Belgelendirme Yapılan Sistemler

18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 gibi standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

TS 18001;

  • İSG çalışmaları­nı diğer fa­ali­yet­le­re en­teg­re ede­rek kay­nak­la­rın ko­run­ma­sı­nı,
  • Yö­ne­ti­min ta­ah­hü­dü­nün sağ­lan­dı­ğı­nı,
  • Mo­ti­vas­yon ve ka­tı­lı­mı ar­tır­mayı,
  • Ulu­sal ya­sa ve dün­ya stan­dard­la­rı­na  uyum sü­re­si­ni ve ma­li­ye­ti­ni azalt­mayı,
  • Pay­daşla­rın is­tek ve bek­len­ti­le­ri­ni karşı­la­ya­rak re­ka­be­ti ar­tır­mayı
  • Kuruluş­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­rül­mek­te olan İSG fa­ali­yet­le­ri­nin sis­te­ma­tik ola­rak ya­yı­lı­mı­nı sağ­la­maktadır.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Detaylı Bilgi Almak İçin;
Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı 0312 416 64 53
Yönetim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü 0312 416 63 11

 

Eski Siteye Dön