Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi

 

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi

 1. AMAÇ ve KAPSAM

 

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi ve Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi kapsamlarında belgelendirilmek üzere müracaat eden adayların yeterliliklerinin, çalışma alanlarının, bilgi düzeylerinin ve istenen kişisel yetkinliklerinin tanımlanması, başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, sınavların yapılması ve değerlendirilmesi, adayların belgelendirilmesi ve yeniden belgelendirilmesi ile ilgili esasları ve yöntemleri belirlemektir.

 

2.SORUMLULAR

 

Eğitim Dairesi Başkanı

Personel Belgelendirme Müdürü

Yönetim Temsilcisi

Teknik Sorumlu

İdari Sorumlu

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Sınav Görevlileri

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Program Komitesi

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Komitesi

 

3. KISALTMALAR VE TANIMLAR

 

3.1. KISALTMALAR

 

TSE-PBM: Türk Standardları Enstitüsü Personel Belgelendirme Müdürlüğü

TSE-PB Müdürü: Türk Standardları Enstitüsü Personel Belgelendirme Müdürü

UDK: Sertifikasyon Kuruluşlarının / Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

 

3.2. TANIMLAR

 

Belgelendirme Kuruluşu: Personel belgelendirme yönetim sistemi yöneticisi/tetkik görevlisi personel belgelendirme programı ve yürürlükte olan uygulama zorunluluğu bulunan dokümanlara uygun olarak personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştiren belgelendirme kuruluşu (TSE-PBM).

 

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Komitesi: Başvuruların personel belgelendirme programı şartlarını karşılamasını, yapılan sınavların uygunluğunu ve sınav sonuçlarının uygunluğunu değerlendirerek adaya belge verilip verilmemesi; TSE belgelendirme yönergesi, personel belgelendirme kuralları ve Personel belgelendirme yönetim sistemi yöneticisi/tetkik görevlisi personel belgelendirme programı hükümlerine göre müeyyideler uygulanmasına karar veren komite.

 

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Program Komitesi: Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Personel Belgelendirme Programını oluşturan, geliştiren, sürdüren, geçerli kılan, güncelleyen, gözden geçiren ve programla ilgili soruları onaylayan komite.

 

Sınav Yeri: TSE-PBM tarafından sınavların yapılabileceği imkânlara sahip olduğu belirlenen ve bu sınavların yapıldığı sınav merkezi.

 

4. UYGULAMA

 

4.1. UYGULAMAYA ESAS TEŞKİL EDEN KAYNAKLAR

 

Aşağıda listelenen dokümanların güncel versiyonları uygulamaya esas teşkil etmektedir;

 

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

EA 1/22 - EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members,

EA- 2/17 INF:2014 - EA Documents on Accreditation for Notification Purposes

TS ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi-Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için gereklilikler.

TS EN ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

 

4.2. ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER

 

TSE-PBM tarafından personel belgelendirme yönetim sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi personel belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirilecek sertifikalandırma kategorileri ve bu kategorilerin tanımladığı yetkinlikler aşağıdaki gibidir;

 

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi:  TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardına uygun olarak yönetim sisteminin kurulması, dokümante edilmesi, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi, risk analizlerin yapılması ve risk analiz sonuçlarının etkin şekilde önleyici faaliyetlerin uygulamaya alınması, denetimlerin planlanması, koordinasyonun sağlanması ve gerçekleştirilmesi vb. faaliyetleri tüm çalışanlarıyla birlikte koordineli olarak personel belgelendirme yönetim sistemini yöneten kişi.

 

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi:  TS EN ISO 19011 standardına uygun olarak, personel belgelendirme yapan kuruluşların TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi-Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardına göre kurulmuş olan sistemin doküman yeterliliğini, uygunluğunu, etkinliğini ve sürdürülebilirliği vb. konulardaki uygulamaların kalitesi ile ilişkili tarafsız ve bağımsız olarak tetkikleri (birinci taraf, ikinci taraf, üçüncü taraf uygunluk denetimleri) tek başına veya bir tetkik ekibinin parçası olarak başlatabilen, planlayabilen, gerçekleştirebilen ve raporlayan kişi.

 

4.3. YETERLİLİK ŞARTLARI

4.3.1 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi Yeterlilik Şartları

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİ (DEĞERLENDİRME EKİBİ ÜZERİNE GEREKLİLİKLER)

 

Akreditasyon

Akreditasyonla ilgili bilgi, beceri ve yeterlilikler

Farklı tekniklere uygun olarak yerinde değerlendirme, türleri inceleyebilme ve değerlendirme

Personel Belgelendirme kuruluşları için farklı organizasyon yapı türlerini inceleyebilme ve değerlendirme

Tüzel kişilik yapıları ve Personel Belgelendirme kuruluşların yasal durumunu doğrulayan belge türlerini inceleyebilme ve değerlendirme

Farklı yönetim yapılarını inceleyebilme ve değerlendirme.

Personel belgelendirme standartları, rehberlik ve zorunlu belge şartlarını inceleyebilme ve değerlendirme

Tipik yönetim sistemlerini inceleyebilme ve değerlendirme

Kapsam değerlendiricisi ile ilgili teknik terimleri değerlendiriliyor olabilme

Personel belgelendirme ve denetim teknikleri standartları hakkında bilgi sahibi olma

 

Planlama ve zamanlama

Bir değerlendirme planlama ve zamanlama ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikler

Tipik değerlendirme ekibi kompozisyonlarını yönetebilme

Değerlendirme sırasında gerekli olan tipik kaynakları kullanabilme

Risk alanlarına göre değerlendirmelere öncelik verme

Örnekleme planları oluşturma

Değerlendirme planları hazırlama

Değerlendirme ekibinin seçimine girdi sağlama

Değerlendirme ekibine rol ve sorumluluk belirleme ve yönetebilme

 

 

MESLEKİ YETERLİLİKLER

 

 

Liderlik Yeterlilikleri

Bir ekibin veya başkalarının liderliği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerdir.

Toplantı yönetimi - gündem oluşturma (gerekirse) dahil toplantıları yönetmek, toplantı sürecini kolaylaştırmak ve değerlendirme süreci hedeflerine ulaşmak için zaman çizelgelerine uyma yeteneği.

