Yetkili Tip Testi Ve Muayene Merkezleri

ATP TİP TESTİ ve PERİYODİK MUAYENE MERKEZLERİ ALTYAPI GEREKLİLİKLERİ KONTROL FORMU

  b           

                !! Not: Bu form ve içeriği Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir/revize edilebilir.

 

               Bu kontrol formu, Türk Standardları Enstitüsü Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma (ATP) Kapsamında Yapılan Faaliyetlerin Usul ve Esasları kapsamında hazırlanmıştır.

 

  1. GENEL (ANA TESİS BİLGİ FORMU)

1

Tesis işletmecisi adı/unvanı

 

2

Tesis işletmecisinin adresi

 

3

Tesisin adı

 

4

Tesisin bağlı olduğu/bulunduğu il

 

5

Tesis adresi

 

6

Tesisin bağlı olduğu Belediye, Özel İdare, içinde bulunduğu Serbest Bölge veya Organize Sanayi Bölgesi

 

7

Tesis sorumlusunun adı ve soyadı

 

8

Telefon

 

9

Faks

 

10

Elektronik Posta

 

11

Web Adresi

 

 

  1. BAŞVURU DOKÜMANLARI

 

Sıra No

Doküman İçeriği

1

Yürütülmek istenen muayene faaliyetinin belirtildiği talep konusunu içeren dilekçe.

Var

 

Yok

2

İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa en son yapılan değişikliklerin gösterildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri.

Var

 

Yok

3

Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi.

Var

 

Yok

4

Tüzel kişiliklerde işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişiliklerde ise imza beyannamesi.

Var

 

Yok

 

 

 

 

  1. GENEL ŞARTLAR

 

Sıra

No

Kriterler

Açıklama

1

Güncel Organizasyon Şeması mevcut mu?

(Dosyaya ekleyiniz)

Evet

   

Hayır

 

2

Çalışanların SGK kayıtları mevcut mu?

(Dosyaya ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

3

ATP anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek olan yalıtımlı ekipman tip testi ve termal ekipman tip testi için prosedür oluşturulmuş mu? Prosedürün atıf yaptığı talimatlar nelerdir?

(Dosyaya ekleyiniz)

Evet

       

Hayır

 

4

Her iki tip testi için oluşturulmuş olan prosedürlerin iş akış şeması var mı? Müşterinin başvurusundan, rapor ve faturalanın teslimine kadar olan süreç tarif edilmiş mi?

(Dosyaya ekleyiniz)

Evet

       

Hayır

 

5

Süreç veya prosedürde kullanılan formlara atıf yapılmış mı? (Başvuru Formu, Teklif Formu, Rapor Formatı vb.)

Evet

        

Hayır

 

6

Gerçekleştirilecek olan tip testleri için müşteri mülkiyetinin yönetilmesi ile ilgili prosedür var mı? Bununla ilgili sözleşmeye hüküm eklenmiş mi?

(Dosyaya ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

7

Firmanın kazalara karşı 3.taraf ve müşteri mülkünün korunması için sigortası var mı?

Evet 

      

Hayır

 

8

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” mevcut mu?

(Ruhsatın fotokopisini dosyaya ekleyiniz)

Evet

       

Hayır

 

9

İdare ve hizmet binası, çalışanlara ve müşterilere hizmet verebilecek teknik özelliklere ve yeterli kapasitede sosyal donatılara (yemekhane, lavabo, wc, duş, mescit, dinlenme alanları) sahip mi?

Mevcut sosyal donatıları belirtiniz:……

(Fotoğrafları dosyaya ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

10

Muayene merkezi girişinde güvenlik binası mevcut mu? Sınır güvenliği tel örgü, duvar ve benzeri bir yapı ile sağlanıyor mu?

(Fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

Evet

       

Hayır

 

11

Park sahası araçların kolay manevra yapabileceği ve park etmelerine elverişli olarak trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmiş mi?

