Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi

TSE KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI DÖKÜMANLARI

 

TSE KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı:

23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı resmi gazetede yer

alan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki almış eğitim kurumlarından uygun eğitim almış, bu programda belirtilen şartları taşıyan TSE-PBM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmuş, Kimya Sektörü Personel Belgelendirme Komitesi tarafından belge alınmasına karar verilmiş ve sertifikalandırılmış kişi.

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı: "KKDİK yönetmeliği kapsamında Türkiye´de yılda 10 ton ve üzerinde imal edilen veya ithal edilen maddeler için güvenlik bilgi formuna ilave olarak kimyasal güvenlik raporu hazırlanması gerekmektedir. Bu raporun incelenmesi kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından yapılır."

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Çalışma Alanları:  

Kimyasal üretim yapan, kimyasal ithalatı yapan veya mevzuat kapsamında danışmanlık yapan kuruluşlarda veya bireysel olarak çalışabilir.

 

ÖĞRENİM:

-Belgelendirme için başvuruda bulunacak adayların; Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerin lisans bölümlerinden mezunu olduğu veya

-Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya

-Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olduğunu gösterir belgeleri PBM´lüğüne sunmalıdır.

 

TOPLAM İŞ DENEYİMİ:

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı sınavına katılmak isteyen adayların öğrenim durumları ile ilişkili olan aşağıda belirtilen iş tecrübesi şartını sağlamaları gerekmektedir;

 

  • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerin lisans bölümlerinden mezunu ve kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans/doktora yapmış olan adaylarda iş deneyim şartı aranmaz.

 

  • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olan adaylardan;  kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış şartı aranır.

 

Sağlık Şartı:

 

Başvuru sahiplerinden özel bir şart aranmamakta olup, meslek hayatı süresince olası maruziyet hallerinde, bazı kimyasallara karşı olabilecek hassasiyet (örneğin alerji gibi) sonucu meydana gelebilecek durumlardan başvuru sahibi sorumludur.

 

Bu belgelere/kayıtlara ek olarak aşağıda belirtilen ve adayla TSE-PBM arasında sözleşme niteliği taşıyan formların doldurularak adayın kimlik belgesi örneği ( Nüfus Cüzdanı/ Sürücü Belgesi Fotokopisi vb.) ve sınav ücreti ödendi dekontu/makbuzu ile birlikte başvuru esnasında TSE-PBM´ ye sunulmalıdır;

 

Eğitim Konusu

Eğitim Süresi (Saat)

Kimyasalların Yönetimi

En Az 3 Saat

Mevzuat;

-Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik,

-Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması,

-İş Sağlığı ve Güvenliği,

-Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması,

 

 

 

En Az 5 Saat

Madde ve Karışımların;

-Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre,

-Toksikolojik Özelliklerine Göre,

-Ekotoksikolojik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

 

En Az 12 Saat

Kimyasallar-İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi

En Az 12 Saat

Kimyasallar-Çevresel Risk Değerlendirmesi

En Az 8 Saat

Maruz Kalma Senaryoları

En Az 8 Saat

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),

Kimyasal Güvenlik Raporu (KRG)

En Az 8 Saat

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması İçin Gereklilikler

En Az 8 Saat

TOPLAM

En az 64 Saat

 

Katılımcıların alacakları eğitim konuları ve süresi tablo 1´de verilmiştir. Aday; tablo1´de verilen eğitim konu başlıklarında en az 64 saat yüz yüze eğitim almış olmalıdır. Eğitim süresi olarak günlük değerlendirme en fazla 8 saat olarak kabul edilir.

 

KKDİK Yönetmeliği Ek-18 uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarının 64 saat almış oldukları sertifikalar PBM´lüğü tarafından kabul edilir.

 

Belgenin Geçerlilik Süresi

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı belgesi için geçerlilik süresi belgelendirme komitesince adaya belge verilmesine karar verildiği tarihten itibaren 5 yıldır. 5 yılın sonunda yeniden Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası düzenlenebilmesi için aday yeterlilik sınavına tekrar girmelidir.

 

 

 

ÜCRET BİLGİSİ:

 

?                Eğitim: 3.800,00 TL + %18 KDV = 4.484,00 TL

?                Sınav:  900,00 TL + %18 KDV = 1062,00 TL

?                Sertifika Ücreti:  200,00 TL + %18 KDV = 236,00 TL

?                Uzman Personel Tanıtım Yaka Kartı (İsteğe bağlı olarak verilecektir) : 100 TL + %18 KDV = 118,00 TL,

?                Eğitim, Sınav ve Sertifika Ücreti Toplamı: 5.782,00

?                Eğitim, Sınav, Sertifika ve Uzman Personel Tanıtım Yaka Kartı Ücreti Toplamı: 5.900,00

?                Hesap No:  TSE Banka Hesabı,                                                                               

?                Şube: T. Vakıflar Bankası Kalkınma Bakanlığı Şubesi

?                Şube No: 884

?                İBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88

?                Alıcı: Türk Standartları Enstitüsü

?                Dekont Açıklaması:   " PBM-KİM. DEĞ. EĞİTİMİ ÜCRETİ (AD-SOYAD)  "

 

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.

İletişim:          Bilgen IŞIKLAR

 

?         Tel: 0 312 416 63 21

?         E-posta: mgbf-pbm@tse.org.tr

 

Eski Siteye Dön