Lider / liderlik - bir takıma veya başkalarına rehberlik etme yeteneğini gösterir ve başkalarına rehberlik etme becerisine sahiplik.

Bir değerlendirme ekibinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri belirleyebilme.

Bir değerlendirme ekibinin seçimine girdi sağlayabilme.

Değerlendirme ekibine rol ve sorumluluk atayabilme

Değerlendirme sürecinde ekip üyelerine koçluk yapabilme

Bir değerlendirme ekibiyle değerlendirme bulguları konusunda fikir birliğine varma

Kontrolün sürdürülmesi - değerlendirme sürecinin amaçlarına ulaşılmasını sağlamak için durumları yönetme becerisi.

 

Organizasyonel Yeterlilikler

Bir değerlendirme sürecini organize etmek ve yönetmekle ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerdir.

Sebep / iyi muhakeme yeteneği - durumları veya koşulları değerlendirme ve sağlam sonuçlar oluşturma yeteneği.

Doğru - Bir standart, kural veya model ile ilgili gerçekleri yorumlarken doğru sonucu çıkarır. Doğru ve gerçeğe dayalı sonuçlar üretmesi.

Uyarlanabilir / esnek - değerlendirme süreci boyunca kendini yeni veya farklı koşullara uyarlama becerisi göstermesi.

Analitik - Bir sonucu formüle etmek için verileri sentezleme ve yorumlama yeteneği.

Gizli - İfşa edilmemesi gereken bilgileri belirleme yeteneği. Gizli bilgileri ifşa etmeyerek gizliliği koruması.

Eleştirel düşünme - geçerli bir sonuca ulaşmak için bilgiyi aktif ve ustaca kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme süreci.

Müşteri odaklı / odaklı - süreci UDK’ın bakış açısından görme ve bir değerlendirme sırasında UDK’ın bakış açılarını göz önünde tutma becerisi.

Odaklanmış - görevlere ve değerlendirme sürecine tam dikkat gösterir. Diğer harici meselelerden rahatsız edilmemesi.

Güvenlik bilinci - güvenlik tehlikeleri konusunda farkındalık gösterir ve kazaları önlemek için adımlar atması.

Stres yönetimi - nesnel kararlar almak için stresli durumlarda stresi azaltma veya kontrol etme yeteneği.

Takım oyuncusu / kooperatifi - görevleri gerçekleştirmek için ekip veya grup üyeleriyle birlikte çalışır. Bir grupta çalışırken değerlendirme sürecinin yararı için kişisel tercihin altını çizme yeteneğini göstermesi.

Birinin uzmanlığı dahilinde çalışması. Teknik uzmanlığın ne zaman gerekli olduğunu belirleyebilmesi.

Anlaşmazlıkların çözümü - farklı görüşlerin rasyonel, dengeli ve etkili bir şekilde tanınması ve ele alınması uygulaması.

Soru oluşturma / sorgulama teknikleri - konuyla ilgili bilgileri ortaya çıkarmak için amaçlı sorular sorabilme.

Olumlu bir hareketi kolaylaştıran olumsuz bir mesaj iletebilmesi.

Doğru - Bir standart, kural veya model ile ilgili gerçekleri yorumlarken doğru sonucu çıkarır. Doğru ve gerçeğe dayalı sonuçlar üretebilmesi.

Uyarlanabilir / esnek - değerlendirme süreci boyunca kendini yeni veya farklı koşullara uyarlama becerisi gösterebilmesi.

Analitik - bir sonucu formüle etmek için verileri sentezleme ve yorumlama yeteneği

Gizli - ifşa edilmemesi gereken bilgileri belirleme yeteneği. Gizli bilgileri ifşa etmeyerek gizliliği koruması.

Eleştirel düşünme - geçerli bir sonuca ulaşmak için bilgiyi aktif ve ustaca kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme süreci.

Müşteri odaklı / odaklı - süreci UDK’ın bakış açısından görme ve bir değerlendirme sırasında UDK’ın bakış açılarını göz önünde tutma becerisi

Odaklanmış - görevlere ve değerlendirme sürecine tam dikkat gösterir. Diğer harici meselelerden rahatsız edilmemesi.

Güvenlik bilinci - güvenlik tehlikeleri konusunda farkındalık göstermesi ve kazaları önlemek için adımlar atması.

Stres yönetimi - nesnel kararlar almak için stresli durumlarda stresi azaltma veya kontrol etme yeteneği

Takım oyuncusu / kooperatifi - görevleri gerçekleştirmek için ekip veya grup üyeleriyle birlikte çalışır. Bir grupta çalışırken değerlendirme sürecinin yararı için kişisel tercihin altını çizme yeteneğini göstermesi.

Birinin uzmanlığı dahilinde çalışın. Teknik uzmanlığın ne zaman gerekli olduğunu belirleyebilmesi.

Anlaşmazlıkların çözümü - farklı görüşlerin rasyonel, dengeli ve etkili bir şekilde tanınması ve ele alınması uygulaması.

Soru oluşturma / sorgulama teknikleri - konuyla ilgili bilgileri ortaya çıkarmak için amaçlı sorular sorabilmesi.

Olumlu bir hareketi kolaylaştıran olumsuz bir mesaj iletebilmesi.

 

 

 

 

Davranışsal / Kişisel Yeterlilikler

Bir kişi veya bir kişinin davranışlarıyla ilişkili beceriler ve diğer yeterliliklerdir.

Odaklanma / konsantrasyon yapabilme - bir değerlendirme sırasında rahatsız edici görünümde olmaması.

UDK'ın önünde diğer değerlendirme ekibi üyelerine katılmamaktan kaçınılması

Kendine güvenen / kendine güvenen / kendine saygı / inanç - birinin kişisel yargı, yetenek ve gücünde kendine güvenmesi. Karar vermeyi geciktirmez veya tereddüt etmemesi.

Vicdani - bir değerlendirmenin yürütülmesinde titizlik, özen ve dikkat gösterir. Değerlendirmelere uygun profesyonel bir şüphecilik düzeyi sürdürebilmesi.