(Park sahası fotoğraflarını dosyaya ekleyiniz)

Evet

        

Hayır

 

12

Muayene merkezinde, gerekli olan her türlü açıklayıcı/yönlendirici panolar ve levhalar, merkezin uygun yerlerine asılmış olmalıdır?

(Fotoğrafları dosyaya ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

13

Her muayene merkezinde, yeterli kapasitede, uygun bir ortama kayıt yapan bilgi işlem sistemi kurulur.

Muayene alanına giren araçların ve muayene alanında yapılan testlerin izlendiği ve bu kayıtların en az 6 ay süre ile saklanabildiği kamera kayıt sistemi mevcut mu?

(Kamera kayıt sistemine ait fotoğrafları dosyaya ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

14

Kalibrasyona tabi cihaz listesi oluşturulmuş mu? İlgili cihazların kalibrasyon takip listesi oluşturulmuş mu?

(Dosyaya ekleyiniz.)

Evet

                    

Hayır

 

15

Kalibrasyona tabi olmayan cihazların listesi oluşturulmuş mu? İlgili cihazların tamir/bakım kayıtları oluşturulmuş mu?

(Dosyaya ekleyiniz.)

Evet

                    

Hayır

 

16

Kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Muayene merkezi devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza eder ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

(Muayenede kullanılan teçhizatlara ait tamir/bakım prosedürü ve örnek tamir/bakım kayıtları ile ölçüm aletlerine ait kalibrasyon prosedürünü ve örnek kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

Evet

                    

Hayır

 

17

Tip test merkezinin TS EN 17025 akreditasyonu var mı?

Evet

                    

Hayır

 

18

Tip testi/Periyodik test-muayene işlemlerini TSE uzmanı gözetiminde en az 1 yıl süre ile gerçekleştirdi mi?

Evet

                    

Hayır

 

19

Muayeneleri gerçekleştirecek merkez personelinin ATP genel bilgilendirme, periyodik test-muayene ve test raporu düzenleme konularında eğitimleri mevcut mu?

(Yetki kapsamı genişletildiğinde)

(Eğitim sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

Evet

                    

Hayır

 

20

Muayene merkezinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hükümlerini yerine getirdiğine ilişkin kayıtlar mevcut mu?

Bu kanun hükümlerine uygun olarak yeterli sayıda ve sınıfta iş sağlığı ve güvenliği uzmanı firmada mevcut mu?

Muayene yapan her bir personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli teçhizat altyapısı firmada mevcut mu?

(İSG kuruluşu ile yapılan sözleşme ve/veya İş güvenliği uzmanına ait sertifikaları dosyaya ekleyiniz.)

Evet

                    

Hayır

 

 

 

 

 

  1. YALITIMLI EKİPMAN TİP TEST MERKEZİ ALTYAPI BİLGİLERİ

 

Sıra

No

Kriterler

Açıklama

1

Tip test merkezi yalıtımlı bir odaya sahip mi?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

2

Tip testi merkezi test yapılacak ekipmanın ölçülerine uygun mu? En az 15 m uzunluğa ve en az 5 m genişliğe sahip mi?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

Evet

       

Hayır

 

3

Muayene alanı işaretlemeler ile belirgin bir şekilde ayrılmış mı?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

Evet

        

Hayır

 

4

Boyutsal ölçümlerinin yapılabilmesi için, gerekli sayıda ve kalibrasyonlu metre, lazer metre mevcut mu?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet

        

Hayır

 

5

0.2 K hassasiyete sahip, en az 24 noktadan sıcaklık kaydı yapabilen ve data logger mevcut mu?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet 

       

Hayır

 

6

Dahili ısıtma veya dahili soğutma yöntemlerinde kullanılan güç kontrollü teçhizata sahip mi? (ısıtma yöntemine göre 1 W/cm2 ısı yayımına sahip ve elektrik enerjisi tüketimi ±0.5% ile hesaplanabilmelidir.)

