmeli,

 

Acil durumlar için yeterli acil durum planlarının ve planların geliştirilmesi ne yardımcı olmalı,

 

Eğitim gözlemlerini rapor edebilmeli.

C

 

 

 

 

 

 

c)      Kuruluşun içeriğini anlamak

Kurumsal gelişimle ilgili olarak kurumsal bağlamın / ilgili tarafların etkisini anlayabilmeli,

 

Kuruluşun, İSG yönetim sisteminin hedeflenen sonuçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyebilecek dış ve iç sorunları tanımlamak için ilgili potansiyel sorunları bilebilmeli

 

İlgili ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek için çalışanlar dahil olmak üzere diğer ilgili tarafların potansiyeli bilmeli

B

 

 

 

d)      İSG Yönetim sistemi konusunda liderlik ve bağlılık göstererek üst düzey yönetimi desteklemek

 

Kuruluşun sürdürülebilir iş başarısı yönünde İSG yönetim sistemini geliştirmek

Etkin bir İSG yönetim sistemi için liderliğin önemini kavramalı. Bir kuruluşun başarısı için etkili bir İSG yönetim sisteminin faydaları için gerekli iletişimi kurabilmeli. İşçilerin ve onların temsilcilerinin engellemeler ve bariyerleri de dahil ve engelleri de katılımları için metodolojileri bilmeli ve bunları süreçlere etkin uygulayabilmeli,

 

Yönetim sistemi gözden geçirmelerini gerçekleştirmek için etkili yöntemleri anlamalı.

C

Kuruluşun İSG Politikasını geliştirirken yönetimi destekleyebilmeli 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSG Yöneticisi için Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

 

 Tutum ve sistem tabanlı güvenliğe dayalı bir İSG kültürünün oluşturulmasında destek olabilmeli

 

İSG için farkındalık eğitimi düzenleyebilmeli

 

Piyasanın ve ilgili tarafların geleceğe yönelik gereklilikleri için Yönetim sistemini uyumlu hale getirmeli

C

e)      Farklı yönetim sistemi standartları ve diğer iç ve dış gerekliliklerden gelen gereksinimleri bütünleştirme / birleştirme

Yönetim alt sistemlerini birleştirmek için yöntemleri ve olanakları uygulamalı

Modeller ve sistemler hakkında temel bir anlayışa dayanarak, tek bir yönetim sistemi oluşturabilmeli veya farklı disiplinlerle karmaşık bir yönetim sistemini yapısal olarak geliştirebilmeli / birleştirebilmeli

D

f)      Kuruluşun her kademesinde dahili bir İSG hizmet danışmanı/tedarikçisi olma

Karmaşık işleri uygun bir şekilde farklı hedef gruplara açıklayabilmeli

Ekip, proje ve programlarda insanları organize edebilme.

Grup toplantılarında moderatör tekniklerini uygulayabilmeli

Grubun dinamik süreçlerini farkına varmalı ve çatışmaları çözebilmeli ve onları denetleyebilmeli

 İSG yönetim faaliyetlerini organizasyon içinde koordine 

edebilmeli ve yönetebilmeli

 

 

C

g) İSG ve diğer yönetim sistemleri ile ilgili konular için iç eğitmen olarak hareket edebilmeli/eğitici olmalı

 

Farklı hedef gruplara eğitim ve tavsiye verebilmeli

Eğitim ihtiyaçlarını analiz etme tekniklerini bilmeli

Eğitim organize edebilmeli ve değerlendirebilmeli

C

h)      Kuruluşun İSG yönetim sistemini teşvik etmeli

Kuruluşun vizyonu, misyonu ve stratejisine dayalı İSG yönetim sistemi ile ilgili gelecek senaryolarını geliştirebilme

Bir İSG yönetim sisteminde iyileştirme, değişim veya yenilik yapma ihtiyacını belirleyebilme

Liderlik ilkeleri, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme

Bireysel meselelerde çalışanların farkındalığını arttırabilmeli

D

i)       Tetkik programlarını oluşturmalı, uygulamalı ve geliştirmeli

Tetkik programlarını (ISO 19011´e göre) oluşturabilmeli, uygulayabilmeli, gözden geçirebilmeli ve geliştirebilmeli, özellikle de:

Bir denetim programını hedef, kapsam ve kaynak açısından uygun bir şekilde tanımlayabilme

 

Tetkik programıyla ilgili riskleri, engelleri ve güçlükleri tanıyabilmeli ve bunları en aza indirebilmeli

 

C

 

 

 

 

 

 

 

İSG Yöneticisi için Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

 

Program hakkında tarafların bilgilendirilmesi de dahil bir tetkik programını gerçekleştirebilmelidir; münferit tetkiklerin amaç, kapsam ve kriterleri, münferit tetkiklerin organize edilmesi (tetkik ekipleri, zaman, kaynaklar), tetkik programları, münferit tetkikler, tetkik görevlisine kılavuzluk etmeli ve kayıt altına alabilmeli,

 

Tetkikin kapsamı ve amacına uygun tetkik yöntem ve araçlarını seçebilmeli ve kullanabilmelidir (ör. Belirlenen amaç, kapsam ve kriterlere (sistem, süreç, ürün ve uygunluk denetimi) uygun tetkik türünü seçebilme)

 

Tetkikçileri de içeren tetkike katılan kişilerin yeterlilik belirleme ve değerlendirme sürecini bilmelidir.

 

Tetkikçilerin yetkinlik gereksinimlerini (kişisel davranış, bilgi ve beceriler) bilmeli ve tetkik ekibini oluştururken bunları uygulayabilmelidir.

 

Bir tetkik programını izleyebilmeli,

 

Bir tetkik programını gözden geçirebilmeli ve geliştirebilmeli.