Nazik – Tür ilgili taraflara kibar ve saygılı bir şekilde etkileşime girebilmesi.

İkna edici / başkalarını ikna etmek - başkalarını kararların doğru ve geçerli olduğuna ikna etme becerisi gösterebilmesi.

Kültürel olarak duyarlı / başkalarının düşüncelerine karşı duyarlı - diğer kültürlerin bilgi, farkındalık ve kabulünü gösterebilmesi.

Etik / dürüst / dürüstlük / güvenilirlik - davranış kurallarına uyması. Bir durum sunulduğunda doğru kararı verebilmesi. Birinin uzmanlık alanı dışındaki görevlendirmeyi kabul etmemesi.

İyi hafıza - bilgiyi saklayabilmesi (gerçekler, vs.)

Tarafsız / bağımsız / tarafsız / önyargı veya önyargı / adil olmayışı - Bilinen veya potansiyel çıkar çatışmasını ilan eder. Nesnelliği gösterir (gerçek veya algılanan)

Tarafsız kalması ve değerlendirme katılımcıları arasındaki anlaşmazlıklar sırasında taraf tutmaması.

Girişim - sorumlulukları yerine getirme isteğini göstermesi.

Amaç - görüşlerden ve kişisel önyargılardan kaçınır ve gerçeğe dayalı kararlar alması. (sonuçları objektif kanıtlarla destekleyebilir).

Sabır - tahriş, öfke veya benzeri bir kayıp göstermez ve gecikme veya kesinti ile karşı karşıya kaldığında huzursuzluk veya rahatsızlık önleme yeteneğine sahip olması.

Algısal - Bir değerlendirme sırasında kanıtları doğrulamak için ayrıntıları fark etme ve ipuçlarını alma yeteneğini göstermesi.

Azim / gayret / sebat / mahkumiyet / iddialı - bir değerlendirmenin hedeflerine odaklanma ve direnç, zorluklar, başarısızlık veya muhalefete rağmen değerlendirme sürecini tamamlama kabiliyetine sahip olması.

Profesyonel - değerlendirme sırasında kişisel iş yapmaması. UDK’ın personeli hakkında olumsuz yorumlar yapmaması. Danışmanları önermemesi (arkadaşlar, iş arkadaşları vb.)

Saygılı - başkalarına saygı göstermesi. (yorumları küçümseyen veya küçümseyen yorumlar yapmaz, diğer değerlendiricilerin uzman görüşlerini dikkate alır)

Sorumlu - değerlendirmeyi tamamlamak için gereken zamanı ve kaynakları taahhüt etmesi.

Öz kontrol / öz disiplin - öfke kaybetmez ve değerlendirmeler sırasında sakin kalması.

Hoşgörüsüz - görüşleri ve uygulamaları bir kişininkinden farklı olanlara karşı adalet ve tarafsızlık göstermesi.

Açık fikirli - alternatif çözümleri değerlendirme yeteneği ve aynı sonuçları elde etmek için alternatif fikirleri veya bakış açısını dikkate alma istekliliği

Öğrenmek için istekli olması.

Diğer insanlarla iyi çalışır ve ekip çalışmasına yatkın olması.

Mesleki beceri gelişimine katılması ve sürekli kendisini geliştirmesi.

Diğerlerinden gelen istenmeyen etkilere karşı koyması.

Tipik insan davranışı özellikleri bilgisini okuyabilmesi. (izleyiciyi okuyabilme)

Uyarlanabilirlik - koşullara göre değerlendirme planlarını uyarlama yeteneğine sahip olması.

 

 

TEMEL YETERLİLİKLER (TÜM DEĞERLENDİRMELER İÇİN)

 

Temel Matematik Becerileri

Denetim günleri / zamanı ve değerlendirme günleri / zamanı, çok alanlı örnekleme ve örnekleme planları oluşturma ile ilgili basit matematik işlemlerini gerçekleştirmesi.

Bir sorunu çözmek için bilgi toplayı gerçekleştirmesi.

Temel finansman anlayışına sahip olması

Kaba tahminler yapması.

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini basitleştirmesi.

Hesap makinesi kullanabilmesi.

 

İletişim Becerileri

Yazılı iletişim becerilerine sahip olması. (özlü yazma becerileri, kapsamlı yazma ve raporlama becerileri)

Sözlü iletişim becerilerine sahip olması. (dil engellerinden bağımsız olarak etkili iletişim kurma, bilgiyi açıklayabilme)

Sözsüz iletişim becerileri / beden dili bilgisi sahip olması.

Gözlem tekniklerini bilmesi.

Sorgulama teknikleri bilmesi.

Dinleme teknikleri bilmesi.

İnsanlara iletişim yeteneği sahip olması.

Okuduğunu anlama becerileri sahip olması.

Bilgiyi analiz etme ve sentezleme yeteneği sahip olması.

Temel bilgisayar becerileri

Temel bilgisayar okuryazarlığı sahip olması.

Klavye becerileri sahip olması.

 

 

 

 

4.3.2. Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi Yeterlilik Şartları

 

 

TEMEL GENEL YETERLİLİKLER

 

Kişisel özellikler

 • Kararları alabilmek ve uygulayabilmek.
 • Bütünsel düşünebilmek ve hareket edebilmek.
 • Sonuç odaklı bir şekilde çalışabilmek
 • Empati kurabilmek
 • Gerçeklerin önemi ve değerinin farkında olmak ve bunu ilgili taraflarla paylaşabilmek
 • Akıl yürütebilmek, ikna edebilmek ve coşku oluşturabilmek
 • Kendisini farklı görevleri yerine getiriyormuş ve farklı kültürlerde çalışıyormuş gibi adapte edebilmek
 • Uluslararası / Bölgesel özellikleri göz önünde bulundurabilmek.
 • Hedef kitleye odaklanarak onlara uygun iletişim kurabilmek
 • Uygun dili kullanarak iletişim kurabilmek
 • İçinde bulunduğu duruma göre hareket edebilmek
 • Anlaşmazlıklara baş edebilmek
 • İlgili taraflara geri bildirim sağlayabilmek
 • Sorumluluklar için uygun kişileri görevlendirebilmek.
 • Bir ekibe liderlik edebilmek ve iyi bir takım oyuncusu olabilmek
 • Kuruşa değer katmak (yapılan aksiyonların fayda/maliyet analizini göz önünde bulundurarak)
 • İlgili tarafların ve müşteri memnuniyetini düşünmek