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet 

      

Hayır

 

7

Yalıtımlı oda içerisindeki havanın sirkülasyonunu sağlamak için hız kontrollü fanlara sahip mi?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet

       

Hayır

 

8

Yalıtımlı odanın duvarlarından 10 cm uzağındaki havanın hızını ölçebilen teçhizata sahip mi?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet 

      

Hayır

 

9

Ekipman içerisinde hava sirkülasyonunu sağlamak için, test edilen gövdenin boş hacmine bağlı olarak saatte 40 ile 70 hava dolusu sirkülasyon sağlayacak hız kontrollü teçhizata sahip mi?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet

       

Hayır

 

10

Yalıtımlı oda ile ekipmanın dahili iç ısıtma veya dahili iç soğutma yöntemleri esnasında kullanılacak teçhizat tip testi esnasında en az 25 °C fark elde edilmesine imkan veriyor mu?

Evet

        

Hayır

 

11

Test verilerini en fazla 15 dk da bir işleyerek kaydedebilen, test sürecini istenilen süre bölümlerine ayırarak bu bölümler karşılaştırabilen ve sonucu çıktı olarak (yazdırılarak veya kayıt cihazına aktarılarak) verebilen bir bilgisayar sistemine sahip mi?

(Cihazın/Programın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet 

      

Hayır

 

12

Test istasyonu; dahili soğutma yöntemi ile K Katsayısı hesaplarken maksimum 10% hata payı, dahili ısıtma yöntemi ile K Katsayısı hesaplarken maksimum 5% hata payı ile ölçüm yapabiliyor mu?

(Ölçüm Belirsizliği Raporunu Dosyaya Ekleyiniz)

Evet        

Hayır

 

13

Kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Muayene merkezi devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza eder ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

(Muayenede kullanılan teçhizatlara ait tamir/bakım prosedürü ve örnek tamir/bakım kayıtları ile ölçüm aletlerine ait kalibrasyon prosedürünü ve örnek kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

Evet

                    

Hayır

 

                   

  1. TERMAL UYGULAMALAR TİP TEST MERKEZİ ALTYAPI BİLGİLERİ

 

Sıra

No

Kriterler

Açıklama

1

Tip test merkezi -30 °C / 30 °C arasında çalışabilen yalıtımlı bir odaya sahip mi?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

2

Tip test merkezi yoğun yalıtımlı kalorimetre kutusuna sahip mi?

(Kalorimetre kutusu K hesap raporu, boyut bilgileri raporunu ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

3

Cihazlar ile kolay entegre edilebilir ve devri ayarlanabilir bir motora sahip mi?

(Ekipman bilgi dokümanını ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

4

Yeterli sayıda (en az 42) ve cihaz test düzeneğine uygun yerleştirilmeye imkan veren sıcaklık ölçerler ve bunların kaydının yapıldığı data logger mevcut mu?

(Sıcaklık ölçer ve data logger özelliklerini içeren dokümanları ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

5

Dahili ısıtma veya dahili soğutma yöntemlerinde kullanılan güç kontrollü teçhizata ve harcanan gücün hesaplanmasına imkan veren sisteme sahip mi?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet 

      

Hayır

 

6

Test düzeneğinde yüksek ve alçak basınç hattındaki basıncı ölçmeye imkan veren basınç ölçerler ve ölçülen değerleri kaydetmeye imkan veren sistem mevcut mu?

Evet      

Hayır

 

7

TS EN 16440-1 Standardında test düzeneği ve ölçümler ile ilgili belirtilen ölçüm belirsizliklerine uyulduğuna dair hesap raporu mevcut mu ?

(Raporu Ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

8

Test istasyonu; dahili soğutma yöntemi ile K Katsayısı hesaplarken maksimum 10% hata payı, dahili ısıtma yöntemi ile K Katsayısı hesaplarken maksimum 5% hata payı ile ölçüm yapabiliyor mu?