 

j)       İSG değişikliklerini yönetmeli

 

Değişim yönetiminin ilkelerini bilmeli

 

Kuruluşlarda - ürün, süreç, organizasyonel ve düzenleyici değişim süreçlerine yönelik bakış açısı olmalı

B

 

4.3.3.3 İSG Tetkikçisi

İSG Yönetim Temsilcisinin (Bölüm 1) için gerekli olan tüm bilgi ve becerileri Tetkikçiler de göstermelidir.  İSG Tetkikçileri, ISO 19011´de ve ISO 19021-10 belirtildiği üzere, tetkik uygulamaları hakkında ve yürütülmesinde gerekli olan yönetim becerilerini uygulayabilecek nitelikte bir bilgiye sahip olmalıdır. Bu, ilgili görevlerle ilgili olarak aşağıdaki tabloda tanımlanan bilgi ve becerileri de içerir:

 

 

Tablo 6: İSG Tetkikçisi Bilgi ve Beceriler

İSG Tetkikçisi İçin

Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

a) Denetim programlarını oluşturmak, uygulamak, değerlendirmek ve geliştirmek

Tetkik programlarını oluşturmak, uygulamak, gözden geçirmek ve geliştirmek (Bölüm 5 ISO 19011´e göre); özellikle:

Bir denetim programını hedef, kapsam ve kaynak açısından uygun bir şekilde tanımlayabilme

Tetkik programı riskleri ve fırsatları tanımlayabilmeli ve değerlendirebilmeli

Tarafların program hakkında bilgilendirildiği; bireysel tetkiklerin amacının, kapsamının ve kriterlerinin belirlendiği; bireysel tetkiklerin organize edildiği, tetkik programlarının kılavuzluğunu ve kayıt altına alınmasını, bireysel tetkikleri ve tetkik personelinin de kapsandığı tetkik programını yürütebilmeli

Tetkik kapsamı ve amacı ile ilgili uygun tetkik yöntem ve araçlarını seçebilir ve kullanabilir (ör. Amaçlara, kapsama ve kriterlere (sistem, süreç, ürün ve uygunluk tetkiki) bağlı olarak uygun tetkik tiplerini seçebilme)

Tetkik ekibi üyelerini seçebilmeli, Tetkikçileri de içeren tetkike katılan kişilerin yeterliliğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini bilmeli (ISO 19011, Bölüm 7)

Tetkikçilerin yetkinlik gereksinimlerini (kişisel davranış, bilgi ve beceri) bilmeli ve tetkik ekibini oluştururken bunları uygulayabilmeli

Tetkik programını izleyebilmeli

Tetkik programı kayıtlarını yönetebilmeli ve muhafaza edebilmeli

D

 

b) Yönetim Sistemi Tetkiklerini, Süreç Tetkiklerini, Uygunluk tetkiklerini başlatmak, planlamak, gerçekleştirmek ve revize etmek,  

Operasyonel performansı artırmak için bir tetkikin önemini anlamalı

B

Bir tetkikin yararını diğer kişilere açıklayabilmeli

C

Tetkik ilkelerini, prosedürlerini, yöntemlerini ve tekniklerini anlamalı ve bunları denetim pratiğinde uygulamalı

Tek ve kombine sistem denetimleri yürütebilmeli

D

Süreç denetimi yapabilecek durumda olmalı

D

Uygunluk tetkiklerinin nasıl yapıldığını bilmeli (gerektiğinde uzmanlarla birlikte)

B

Kuruluşun amaç ve sınırlı koşullarına odaklanarak denetim faaliyetlerini başlatabilmeli, hazırlayabilmeli ve gerçekleştirebilmeli

D

 

 

İSG Tetkikçisi İçin

Görev tanımları

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

 

(BÖLÜM 6 ISO 19011: 2011´e göre), özellikle:

Tetkikçinin, tetkikin her aşamasındaki rollerini ve görevlerini anlamalı,

Tetkik edilen kişilerin görev ve sorumluluklarını anlamalı ve sınıflandırma yapabilmeli,

İlk başlangıcından sonuçların alınmasına kadar bir tetkiki başlatabilmeli,

Bir tetkik planı ve tetkik için dokümante edilmiş bilgiyi hazırlayabilmeli. Bu örneğin aşağıdakileri de kapsar;

-Tetkikin kapsamı ve amacı ile ilgili uygun tetkik yöntem ve araçlarını seçebilmeli ve kullanabilmeli,

-Tetkikin planlanmasındaki riskleri, engelleri ve zorlukları belirlemeli ve minimize etmeli

 

 Hedeflenene göre dokümanın doğrulama tetkik faaliyetlerini yürütebilmeli, açılış toplantısı, tetkik sırasındaki iletişim, tetkik bilgilerinin ulaşılabilirliği, dokümante edilmiş bilginin gözden geçirilmesi, toplanması, doğrulanması,  bilginin değerlendirilmesi, tetkik açıklamaları, tetkik sonuçları, kapanış toplantısı. Bu, diğerlerinin yanı sıra şunları içerir;

 

Tetkik hedeflerine göre her bir ekip üyesinin oluşumunu ve  konuşlandırılmasını yönetebilme ,

Tetkikin her aşamasında hedef odaklı görüşme tekniklerini kullanabilmeli,

Hedef kitleye göre görüşmeleri ve tetkik raporlarını uygun bir şekilde oluşturabilmeli,

Uygulama sırasında çatışmaları önlemek ve bir durum ortaya çıkarsa uygun şekilde baş edebilmek için tetkik riskinin, engellerin ve güçlüklerin farkına varabilmeli,

Tetkik raporlarını hazırlamalı ve dağıtımını yapmalı,

 

Tetkikin bitirilmesi ve takip eden ölçümlerin tetkikini ele alabilmeli.

 

c) İSG yönetim sistemlerinin yorumlanması

 

Tetkik edilen yönetim sistemi ile ilgili mevzuat ve standartları bilmeli ve bunları yorumlayabilmeli,

 

Süreçlerin özelliklerini analiz edebilmeli ve değerlendirebilmeli,

 

Objektif bulgular ve uygunluğa göre sonuçları değerlendirebilmeli.

 

?         Tetkik sırasında iş stratejisine / hedeflerine dayalı hedeflere ulaşmak için planlanan önlemlerin uygulanmasını değerlendirebilmeli

D

 

 

4.3.3.3 İSG Baş Tetkikçisi

İSG Baş Tetkikçisi;

        *İSG Yöneticisi ve

        *İSG Tetkikçileri için gerekli tüm bilgi ve becerileri göstermelidir.