 

İletişim Becerileri

 • Yazılı iletişim becerilerine sahip olması. (özlü yazma becerileri, kapsamlı yazma ve raporlama becerileri)
 • Sözlü iletişim becerilerine sahip olması. (dil engellerinden bağımsız olarak etkili iletişim kurma, bilgiyi açıklayabilme)
 • Sözsüz iletişim becerileri / beden dili bilgisi sahip olması.
 • Gözlem tekniklerini bilmesi.
 • Sorgulama teknikleri bilmesi.
 • Dinleme teknikleri bilmesi.
 • İnsanlara iletişim yeteneği sahip olması.
 • Okuduğunu anlama becerileri sahip olması.
 • Bilgiyi analiz etme ve sentezleme yeteneği sahip olması.

 

 

 

Yönetim Becerileri

 • Program yazabilme, geçerli kılma, gözden geçirme.
 • Programları en iyi şekilde uygulamaya alma ve sürekli iyileştirme sağlama.
 • Programa özgün hazırlanmış soruları değerlendirebilme.
 • Sınav görevlilerini belirleme ve görev organizasyonunu koordine etme.
 • İstatistiksel verileri toplama, analiz etme ve iyileştirmeleri yönetme.
 • Gizlilik, güvenlik ve etik kurallar bağlı çalışma ortamını yaratma ve sürdürme.
 • Kamuya açık bilgilendirmeyi gerçekleştirme
 • Sınav programlarını organize etme ve gerçekleştirme.
 • Ekip çalışmasını yatkın ve ekibin çalışma organizasyonunu yönetme.
 • Akreditasyon hakkında bilgi sahibi olma ve kuruluşunu akreditasyona hazırlama ve devamı sağlama.
 • Zaman yönetimi iyi uygulama.
 • Başvuru, sınav, sınav sonrası, sertifikalandırma, kapsam genişletme/daraltma, askı, takip vb. süreçleri yönetebilme.
 • Komitelerle etkin çalışma yönetimini gerçekleştirme.
 • Tarafsızlığın yönetimini gerçekleştirme.
 • Finans ve yükümlülük şartlarının sürdürülebilirliğini sağlama.
 • Kaynak şartlarını sağlama ve sürdürülebilirliğini sağlama
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelin eğitimini sağlayarak yetkinliğini sürekli iyileştirme.
 • Sınav yapanların değerlendirilmesini sağlama.
 • Değerlendirmede görev alan kişilerin değerlendirmesini sağlama.
 • Müşteriden ve ilgili taraflardan gelen geri besleme bilgilerini değerlendirme.
 • Yönetim sisteminin yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlama.
 • Akreditasyon şartlarını takip etme zamanında güncellemeleri sağlama.
 • Temel bilgisayar okur yazarlığı bilme.

 

4.3.3 Bilgi ve Beceriler

4.3.3.1 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi

 

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi, TS EN ISO/IEC 17024 standardı, program geliştirmeyle ilgili ulusal/uluslararası kuralları, programların geçerli kılınması/doğrulanması/gözden geçirilmesi, belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi, sertifika süreçlerinin yürütülmesi ve akreditasyon kuralları vb. konular hakkında bilgi, becerilere, tecrübe ve yetkinliklere sahip olmalıdır. Sahip olduğu yetkinlikleri uygulayabilir olmalıdır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen konularda eğitim, bilgi, beceri ve tecrübesini belgelemelidir:

 • TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardının temel eğitimi, dokümantasyon eğitimi, iç tetkik eğitimi.
 • Motivasyon teorileri
 • Süreç yönetimi
 • Grup yönetimi
 • Raporlama teknikleri
 • Müşteri ilişkileri
 • Müşteri gereksinimlerini tanımlama teknikleri
 • Kalite uygulama metotları
 • Karar verme teknikleri
 • Karar destek sistemleri
 • Proje uygulama/yönetimi
 • Proje değerlendirme
 • Yönetim ve Koordinasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk ve fırsat tanımlama
 • Tartışma teknikleri
 • KYS Temel Eğitimi
 • KYS Dokümantasyon
 • KYS Proses
 • KYS uygulama ve yürütme
 • Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Veri/istatistiki Analiz
 • Müşteri memnuniyeti
 • Performans ölçme ve değerlendirme
 • Liderlik
 • Mevcut durum analizi (SWOT, PESTEL, vb.)
 • Yönetim sistemleri entegrasyonu
 • Koçluk
 • Tetkik programlarını planlama, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme
 • Değişim yönetimi
 • Müşteri yönetimi
 • Personel belgelendirme program geliştirme, geçerli kılma ve doğrulama
 • Akreditasyon yönetimi vb.

 

4.3.3.2 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi

 

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi, TS EN ISO/IEC 17024 standardını, TS EN ISO 19011 Yönetim sistemleri tetkik kılavuzunu, personel belgelendirme program geliştirmeyle ilgili ulusal/uluslararası kuralları, programların geçerli kılınması/doğrulanması/gözden geçirilmesiyle ilgili yöntemleri,

Belgelendirme/sertifikalandırma/sınav süreçleri, akreditasyon kuralları vb. konular hakkında bilgi, becerileri, tecrübe ve yetkinliklere sahip olmalıdır. Sahip olduğu yetkinlikleri uygulayabilir olmalıdır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen konularda eğitim, bilgi, beceri ve tecrübesini belgelemelidir:

•          TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardının temel eğitimi, dokümantasyon eğitimi, iç tetkik eğitimi.

•          TS EN ISO 19011 Yönetim sistemleri tetkik kılavuzunu

•           Personel akreditasyonuna ait kurallar.

•           Meslek Yeterlilik Kurum tarafından verilen eğitimler.

•          TÜRKAK tarafından verilen personel belgelendirmeye yönelik eğitimler.