(Ölçüm belirsizliği raporunu dosyaya ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

9

Test verilerini en fazla 15 dk da bir işleyerek kaydedebilen, test sürecini istenilen süre bölümlerine ayırarak bu bölümler karşılaştırabilen ve sonucu çıktı olarak (yazdırılarak veya kayıt cihazına aktarılarak) verebilen bir bilgisayar sistemine sahip mi?

(Cihazın/Programın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir)

Evet 

      

Hayır

 

10

Kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Muayene merkezi devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza eder ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

(Muayenede kullanılan teçhizatlara ait tamir/bakım prosedürü ve örnek tamir/bakım kayıtları ile ölçüm aletlerine ait kalibrasyon prosedürünü ve örnek kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

Evet 

      

Hayır

 

 

  1. PERİYODİK TEST-MUAYENE MERKEZİ ALTYAPI BİLGİLERİ

 

SıraNo

Kriterler

Açıklama

1

Periyodik test-muayene merkezi test edilecek ekipman ölçülerine uygun kapalı/yarı kapalı alana sahip mi?

(Test-muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

Evet

       

Hayır

 

2

Dış hava koşulları 15 °C altında olduğu durumlarda testi gerçekleştirebilecek herhangi bir önleme sahip mi? Yılın herhangi bir günü dış hava koşuluna bağlı kalmaksızın gelen başvuruya cevap verebilecek önlemlere sahip mi?

(Test-muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

Evet

        

Hayır

 

3

Muayene alanı işaretlemeler ile belirgin bir şekilde ayrılmış mı?

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz)

Evet

        

Hayır

 

4

Boyutsal ölçümlerinin yapılabilmesi için, gerekli sayıda ve kalibrasyonlu metre, lazer metre mevcut mu?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet  

     

Hayır

 

5

En az 2 iç ve 2 dış noktadan sıcaklık kaydı yapabilen, -25 °C ile 40 °C arasında çalışabilen data logger mevcut mu?

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı dosyaya eklenmelidir.)

Evet

       

Hayır

 

6

Kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Muayene merkezi devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza eder ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

(Muayenede kullanılan teçhizatlara ait tamir/bakım prosedürü ve örnek tamir/bakım kayıtları ile ölçüm aletlerine ait kalibrasyon prosedürünü ve örnek kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

Evet

 

Hayır

 

7

Muayeneleri gerçekleştirecek merkez personelinin ATP genel bilgilendirme, tip testi ve test raporu düzenleme konularında eğitimleri mevcut mu?

(Yetki kapsamı genişletildiğinde)

(Eğitim sertifikalarını dosyaya ekleyiniz)

Evet

 

Hayır

 

 

  1. SONUÇ

 

…/…/…. tarihinde yukarıda başvuru bilgileri verilen Tip test/Periyodik test-muayene merkezi tesislerinde yapılan inceleme sonucunda, ilgili tesisin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş (TSE) gözetiminde aşağıda uygunluğu belirtilen kapsam dâhilindeki işleri yapmak üzere gerekli alt yapıya sahip olduğu/olmadığı tespit edilmiştir.

KAPSAM

UYGUN

UYGUN DEĞİL

1

ATP Tip Testi İşlemleri

TSE Uzmanı Gözetiminde

 

 

Yetki Kapsamı Genişletilmiş

 

 

2

ATP Periyodik Test-Muayene İşlemleri

TSE Uzmanı Gözetiminde

 

 

Yetki Kapsamı Genişletilmiş

 

 

EKLER

İlgili soruların cevaplarının doğruluğunu gösteren dokümanı (fotoğraf/sertifika/ruhsat/rapor/kayıt vb.) madde numarasını üstünde belirterek dosyaya ekleyiniz.

TSE

İŞLETİCİ

Raporun içeriğine (ekleriyle birlikte) katılmaktayım

Ad/Soyadı / Unvan

İmza

Ad/ Soyadı /Unvan

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Eski Siteye Dön