İlave bilgi ve beceriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

 

Tablo 6: İSG Baş Tetkikçisi Bilgi ve Beceriler

5.2.4      İSG Baş Tetkikçisi

 

İlgili bilgi ve beceriler

Öğrenme

taksonomisi

a) 3. Taraf belgelendirme tetkik programlarının oluşturulması, uygulanması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi

(EK E - Tetkik ve belgelendirme işlemi) of ISO 17021-1´nin gerekliliklerinin dikkate alınması

D

b) 3. Taraf yönetim sistemleri tetkikleri, süreç tetkiklerinin başlatılması, planlanması, yürütülmesi ve revize edilmesi (tek, birleştirilmiş), ürün tetkikleri, uygunluk tetkikleri başlatılması, planlanması, yürütülmesi ve revize edilmesi

 

Bölüm 9 deki gereklilikleri ve ISO/IEC TS 17021-10 "Denetim ve belgelendirme için yeterlilik şartları OH&S yönetim dikkate alarak uygunluk tetkikleri, ürün tetkikleri ve 3. Taraf tetkikleri gerçekleştirebilmeli.

D

Hukuki ve diğer şartları ve sözleşme ve sorumluluk hukuku temel ilkelerini bilmeli,

Yasal sistemin terminolojisini ve yapısını bilmeli (ulusal ve uluslararası)

B

 

 

B

İlgili yasalar, yönetmelikler ve standartların ile ilgili uygunluğunu değerlendirebilmeli (gerektiğinde uzmanların desteği ile)

C

c) Kompleks İSG yönetim sisteminin değerlendirilmesi

 

İSG yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirebilmeli

İSG yönetim sisteminin değerlendirilmesi için diğer ilgili disiplinlerden (finans, insan kaynakları, organizasyonel gelişim, çevre, kalite) elde edilen bilgileri dikkate almalı ve tetkik edilen üst yönetim ile sonuçları tartışmalı ve olanaklar geliştirebilmeli

D

d)Tetkik ekip lideri olarak davranma

ISO 19011 Yönetim sistemleri tetkik kılavuzu göre bilgi ve beceriler,

 

Tetkikçilerin yeterliliklerini bilmeli (kişisel davranış, bilgi ve beceriler)  ve bu bilgiyi tetkik ekip üyelerini seçerken uygulamalı,

 

Tetkik planının oluşturulması, tetkik ekibinin görevlendirilmesi ve çalışma dokümanlarının hazırlanması açısından bir tetkiki hazırlayabilmeli,

 

Tetkik ekibine liderlik edebilmeli ve iletimde bunu yansıtabilmeli Tetkik ekibi üyelerini organize ve başkanlık edebilmeli.

Tetkik işlemini yürütebilmeli

D

Kuruluşun iş planını anlamalı ve değerlendirmeli,

 

Uygun iş geliştirme araçlarının nasıl belirleneceğini anlamalı.

B

 

4.3.3.4. Yönetim Temsilcisi Aday, Yönetici Aday ve Aday Tetkik Görevlisinde İstenen Bilgi ve Beceriler

Yönetim Temsilcisi Aday, Yönetici Aday ve Aday Tetkik Görevlisinde istenen bitirmiş okul durumları ve alınması gereken ön şart eğitimlerle ilgili olarak Yönetim Temsilcisi, Yönetici ve Tetkik Görevlisinde istenenleri karşılamak zorundadır. İş tecrübe ile ilgili şartları karşılamak zorunda değildirler.

 

4.4. BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU DOKÜMANLARI VE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Bu programın 4.3. numaralı maddesinde tanımlanan yeterlilik şartlarının karşılanabilmesi amacıyla bu maddede belirtilen başvuru şartlarının sağlanması ve bunlara ilişkin kanıtların başvuru sahibi tarafından TSE-PBM´ ye sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi, belgelendirme başvurusunda bulunmasa bile başvuru yaptığı sınav kategorisi için PBM-FR-IS-001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi İlk Belgelendirme Başvuru Formunu ve bu formda sınav katılımcılarından istenen belgeleri başvuruda bulunduğu sınav tarihinden önce TSE-PBM´ ye sunmalıdır. PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formuna imzalayarak teslim etmelidir.

 

4.4.1. Belgelendirme İçin Başvuru Şartları ve Başvuru Dokümanları

 

4.4.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yönetim Temsilcisi

Öğrenim Durumu ve Eğitim

Tablo 7: İSG Yönetim Temsilcisinin Öğrenim Durumu ve Eğitim

İSG Yönetim Temsilcisi

Genel bilgi ve beceriler

Ortaokul seviyesinde almış olduğu eğitimin genel bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

Özel bilgi ve beceriler

Aşağıdaki yollarla başarılır

 İlgili eğitim programına katılım.

 Eğitim programının içeriği: Öğrenim hedefleri ve amaçları, Bölüm 5´de tanımlanan İSG Yönetim Temsilcisi´nin özel bilgi ve becerilerini kapsamalıdır.

Süre ve yöntemler: 80 saat (her biri 45 dakika) sınıf temelli eğitim. Öğrenim hedeflerine uygunsa, eğitim sağlayıcısı (ları) tarafından eğitim programında alternatif öğrenme formları tanımlanabilir, ancak sınıf saatlerinin % 40´ını geçmeyecek şekilde birbirinin yerine geçebilir.

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde alternatif öğrenme formları uygulanabilir:

-Öğrenme formu öğrenme hedeflerine uygun olduğunda,

-Herhangi bir öğrenme formunun eğitim planında eğitim kurumu tarafından belirlenmesi gerekir.

-Eğitim planının tamamına uyum eğitim kurumu tarafından dokümante edilmelidir.

ve ayrıca

?        İSG yönetim veya İSG güvencesinin belirli bir alanında iş deneyimi (en az bir yıl yeterli sayılmaktadır)

 

 

 

 

Kişisel davranış ve beceriler

 

?        İki yıllık bir çalışma tecrübesinden sonra beklenebilecek seviyede diğer yönetimsel veya profesyonel personelle, meslektaşlarla, müşteriler ve / veya ilgili taraflarla yargılama, problem çözme ve iletişim kurulmasını içeren profesyonel veya teknik bir pozisyonda geliştirilen genel iş becerileri ve kişisel davranışlara sahip.