•          Motivasyon teorileri

•          Süreç yönetimi

•          Grup yönetimi

•          Raporlama teknikleri

•          Müşteri ilişkileri

•          Müşteri gereksinimlerini tanımlama teknikleri

•          Kalite uygulama metotları

•          Karar verme teknikleri

•          Karar destek sistemleri

•          Proje uygulama/yönetimi

•          Proje değerlendirme

•          Yönetim ve Koordinasyon

•          İnsan Kaynakları Yönetimi

•          Risk ve fırsat tanımlama

•          Tartışma teknikleri

•          KYS Temel Eğitimi

•          KYS Dokümantasyon

•          KYS Proses

•          KYS uygulama ve yürütme

•          Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi

•          Veri/istatistiki Analiz

•          Müşteri memnuniyeti

•          Performans ölçme ve değerlendirme

•          Liderlik

•          Mevcut durum analizi (SWOT, PESTEL, vb.)

•          Yönetim sistemleri entegrasyonu

•          Koçluk

•          Tetkik programlarını planlama, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme

•          Değişim yönetimi

•          Müşteri yönetimi

•          Personel belgelendirme program geliştirme, geçerli kılma ve doğrulama

•          Akreditasyon yönetimi vb.

 

Teknik sorumlu yukarıda belirtilen konuları PBM-FR-PBY-002 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Başvuru Değerlendirme Formuna kayıt ederek başvuru değerlendirmesini gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

4.4. BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU DOKÜMANLARI VE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

 

Bu programın 4.3. maddesinde tanımlanan yeterlilik şartlarının karşılanabilmesi amacıyla bu maddede belirtilen başvuru şartlarının sağlanması ve bunlara ilişkin kanıtların başvuru sahibi tarafından TSE-PBM’ ye sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi, belgelendirme başvurusunda bulunmasa bile başvuru yaptığı sınav kategorisi için PBM-FR-PBY-001 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Başvuru Formunu ve bu formda sınav katılımcılarından istenen belgeleri başvuruda bulunduğu sınav tarihinden önce TSE-PBM’ ye sunmalıdır. PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formuna imzalayarak teslim etmelidir.

 

4.4.1. Belgelendirme İçin Başvuru Şartları ve Başvuru Dokümanları

 

4.4.1.1. Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi Öğrenim Durumu ve Eğitim

 

Öğrenim Durumu

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi, asgari ön lisans veya lisans mezunu olmalı. Buna ilave olarak en az 1 yılı personel belgelendirme yönetim alanında olmak üzere en az 2 yıllık tam zamanlı iş deneyime sahip olmalıdır.  Aday, asgari iş tecrübesine sahip olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

Eğitim

4.3. Yeterlilik şartları başlığı altında Personel belgelendirme yönetim sistemi yöneticisi için verilmiş olan eğitim konularında en az 60 saatlik eğitim almış olmalıdır. Eğitimler uzaktan eğitim veya online eğitim yoluyla alınmışsa alınan toplam eğitimlerin toplam saati 24’ü (60* %40=24) saati geçemez. Yani, uzaktan eğitimin toplam saati en fazla 24 saat olarak kabul edilir.

 

Aday tarafından belgelendirme başvurusundan önce alınmış eğitimler, PBM-TL-MR-002 Eğitim Kurulusu ve Müfredat Onaylama Talimatı dokümanına göre TSE-PBM tarafından değerlendirilir.

 

Üniversite öğrenimi sırasında aday tarafından ilgili kapsamda alınan dersler aşağıdaki yöntem kullanılarak 60 saatlik mesleki eğitim süresinin hesaplanmasında değerlendirilir;

 

 

 formülü kullanılır.

 

 

Aday, asgari 60 saatlik eğitim almış olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

4.4.1.2. Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi Öğrenim Durumu ve Eğitim

 

Öğrenim Durumu

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi, en az ön lisans veya lisans mezunu olmalı. Buna ilave olarak en az herhangi bir yönetim sisteminde aday tetkikçi, tetkikçi ve baş tetkikçi sertifikasına sahip olmalı veya Personel belgelendirme alanında en az bir yıl teknik uzman olarak görev alması veya Personel belgelendirme kuruluşlarında en az iki yıl çalışmış olmalıdır.

 

Aday, asgari iş tecrübesine sahip olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

Eğitim

4.3. Yeterlilik şartları başlığı altında Personel belgelendirme yönetim sistemi yöneticisi için verilmiş olan eğitim konularında en az 40 saatlik eğitim almış olmalıdır. Eğitimler uzaktan eğitim veya online eğitim yoluyla alınmışsa alınan toplam eğitimlerin toplam saati 16’sı (40* %40=16) saati geçemez. Yani, uzaktan eğitimin toplam saati en fazla 16 saat olarak kabul edilir.

 

Aday tarafından belgelendirme başvurusundan önce alınmış eğitimler, PBM-TL-MR-002 Eğitim Kurulusu ve Müfredat Onaylama Talimatı dokümanına göre TSE-PBM tarafından değerlendirilir.

 

Üniversite öğrenimi sırasında aday tarafından ilgili kapsamda alınan dersler aşağıdaki yöntem kullanılarak 60 saatlik mesleki eğitim süresinin hesaplanmasında değerlendirilir;

 

 formülü kullanılır.

Aday, asgari 40 saatlik eğitim almış olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

4.4.2. Başvuru Dokümanları

 

Aday; belgelendirme başvurusu için gerekli şartları içeren PBM-FR-PBY-001 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Başvuru Formunu katılımcılar doldurarak gereken eklerle beraber TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

 • PBM-FR-PBY-001 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Başvuru Formu
 • PBM-FR-MR-005 Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formu
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Dekont
 • TSE-FR-002 Cari Kart Formu

 

 

4.4.3. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru için gerekli belgeler/kayıtlar başvuru sahibi tarafından TSE-PBM’ ye ulaştırılır ve TSE-PBM tarafından belgeler/kayıtlar incelenerek başvuru değerlendirmesi yapılır. TSE-PBM tarafından yapılan değerlendirmenin sonuçları PBM-FR-PBY-002 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Başvuru Değerlendirme Formuna kaydedilir. Bu kayıtlar, adayın başvuru şartlarını sağladığının delili olarak TSE-PBM’ ye ulaştırdığı belgeler/kayıtlar ile birlikte aday dosyasında saklanır.