?         

Düşünce biçimi ve kişisel davranış Bölüm 5.1´de tanımlanan yaklaşımla uyumlu olacak şekilde ve EOQ Profesyonel Haklar Kurallarının imzalanmasıyla gösterilmelidir.

 

 

4.4.1.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi

 

Öğrenim Durumu ve Eğitim

 

Tablo 8: İSG Yöneticisi Öğrenim Durumu ve Eğitim

İSG Yöneticisi

Genel bilgi ve beceriler

Üniversite/ yüksek eğitim derecesi seviyesinde almış olduğu eğitimin genel bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

 

 

 

 

 

Özel bilgi ve beceriler

Aşağıdaki yollarla başarılır

 

?        Belirli eğitim programına katılım. (Madde 6.1 İSG yönetim temsilcisi için olan eğitim programına ilave olarak)

Eğitim programının içeriği: Öğrenim hedefleri ve amaçları, Bölüm 5´de tanımlanan İSG Yöneticisinin özel bilgi ve becerilerini kapsamalıdır

 

Süre ve yöntemler: 160 (80 İSG Yönetim Temsilcisi artı 80 İSG Yöneticisi) saat (her biri 45 dakika) sınıf temelli eğitim programında öğrenme hedeflerine uygunsa, alternatif öğrenme formları (ör. Kendi kendine çalışma, e-öğrenme) tanımlanabilir, ancak sınıf saatlerinin en fazla % 40´ı onlarla değiştirilebilir. Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde alternatif öğrenme formları uygulanabilir:

 

Öğrenme formu, öğrenme hedeflerine uygun olduğunda.  Herhangi bir öğrenme formunun eğitim planında eğitim kurumu tarafından belirlenmesi gerekir. Eğitim planının tamamına uyum eğitim kurumu tarafından dokümante edilmelidir.

ve

?İSG Yöneticisinin belirli bir alanında iş deneyimi (iki yıl yeterli sayılmaktadır)

 

 

Kişisel davranış ve becerileri

 

Dört yıllık bir çalışma deneyiminden sonra beklenebilecek seviyede diğer yönetimsel veya profesyonel personel, görevdeşler, müşteriler ve / veya ilgili taraflarla ve iş pozisyonlarında bir grup insanın yöneltilmesiyle yargılama, problem çözme ve iletişim kurulmasını içeren profesyonel veya teknik bir pozisyonda geliştirilen genel iş becerileri ve kişisel davranışlar.

 

?Düşünce biçimi ve kişisel davranış Bölüm 5.1´de tanımlanan yaklaşımla uyumlu ve EOQ Profesyonel Haklar Kurallarının imzalanmasıyla oturtulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Tetkikçisi

 

Öğrenim Durumu ve Eğitim

Tablo 8: İSG Tetkikçisi Öğrenim Durumu ve Eğitim

 

 

 

İSG Tetkikçisi

Genel bilgi ve beceriler

Üniversite/ yüksek eğitim derecesi seviyesinde almış olduğu eğitimin genel bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

Özel bilgi ve beceriler

Özel bilgi ve beceriler aşağıdaki yollarla başarılır:

 

1.       İSG yönetimi özel eğitim programı içerik:

Öğrenim hedefleri ve amaçları, Bölüm 5´de tanımlanan İSG Yönetim Temsilcisinin (Bölüm 1) özel bilgi ve becerilerini kapsamalıdır

 

Süre ve yöntemler:

 

Sınıf temelli eğitim 40 saat (45 dakika süreyle). Eğitim programında öğrenme hedeflerine uygunsa, alternatif öğrenme formları (ör. Kendi kendine çalışma, e-öğrenme) tanımlanabilir, ancak sınıf saatlerinin en fazla % 40´ı onlarla değiştirilebilir. Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde alternatif öğrenme formları uygulanabilir.

 

Öğrenme formu, öğrenme hedeflerine uygun olduğunda.

Herhangi bir öğrenme formunun eğitim planında eğitim kurumu tarafından belirlenmesi gerekir.

Eğitim planının tamamına uyum eğitim kurumu tarafından dokümante edilmelidir.

 

 ve

2.        Tetkike Özel eğitim programı içerik: Öğrenim hedefleri ve hedefleri, Bölüm 5.2.2´de tanımlanan İSG Tetkikçisinin´ bilgi ve becerilerine değinir. Bu belgede. Süre ve yöntemler; Yukarıdaki İSG yönetimi özel eğitim programında belirtilen şartları karşılamalıdır.

 ve

3.          3. Sertifika öncesi son 3 yıl içerisinde 20 günden (sahada en az 12 gün) az olmamak üzere en az dört tam İSG yönetim sistemi tetkiki veya iş süreci tetkiklerini gerçekleştirmelidir.

 

Alternatif olarak, belirlenmiş bir meslektaşının değerlendirmesi kabul edilebilir. Bu, adayın baş tetkikçi olarak hareket ettiği yerde en az 2 gün yerinde tanıklığını içermelidir.

Kişisel davranış

Ve becerileri

-Dört yıllık bir çalışma deneyiminden sonra beklenebilecek seviyede diğer yönetimsel veya profesyonel personel, görevdeşler, müşteriler ve / veya ilgili taraflarla ve iş pozisyonlarında bir grup insanın yöneltilmesiyle yargılama, problem çözme ve iletişim kurulmasını içeren profesyonel veya teknik bir pozisyonda geliştirilen genel iş becerileri ve kişisel davranışlar sahip olmalıdır.

 

?Düşünce biçimi ve kişisel davranış Bölüm 5.1´de tanımlanan yaklaşımla uyumlu ve EOQ Profesyonel Haklar Kurallarının imzalanmasıyla oluşturulmalıdır.

 

4.4.1.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Baş Tetkikçi

 

Öğrenim Durumu ve Eğitim

Tablo 9: İSG Baş Tetkikçi Öğrenim Durumu ve Eğitim

 

İSG Baş Tetkikçi

Genel bilgi ve beceriler

Üniversite/ yüksek eğitim derecesi seviyesinde almış olduğu eğitimin genel bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

Özel bilgi ve beceriler

 

Özel bilgi ve beceriler aşağıdaki yollarla başarılır:

 

1.                 İSG yönetimi özel eğitim programı içerik: Öğrenim hedefleri ve amaçları, Bölüm 5´de tanımlanan EOQ İSG Yöneticisinin özel bilgi ve becerilerini kapsamalıdır süre ve yöntemler: EOQ İSG Yöneticisinin kısmında anlatıldığı gibidir.

 ve

 

1.      2. Tetkike Özel eğitim programı içerik:

2.      Öğrenim hedef ve amaçları, Bölüm 5´de

3.      (Yeterlilik özellikleri) tanımlanan İSG Tetkikçisinin bilgi ve becerilerini kapsamalıdır.

 

Süre ve yöntemler: Sınıf temelli eğitim 40 saat (45 dakika süreyle). Eğitim programında öğrenme hedeflerine uygunsa, alternatif öğrenme formları (ör. Kendi kendine çalışma, e-öğrenme) tanımlanabilir, ancak sınıf saatlerinin en fazla % 40´ı onlarla değiştirilebilir. Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde alternatif öğrenme formları uygulanabilir; Öğrenme formu, öğrenme hedeflerine uygun olduğunda. Herhangi bir öğrenme formunun eğitim planında eğitim kurumu tarafından belirlenmesi gerekir.   Eğitim planının tamamına uyum eğitim kurumu tarafından dokümante edilmelidir.

ve

 

    3.Sertifika öncesi son 3 yıl içerisinde 20 günden (sahada en az 12 gün) az olmamak üzere en az dört tam İSG yönetim sistemi tetkiki ve/veya iş süreci tetkiki. Tetkik faaliyetlerinin performansı; 15 günden az olmamak üzere  (en az 9 saha ve en az 5 gün baş tetkikçi olarak) tetkiklerin üçünün baş tetkikçi olarak gerçekleştirilmesi,

 

Alternatif olarak, belirlenmiş bir meslektaşının değerlendirmesi kabul edilebilir. Bu, adayın baş tetkikçi olarak hareket ettiği yerde en az 2 gün yerinde tanıklığını içermelidir.

Kişisel davranış ve becerileri

Dört yıllık bir çalışma deneyiminden sonra beklenebilecek seviyede diğer yönetimsel veya profesyonel personel, görevdeşler, müşteriler ve / veya ilgili taraflarla ve iş pozisyonlarında bir grup insanın yöneltilmesiyle yargılama, problem çözme ve iletişim kurulmasını içeren profesyonel veya teknik bir pozisyonda geliştirilen genel iş becerileri ve kişisel davranışlar göstermelidir.

 

Düşünce biçimi ve kişisel davranış Bölüm 5.1´de tanımlanan yaklaşımla uyumlu ve EOQ Profesyonel Haklar Kurallarının imzalanmasıyla oturtulmalıdır.

 

 

4.6.2 Belge Süresi

EOQ CS 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi personeli için EOQ belgelendirme planına ve EOQ CS Junior:2018 Kalite/Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği/Gıda/ Enerji ve Sağlık Yönetimi Aday Programları İçin EOQ Belgelendirme Şemasında bulunan belgelendirme kategorileri için belge geçerlilik süreleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

Tablo: Belge süreleri

Belge Kategorisi

Belge Süresi

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Aday Yönetim Temsilcisi

3 yıl

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yönetim Temsilcisi

6 yıl

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi

3 yıl

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Aday Yöneticisi

6 yıl

İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi

3 yıl

İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi

6 yıl

İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Tetkik Görevlisi

3 yıl

 

Belgelerin geçerlilik tarihleri sertifikalar üzerinde belirtilmekte ve EOQ Kategorileri Personel Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararlarını verdiği tarihten 3 yıl (İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi / Yönetim Temsilcisi/Tetkik Görevlisi7Baş Tetkik Görevlisi) veya 6 yıl (İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Aday Yöneticisi / Aday Tetkik Görevlisi/ Aday Yönetim Temsilcisi) sonra (ör: belge tarihi: 15.11.2018, belge geçerlilik tarihi 15.11.2023) belgelerin geçerlilik süreleri tamamlanmaktadır. Belge yenileme işlemi aday, bu programın 4.7. numaralı maddesinde şartları tanımlanan yeniden belgelendirme sürecini başarıyla tamamlandığında gerçekleştirilir.

 

Yeniden belgelendirme başvurusu yapılabilecek son tarih, belge bitiş tarihi ve benzeri sürelerin takibi belgeli personelin sorumluluğundadır.

 

4.6.3 Sertifikasının askıya alınma, çekilmesi ve iptali ile ilgili kriterler

TSE Belgelendirme Yönergesi ve TSE Personel Belgelendirme Kurallarındaki hükümlere ek olarak aşağıdaki durumlarda belgelendirme geçersiz sayılır:

 

-Kişinin belgelendirme prosedürlerine uymayan davranışlarına ilişkin delillerin incelenmesinden sonra,

-Kişinin yeniden belgelendirmede başarısız olması durumunda,

-Yeniden belgelendirme ya da önceki belgelendirme şartlarını karşılayıncaya kadar,

 

-Belgeli kişinin etik kurallara aykırı davrandığının objektif delilleriyle birlikte tespit edilmesi durumunda,

 

-Belge sahibi kişinin uygulamalarını belirlenen teknik esaslara uymaksızın yaptığının, yetkilerinin dışına çıktığının, belge kapsamında olmayan konularda belgesini kullandığının veya Programın diğer hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde,

-Program kapsamında belge almış olan kişiler hakkında bildirilen şikayetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde ilgili mahkemelerce olumsuz bir karar alındığında ya da kişinin kendi talebiyle ya da söz konusu belge üzerinde oynandığının tespiti durumunda,

- Uygun hatırlatıcılara rağmen faturalar ödenmezse,

-Belge sahibinin kendi isteği durumunda vb. durumlarında belge geri çekilir ve iptal edilir. 4.6.3 maddesinde sözü geçen objektif deliller, ilgili kişiye ait personel belgelendirme sertifikasının geçersiz kılınması amacıyla TSE-PBM tarafından ilgili komitenin kararına sunulur, bu karara göre kişinin sahip olduğu sertifika fesih edilir.