 

4.5. SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ

 

4.5.1. Sınav İçin Ön Koşullar ve Sınav Prosedürü

 

4.5.1.1 Sınav İçin Temel Koşullar

Sınav öncesi, sınav aşaması ve sınavdan sonraki işlemlerin nasıl yürütülmesiyle ilgili kurallar PBM-PR-MR-007 Sınavların Hazırlanması ve Gerçekleştirilmesi Prosedüründe ve PBM-TL-MR-015 Sınav Yeri Değerlendirme Talimatında detaylı olarak aktarılmıştır. Tüm sınavların yürütülmesi bu prosedüre ve talimata uygun olarak gerçekleştirilir.

 

4.5.1.2 Sınav Sorularının Hazırlanması ve Yönetimi

Personel belgelendirme yönetim sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi personel belgelendirme kategorileri sınavları için soruların hazırlanması ve seçilmesi, sınavların hazırlanması ve bu konularla ilgili dokümantasyon, PBM-PR-MR-006 Sınav Sorularının Hazırlanması ve Yönetimi Prosedüründe açıklanmaktadır. Sınav soruları geçerlik ve yeterlilik açısından en az üç yılda bir değerlendirilir.

 

Personel belgelendirme yönetim sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi personel belgelendirme kategorileri sınavlarının her bir aşaması (yazılı (Test ve/veya klasik) ve sözlü (olay veya denetim analiz ) için TSE-PBM bünyesinde Personel belgelendirme yönetim sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi personel belgelendirme için tanımlanmış olan konu başlıklarını kapsayacak şekilde sorular hazırlanır. Hazırlanmış olan sorular ve onların cevapları Soru Bankası Programı veri tabanına yüklenir.

 

Hazırlanan çoktan seçmeli sorulara dayalı yazılı sınavların dağılımını sağlamak için kümeler verilmiştir. Her inceleme türü içinde, her kümeden kaç tane soru seçileceği tanımlanmıştır.

 

Her bir sınav öncesi Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından Sınav adı, Sınav Yeri, Sınav tarihi, test soru sayısı, klasik soru sayısı, sözlü sınav soru sayısı ve soruların konu başlıklarına göre dağılımı bilgileri Soru Bankası Programına girildikten sonra, Soru Bankası Programı soruları rastgele seçerek yazılı ve sözlü sınavları oluşturur.

 

Yazılı ve sözlü sınav soruları Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu kontrolü sonrası çoğaltılarak sınav günü sınav heyetine teslim edilir. Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından gerçekleştirilen kontrolün amacı sınav sorularının her bir sınavın bağımsızlığını temin edecek şekilde program tarafından seçilip seçilmediğinin sağlanmasıdır.

 

Yazılı sınavlar çoktan seçmeli ve klasik sorulardan oluşmaktadır. Soru Bankası Programında çoktan seçmeli sorular konu başlıklarına göre gruplandırılmıştır. İlgili belgelendirme kategorisi sınavlarında çoktan seçmeli sorular için Soru Bankası Programının bu gruplardan ne kadar soru seçeceği ilgili tablolarda verilen sayıda Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından sınava ilişkin bilgiler programa girilirken tanımlanır.

 

 

 

 

4.5.2. Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi Yazılı Sınav Konu Dağılımı

 

 

 

 

 

Konu Başlıklarının Kümeleri

Görev tanımı, ilgili bilgi ve becerilere ilişkin

    

 Ağırlıklı %

 

Soru Sayısı

 

 Bölüm 1

 

TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı

 

 

60

 

 15

 Bölüm 2

Personel Belgelendirme Yönetim Sisteminde Risk Değerlendirme

Liderlik

 

 

20

 

 5

 

 Bölüm 3

Programların geçerli kılınması

Programların doğrulanması

İstatistiksel Teknikler

 

 

10

 

 3

 

Bölüm 4

Tetkik programlarını oluşturma, uygulama, değerlendirme ve geliştirme.

 

10

 

 2

4.5.2.1. Yazılı Sınav

 

Yazılı sınavda toplam 25 adet çoktan seçmeli soru ve 2 adet klasik sorudan oluşmaktadır. Her bir test sorusu 3 puan üzerinden değerlendirilecektir. Klasik sorunun biri TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standart ve TS EN ISO 19011 Yönetim sistemleri tetkik kılavuz bilgilerini ölçmeye yöneliktir.

Yazılı kısımdaki test soruların toplam değeri 75 puan, klasik soruların toplam değeri 25 puan üzerinden puanlaması yapılır. Yazılı sınav kısmından 60 ve üzeri puan alanlar yazılı sınavından başarılı olmuş kabul edilir.

 

Çoktan seçmeli soruların cevap şıkları dört seçeneklidir.  25 adet çoktan seçmeli soru konu matrisinde belirlenmiş olan oranlara göre soru dağılımları gerçekleştirilir. Yazılı sınav süresi toplam 60 dakika süre verilecektir.

 

 

4.5.2.2. Sözlü sınav

 

Sözlü sınavdaki değerlendirme, adayın kişisel davranışını, tipik bir işle ilgili görevi doğru ve yeterli çözebilme yeteneğini ve sonucu ikna edici bir şekilde sunma becerisini içermektedir.

Sözlü sınavda bir adet olay sorusu sorulacaktır. Olay sorusunu cevaplamak için toplam 30 dakikalık süre verilecektir. 20 dakika olay sorunu çözümü. Olay sorusunun cevaplanması ve adayın kişisel davranışını, tipik bir işle ilgili görevi doğru ve yeterli çözebilme yeteneğini ve sonucu ikna edici bir şekilde sunma becerisini ölmek içinde aday 10 dakikalık süre tanınacaktır.

 Sözlü değerlendirme puanı 100 üzerinden değerlendirilir. 60 puan ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınavında başarılı olarak değerlendirilecektir.