 

EOQ Personel Belgelendirme Komitesi kararınca kişinin sahip olduğu sertifikasını fesih edilen kişiye resmi yazı olarak bildirilir. Belgenin aslını askı/fesih tarihinden itibaren 15 gün içinde TSE-PBM´ye iade etmesi istenir. Sertifika sahibi kişi 15 gün içinde TSE-PBM´ye iade etmekle yükümlüdür. Kişinin sertifikasını iade etmemesi durumunda hukuksal süreç başlatılır. Yazılım üzerinden üretilen sertifikalar komite kararı almasıyla beraber yazılım üzerinden sertifikanın geçerlilik durumu güncellenir. 

Belge almak için başvuran kişiler, bu program hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Belge kullanma hakkı kişinin, kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

 

4.6.3 Sonuçlara İtiraz & Şikayet

TSE-PBM´nce bu program kapsamında tanımlanan alanlarla ilgili sınava giren veya belgelendirilen kişiler TSE´nin aldığı kararlara ilişkin itiraz ve şikâyetlerde bulunabilirler. İtiraz ve şikâyetlerini tebellüğü tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde TSE-PBM İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Söz konusu itiraz ve şikâyetin  incelenmesinden sonra İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesince alınan öneri kararı EOQ Personel Belgelendirme Komitesine yazılı iletilir. Son karar EOQ Personel Belgelendirme Komitesi tarafından verilir. Komitenin aldığı karar yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.

 

4.7. GÖZETİM VE YENİDEN BELGELENDİRME

Program kapsamında tanımlanmış olan kategoriler için ( Adaylar hariç) belge süresi üç yıl olarak tanımlanmıştır. Üç yıl yeniden belgelendirme dönemi göz önünde bulundurulduğunda gözetim faaliyetlerine gerek bulunmamaktadır. EOQ İSG uzmanları yeniden belgelendirme ile yetkinliklerini üç yıl içinde bir kez çalıştıklarını gösteren bir yazıyı TSE PBM göndermek zorundadır.

Yeniden belgelendirme amacıyla TSE-PBM´ ye başvuran belgeli personel, bu programın ilgili kategoriler için tanımlanmış başvuru şartlarını karşıladığına dair belgeler/kayıtlar ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri yeniden belgelendirme başvurusu sırasında TSE-PBM´ ye sunmalıdır.

 

  • PBM-FR-IS-003 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş veya Tekrar Belgelendirme Başvuru Formu
  • PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formu
  • TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO 19011 kuralları ile EOQ ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde hazırlanmış içerikteki belgeli personel için etik davranış taahhütnamesi
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Dekont
  • TSE-FR-002 Cari Kart Formu

 

Yeniden belgelendirme işlemleri, PBM-PR-MR-008 Tekrar Belgelendirme Prosedüründe belirtilen şartlar çerçevesinde yürütülür. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi/Yönetim Temsilcisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Aday Yöneticisi/Aday Yönetim Temsilcisi,  İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi kategorisinde yeniden belgelendirilmek üzere TSE-PBM´ ye başvuruda bulunan kişiler, belge bitiş tarihlerinden itibaren en geç bir yıl içerisinde bu başvurularını tamamlamak zorundadırlar. Bu şartlar kapsamında başvuruda bulunan kişiler için tekrar eğitime ve sınava girmelerine gerek olmaksızın yeniden belgelendirme işlemi yapılır.

 

Belgeli personel, belgesinin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonraki bir yıl içinde belge yenileme başvurusunda bulunmak zorundadır. Başvuru işlemlerini bir yıl içinde yapmaması durumunda yeniden ilgili kategorideki sınava girmek zorundadır.  İlgili programın şartlarında değişil olması ve programın güncellenmesi durumunda sertifika sahibi kişi ilk belgelendirmeye yeniden başvurmak zorundadır.

 

Yeniden belgelendirme başvurusu yapılabilecek son tarih, belge bitiş tarihi ve benzeri sürelerin takibi belgeli personelin sorumluluğundadır.

 

Yeniden belgelendirme şartlarının aday tarafından sağlanıp sağlanamadığının değerlendirmesi öncelikle Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından yapılır. Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu,  yeniden belgelendirme şartlarına ilişkin değerlendirme sonucunu PBM-FR-IS-003 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş veya Tekrar Belgelendirme Başvuru Formuna kaydeder ve adayın yeniden belgelendirme başvurusu hakkında EOQ Kategorileri Personel Belgelendirme Komitesi için tavsiye niteliğindeki kararı vermek üzere TSE-PB Müdürüne iletir.

Yeniden belgelendirme kararı, TSE-PB Müdürü´nün teklifi ve EOQ Kategorileri Personel Belgelendirme Komitesinin onayı ile verilir. Belge kararının verilmesini takiben Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından komite tarihi PBM-FR-IS-003 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş veya Tekrar Belgelendirme Başvuru Formuna kaydedilir ve TSE- PBM tarafından adaya başvurduğu belgelendirme kategorisinde yeniden belgelendirilmiş olduğunu gösterir sertifika düzenlenir.

 

Sertifikaların fotokopileri ve PBM-FR-IS-003 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş veya Tekrar Belgelendirme Başvuru Formu, yeniden belgelendirme kapsamında ilgili belgelendirme kategorisi için istenen ve bu programın ilgili maddelerinde belirtilen belgeler/kayıtlar ile birlikte adayın dosyasına kaldırılır.

 

TSE-PBM tarafından yeniden belgelendirme kapsamında düzenlenen sertifikalar ile EOQ sertifikaları ve kimlik kartları ve bu belgelerin belgeli personele ulaştırılması için TSE-PBM´ ce yapılan işlemler bu programın ilgili maddesinde tanımlandığı şekilde gerçekleştirilir.

 

4.7.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yönetim Temsilcisi Yeniden Belgelendirme

Sertifika sahibi olan İSG yönetim temsilcisi aşağıda açıklanan yeniden belgelendirme yöntemlerinden en az ikisini kullanarak yeniden belgelendirme başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru kanıtlarını gösteren belgeleri/kayıtları TSE-PBM´ ye sunulması gerekmektedir.

 

1-      Belgeli olduğu süre içerisinde aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde asgari bir günlük eğitim almış olmak;

 

o   Standartlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler,

o   Yeni yöntemler, araçlar/cihazlar üzerinde yeni gelişmeler,

o   İş Sağlığı ve Güvenliği tetkikleri ve teknolojileri ile ilgili mesleki gelişim.

 

2-      Sınav: Sınav, PRU 14: EOQ Harmonize Sınav Sistemi - Çerçeve ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olan yazılı ve hem de sözlü sınavın başarı toplamı en az 20 olmalıdır.

 

3-      Mesleki uygulama ile ilgili kanıtın sağlanması:

 

o   Yeniden belgelendirme süresi içinde "EOQ İSG Yönetim Temsilcisi" görev tanımı ile ilgili görevlerin dahil edildiği iş ile ilgili en az bir yıllık iş deneyimine dair İşveren tarafından ya da yüklenici (ler) tarafından deklarasyonu sunmalıdır.

o   Onaylanmış kişi tarafından, kendisine ve çalışması dosyasına herhangi bir yasal işlem yapılmadığının deklarasyonu.

 

Mesleki uygulama ile ilgili elde edilen bilgiler, sertifikalandırma kurumu tarafından gözden geçirilir ve işveren veya yüklenici ile risk bazlı bir yaklaşıma dayalı bir örnekleme mekanizması kullanılarak doğrulanır.

 

Belgeli olduğu süre içerisinde kendisi ve işi ile ilgili yasal bir işlem yapılmadığına dair yazılı beyanda bulunmak - bu amaçla TSE-PBM tarafından yayınlanmış PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formu ve PBM-FR-IS-003 İş Sağlığı ve

 

Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş veya Tekrar Belgelendirme Başvuru Formunun ilgili bölümünün aday tarafından doldurularak imzalanması ve PBM teslim edilmesi gerekmektedir.

 

4.7.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi Yeniden Belgelendirme

Sertifika sahibi olan İSG yönetim yöneticisi aşağıda açıklanan yeniden belgelendirme yöntemlerinden en az ikisini kullanarak yeniden belgelendirme başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru kanıtlarını gösteren belgeleri/kayıtları TSE-PBM´ ye sunulması gerekmektedir.

 

1-Belgeli olduğu süre içerisinde aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde asgari bir günlük eğitim almış olmak;

 

o   Standartlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler

o   Yeni yöntemler, araçlar/cihazlar üzerinde yeni gelişmeler

o   İş Sağlığı ve Güvenliği tetkikleri ve teknolojileri ile ilgili mesleki gelişim.

 

2-      Sınav: Sınav, PRU 14: EOQ Harmonize Sınav Sistemi - Çerçeve ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olan yazılı ve hem de sözlü sınavın başarı toplamı en az 20 olmalıdır.

 

3-      Mesleki uygulama ile ilgili kanıtın sağlanması:

 

o   Yeniden belgelendirme süresi içinde "EOQ İSG Yöneticisi" görev tanımı ile ilgili görevlerin dahil edildiği iş ile ilgili en az iki yıllık iş deneyimine dair İşveren tarafından ya da yüklenici (ler) tarafından deklarasyonu sunmalıdır.

o   Onaylanmış kişi tarafından, kendisine ve çalışması dosyasına herhangi bir yasal işlem yapılmadığının deklarasyonu.

o    

Mesleki uygulama ile ilgili elde edilen bilgiler, sertifikalandırma kurumu tarafından gözden geçirilir ve işveren veya yüklenici ile risk bazlı bir yaklaşıma dayalı bir örnekleme mekanizması kullanılarak doğrulanır.

Belgeli olduğu süre içerisinde kendisi ve işi ile ilgili yasal bir işlem yapılmadığına dair yazılı beyanda bulunmak - bu amaçla TSE-PBM tarafından yayınlanmış PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Form ve PBM-FR-IS-003 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş veya Tekrar Belgelendirme Başvuru Formunun ilgili bölümünün aday tarafından doldurularak imzalanması ve PBM teslim edilmesi gerekmektedir.

 

4.7.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Tetkikçi Yeniden Belgelendirme

Sertifika sahibi olan İSG yönetim tetkikçisi aşağıda açıklanan yeniden belgelendirme başvurusu için aşağıdaki İSG tetkikçisinin yeterliliği ilgili şartlarını karşıladığını gösteren kanıtların belgelerini/kayıtlarını TSE-PBM´ ye sunulması gerekmektedir.

 

1-      Mesleki uygulama ile ilgili kanıtları sağlanması;

 

a)

o   Sertifika sahibinin işveren veya yüklenici (ler) / müşteri (ler) tarafından beyan edilmek üzere, yeniden belgelendirme süresi boyunca en az 15 tam denetim günü bunun az 9 günü sahada denetimi. En az üç tam sistem tetkiki.

o   Alternatif olarak: Atanmış bir denetçi tarafından değerlendirmenin yapılması: adayın tetkikçi olarak görev yaptığı 2 gün boyunca sahadaki denetim şahitliği. Aday tarafından hazırlanan tetkik dokümanı, atanan tetkikçi tarafından değerlendirilmesi.

                     

                      b) Belgelendirilmiş kişi tarafından, kendisine ve çalışması dosyasına herhangi bir yasal işlem yapılmadığının deklerasyonu.

 

Mesleki uygulama ile ilgili elde edilen bilgiler, sertifikalandırma kurumu tarafından gözden geçirilir ve işveren veya yüklenici ile risk bazlı bir yaklaşıma dayalı bir örnekleme mekanizması kullanılarak doğrulanır.