 

4.5.2.3. Genel Sınav Değerlendirmesi

Aday katılımcı her iki sınavda da 60 puan ve üzerinde bir puan alması durumunda sınavı başarılı bir şekilde tamamlamış olarak kabul edilir. Yazılı veya sözlü sınavlardan birinden kalması durumunda aday başarısız olarak kabul edilir. Aday başarısız olduğu bölümden tekrar sınava girer. Aday girdiği sınavdan da başarısız olması durumunda yeniden ilk başvuruda istenen şartları karşılamak zorundadır.

 

4.5.3. Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi Sınavı Konu Dağılımı

 

 

 

Konu Başlıklarının Kümeleri

Görev tanımına ve ilgili bilgi ve becerilere ilişkin

Ağırlıklı %

Soru Sayısı

 

Bölüm 1

 

TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı

Risk değerlendirme

 

% 30

 

  7

 

Bölüm 2

 

 

Programların geçerli kılınması

Programların doğrulanması

İstatistiksel Teknikler

 

%10

 

  3

 

 

 

Bölüm 3

 

Yönetim sistemi tetkiklerini, süreç tetkikleri ve uygunluk tetkiklerini başlatma, planlama, gerçekleştirme ve revize etme

 

% 40

 

  10

 

Bölüm 4

 

 

 

Tetkik programlarını oluşturma, uygulama, değerlendirme ve geliştirme

 

% 20

 

 5

 

4.5.3.1. Yazılı Sınav

Yazılı sınavda toplam 25 adet çoktan seçmeli soru ve iki adet klasik sorudan oluşmaktadır. Her bir test sorusu 3 puan üzerinden değerlendirilecektir. Klasik sorunun biri TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standart ve TS EN ISO 19011 Yönetim sistemleri tetkik kılavuz bilgilerini ölçmeye yöneliktir.

Yazılı kısımdaki test soruların toplam değeri 75 puan, klasik soruların toplam değeri 25 puan üzerinden puanlaması yapılır. Yazılı sınav kısmından 60 ve üzeri puan alanlar yazılı sınavından başarılı olmuş kabul edilir.

 

Çoktan seçmeli soruların cevap şıkları dört seçeneklidir.  25 adet çoktan seçmeli soru konu matrisinde belirlenmiş olan oranlara göre soru dağılımları gerçekleştirilir. Yazılı sınav süresi toplam 60 dakika süre verilecektir.

 

4.5.3.2. Sözlü Sınav

Sözlü sınavdaki değerlendirme, adayın kişisel davranışını, tipik bir işle ilgili görevi doğru ve yeterli çözebilme yeteneğini ve sonucu ikna edici bir şekilde sunma becerisini içermektedir.

Sözlü sınavda bir adet olay sorusu sorulacaktır. Olay sorusunu cevaplamak için toplam 30 dakikalık süre verilecektir. 20 dakika olay sorunu çözümü. Olay sorusunun cevaplanması ve adayın kişisel davranışını, tipik bir işle ilgili görevi doğru ve yeterli çözebilme yeteneğini ve sonucu ikna edici bir şekilde sunma becerisini ölmek içinde aday 10 dakikalık süre tanınacaktır. Sözlü değerlendirme puanı 100 üzerinden değerlendirilir. 60 puan ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınavında başarılı olarak değerlendirilecektir.

 

4.5.3.3. Genel Sınav Değerlendirmesi

Aday katılımcı her iki sınavda da 60 puan ve üzerinde bir puan alması durumunda sınavı başarılı bir şekilde tamamlamış olarak kabul edilir. Yazılı veya sözlü sınavlardan birinden kalması durumunda aday başarısız olarak kabul edilir. Aday başarısız olduğu bölümden tekrar sınava girer. Aday girdiği sınavdan da başarısız olması durumunda yeniden ilk başvuruda istenen şartları karşılamak zorundadır.

 

4.6. Sınav Görevlilerinin Özellikleri ve Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Sınav görevlilerinin sahip olması gereken özellikler; yeterlilik şartları ve sınavlarda uygulanacak kurallar göz önüne göre hazırlanmış olan PBM-PR-MR-005 Sınav Görevlisi Atama ve Sınav Heyeti Oluşturma Prosedüründe tanımlandığı şekilde atamaları yapılır.

Sınav görevlisi olarak atanabilmek için; yönetim sistemlerinin herhangi birisinden sınav görevlisi olarak atanmış olma ve personel belgelendirme alanında eğitim almış olma ya da kalite yönetim sistemi tetkikçisi olma ve personel belgelendirme alanında eğitim almış olma ya da personel belgelendirme alanında en az tam zamanlı olarak 2 yıl çalışma ve en az lisans mezunu olma şartlarını karşılamış olması istenir.

 

 

 

 

4.7.TSE-PBM Sınav Gözetmeni

Sınavlar esnasında TSE-PBM' den bir görevli bulunabilir. Görevli kişi, sınavın uygulanışını ve sınav heyetinin performansını PBM-FR-MR-024 Gözetmen Değerlendirme Raporu Formuna göre izler.

 

4.8. Dokümantasyon ve Sınav Materyali

Sınav için gerekli olan materyal TSE-PBM tarafından hazırlanır ve sınav heyetine verilir. Sınav materyali aşağıdakilerden oluşur:

 

 • Sınav Soruları
 • PBM-FR-MR-014 Sınav Yoklama Formu
 • PBM-FR-MR-016 Sınav Tutanak Formu
 • PBM-FR-PBY-004 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yazılı Sınav Cevap Formu
 • PBM-FR-PBY-005 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi ve Tetkik Görevlisi Sözlü Sınav Değerlendirme Formu
 • PBM-FR-MR-024 Gözetmen Değerlendirme Raporu
 • Destek yansıları veya ilgili standart (var ise)

 

Tüm katılımcılar sınava katılmadan önce sınavda kullanacakları silgi, kalem ve kalem açarı yanlarında getirmek zorundadırlar.

Sınav heyeti tarafından TSE-PBM’ ye teslim edilen sınav materyalinin uygunluğu değerlendirilir, değerlendirme sonucu uygunsa sınav gerçekleştirilir.

 

4.9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının değerlendirme yöntemleri sırasıyla;

PBM-FR-PBY-004 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yazılı Sınav Cevap Formu,

PBM-FR-PBY-005 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi ve Tetkik Görevlisi Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna kayıt edilir.  Sınav kayıtları, sınav heyeti tarafından yapılan değerlendirme ve puanlamadan sonra TSE-PBM’ye iletilir.