 

2-       Ayrıca aşağıdaki yeniden belgelendirme yöntemlerinden en az biri

 

o   Bilginin değerlendirmesi (örneğin, standartlar ve / veya ilgili yasalar / yeni yöntemler ve araçlar üzerindeki yeni gelişmeleri kapsayacak şekilde) dahil en az bir günlük göreve özel / ilgili eğitim ile mesleki gelişim.

o   Sınav, PRU 14: EOQ Harmonize Sınav Sistemi - Çerçeve ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olan yazılı ve hem de sözlü sınavın başarı toplamı en az 20 olmalıdır.

o    

Belgeli olduğu süre içerisinde kendisi ve işi ile ilgili yasal bir işlem yapılmadığına dair yazılı beyanda bulunmak - bu amaçla TSE-PBM tarafından yayınlanmış PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formu, PBM-FR-IS-003 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş veya Tekrar Belgelendirme Başvuru Formunun ilgili bölümünün aday tarafından doldurularak imzalanması ve PBM teslim edilmesi gerekmektedir.

 

4.7.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Baş Tetkikçi Yeniden Belgelendirme

Sertifika sahibi olan İSG yönetim Baş tetkikçisi aşağıda açıklanan yeniden belgelendirme başvurusu için aşağıdaki İSG tetkikçisinin yeterliliği ilgili şartlarını karşıladığını gösteren kanıtların belgelerini/kayıtlarını TSE-PBM´ ye sunulması gerekmektedir.

Yeniden belgelendirmeye başvuran Baş Tetkikçiler; İSG Tetkikçisi Yeniden Sertifikasyonu için bölüm 4.7.2´deki tanımlanmış olan şartları karşılamalıdır.

Ayrıca tetkiklerden en az birinin, en az bir başka tetkikçiden oluşan bir heyete liderlik edilerek baş tetkikçi pozisyonunda gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

 

Belgeli olduğu süre içerisinde kendisi ve işi ile ilgili yasal bir işlem yapılmadığına dair yazılı beyanda bulunmak - bu amaçla TSE-PBM tarafından yayınlanmış PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formu, PBM-FR-IS-003 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş veya Tekrar Belgelendirme Başvuru Formunun ilgili bölümünün aday tarafından doldurularak imzalanması ve PBM teslim edilmesi gerekmektedir.

 

4.8. ADAY KATEGORİSİNDE YENİDEN BELGELENDİRME

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Aday Yöneticisi, Aday Yönetim Temsilcisi ve Aday Tetkikçi olarak belgelendirilmiş olan kişilerin yeniden belgelendirmesi için ilgili yıl içinde ilk belgelendirmede istene şartları karşılamış olmalıdır.

 

4.9. ADAY KATEGORİSİNDEN GEÇİŞ

4.9.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi ve Tetkikçi Kategorisine Geçiş İçin Şartlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Aday Yöneticisi ve Aday Yönetim Temsilcisi olarak belgelendirilmiş olan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi ve Yönetim Temsilcisine kategorisine geçiş yapmak isteyen adaylar;

 

Aday programlarının geçerli sertifikaları sahip olan adaylar, ilgili sertifika programlarının diğer sertifikalarına geçişle ilgili belge almaya hak kazanması ancak ve ancak ilgili geçiş yapacağı sertifikasyon programının gerekli iş deneyimiyle ilgili belgelendirme şartlarını karşıladığını en geç altı yıl içerisinde gösterilebilmesiyle gerçekleştirilir.

 

Ayrıca, gözetim ve yeniden belgelendirme (iş tecrübesi dışında) için ilave şartlar başvuru sahibi tarafından yerine getirilmelidir. Bu durumda, ilgili yeterlilik belgesi, tüm belgelendirme şartlarının yerine getirildiği tarihten itibaren geçiş işlemleri sağlanır.  

 

PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formu ve PBM-FR-IS-003 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş veya Tekrar Belgelendirme Başvuru Formunun ilgili bölümünün aday tarafından doldurularak imzalanması PBM teslim etmesi gerekmektedir.

 

 

4.9.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Baş Tetkikçi Kategorisine Geçiş İçin Şartlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Tetkikçi kategorisinden Baş tetkikçi kategorisine geçiş yapmak isteyen adaylar;

Tetkikçi programlarının geçerli sertifikaları sahip olan adaylar, Baş tetkikçi sertifika programına geçiş sağlamak için Baş Tetkikçi belge yenilemede istenen şartları en geç üç yıl içerisinde gösterilebilmesiyle gerçekleştirilir. Geçişle ilgili yeterlilik belgesi, tüm belgelendirme şartlarının yerine getirildiği tarihten itibaren geçiş işlemleri sağlanır.  

 

PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formu ve PBM-FR-IS-004 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belge Geçiş Belgelendirme Başvuru Formunu ilgili bölümünün aday tarafından doldurularak imzalanması PBM teslim etmesi gerekmektedir.

 

Not 1: Belgelendirme başvurusu sırasında TSE-PBM´ye sundukları belge/kayıtları yeterli bulunan adaylar için "TSE ve EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi" ya da "TSE İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi" vasıflandırma sertifikası düzenlenecektir.

 

Not 2: "TSE ve EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi" belgesi ve/veya "TSE İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi" belgesi almaya hak kazanan adayları Dış Tetkik Görevlisi/Dış Tetkik Görevlisi Adayı olarak atama yetkisi, tetkikçi havuzuna dahil olmak için başvuru yaptığı Sistem Belgelendirme Kuruluşuna aittir. Sistem Belgelendirme Kuruluşları bu amaçla başvuru sahibinden TS EN ISO 19011, TÜRKAK, EA ve IAF kurallarına göre ilave şart, bilgi ve belge vb. isteyebilir.

 

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

Ücret: Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretlerine Ücretler linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim:                   

§  Tel                   : 0 312 416 63 22

§  Faks                : 0 312 416 64 50

§  E-posta           : isg-pbm@tse.org.tr

 

Başvuru: Başvurular için aşağıdaki formları doldurduktan sonra postayla veya taratıp e-postayla başvuru yapabilirsiniz. İlk başvurularda 1, 2, 3 numaralı formları; belge yenilemelerde 2, 3, 4 numaralı formları doldurmanız gerekmektedir.

 

 


Dökümanlar (4)

Eski Siteye Dön