 

Belgelendirme için başvuruda bulunan adayların sınav sonuçları Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından PBM-FR-PBY-001 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Başvuru Değerlendirme Formuna kaydedilir.

 

5. BELGELENDİRME KARARLARI

 

5.1 Karar Alma Süreci ve Belgelerin Düzenlenmesi

 

Adayın başvurduğu kategori için bu programda tanımlanmış olan ön koşulları sağladığına dair yeterli delil bulunan ve yine bu programda kategorilerine özgü olarak tanımlanmış olan sınavlardan başarılı olmuş adaylar için TSE-PB Müdürü’nün teklifi ve Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Personel Belgelendirme Komitesinin kararı ile belgelendirme kararı verilir.  

 

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Personel Belgelendirme Komitesi toplantılarında alınan kararlar PBM-FR-MR-031 Belgelendirme Komitesi Tutanak Formuna yazılarak kayıt altına alınır.

 

Toplantı tarihi Teknik Sorumlu/İdari Sorumlu tarafından PBM-FR-PBY-002 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Başvuru Değerlendirme Formuna kaydedilir.

 

Belge kararının verilmesini takiben TSE-PBM tarafından adaya başvurduğu belgelendirme kategorisinde belgelendirilmiş olduğunu gösterir sertifika düzenlenir. TSE-PBM’ nin düzenlemeyeceği sertifikada TSE ve PB Müdürlüğünün logosu yer alır. Sertifikalarının fotokopileri aday dosyalarında muhafaza edilir.

 

 

5.1.2 Belge Süresi

 

PB Müdürlüğü tarafından bu program kapsamında verilen Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi ve Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi sertifika süreleri aşağıda verilmiştir.

 

 

Belge Kategorisi

Belge Süresi

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi

3 yıl

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi

3 yıl

 

 

 

 

Belgelerin geçerlilik tarihleri sertifikalar üzerinde belirtilmekte ve Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Personel Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararlarını verdiği tarihten itibaren 3 yıl belgelerin geçerlilik süreleri tanımlanmaktadır.

 

Belge yenileme işlemi aday, bu programın yeniden belgelendirme sürecini başarıyla tamamlandığında gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirme başvurusu yapılacak sürenin takibinden belgeli personelin sorumluluğundadır.

 

5.1.3 Sertifikasının askıya alınma, çekilmesi ve iptali ile ilgili kriterler

 

TSE Belgelendirme Yönergesi ve TSE Personel Belgelendirme Kurallarındaki hükümlere ek olarak aşağıdaki durumlarda belgelendirme geçersiz sayılır:

-Kişinin belgelendirme prosedürlerine uymayan davranışlarına ilişkin delillerin incelenmesinden sonra,

-Kişinin yeniden belgelendirmede başarısız olması durumunda,

-Yeniden belgelendirme ya da önceki belgelendirme şartlarını karşılayıncaya kadar,

-Belgeli kişinin etik kurallara aykırı davrandığının objektif delilleriyle birlikte tespit edilmesi durumunda,

-Belge sahibi kişinin uygulamalarını belirlenen teknik esaslara uymaksızın yaptığının, yetkilerinin dışına çıktığının, belge kapsamında olmayan konularda belgesini kullandığının veya Programın diğer hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde,

-Program kapsamında belge almış olan kişiler hakkında bildirilen şikayetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde ilgili mahkemelerce olumsuz bir karar alındığında ya da kişinin kendi talebiyle ya da söz konusu belge üzerinde oynandığının tespiti durumunda,

- Uygun hatırlatıcılara rağmen faturalar ödenmezse,

-Belge sahibinin kendi isteği durumunda vb. durumlardır.

 

Yukarıda sözü geçen objektif deliller, ilgili kişiye ait personel belgelendirme sertifikasının Geri çekilmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi amacıyla TSE-PBM tarafından ilgili komitenin kararına sunulur. Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Personel Belgelendirme Komitesinin kararı uygulanır.  

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Personel Belgelendirme Komitesinin sertifikanın askı veya fesih alınması kararının vermesi durumunda sertifika sahibi olan kişiye resmi yazı ile durum bildirilir. Belgenin aslını askı/fesih ile ilgili komite karar tarihinden itibaren 15 gün içinde TSE-PBM’ye iade etmesi istenir.  Sertifika sahibi kişi 15 gün içinde TSE-PBM’ye iade etmekle yükümlüdür.

 

Kişinin sertifikasını iade etmemesi durumunda hukuksal süreç başlatılır. Yazılım üzerinden üretilen sertifikalar komite kararı almasıyla beraber yazılım üzerinden sertifikanın geçerlilik durumu güncellenir.

 

Belge almak için başvuran kişiler, bu program hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Belge kullanma hakkı kişinin, kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

 

5.1.4 Sonuçlara İtiraz & Şikayet

 

TSE-PBM’nce bu program kapsamında tanımlanan alanlarla ilgili sınava giren veya belgelendirilen kişiler TSE’nin aldığı kararlara ilişkin itiraz ve şikâyetlerde bulunabilirler. İtiraz ve şikâyetlerini tebellüğü tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde TSE-PBM İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

 

Söz konusu itiraz ve şikâyetin incelenmesinden sonra İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesince alınan öneri kararı Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Personel Belgelendirme Komitesine yazılı iletilir. Son karar Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Personel Belgelendirme Komitesi tarafından verilir. Komitenin aldığı karar yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.

 

6. GÖZETİM VE YENİDEN BELGELENDİRME

 

Program kapsamında tanımlanmış olan kategoriler için ( Adaylar hariç) belge süresi üç yıl olarak tanımlanmıştır. Üç yıl yeniden belgelendirme dönemi göz önünde bulundurulduğunda gözetim faaliyetlerine gerek bulunmamaktadır.

 

Yeniden belgelendirme amacıyla TSE-PBM’ ye başvuran belgeli personel, bu programın ilgili kategoriler için tanımlanmış başvuru şartlarını karşıladığına dair belgeler/kayıtlar ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri yeniden belgelendirme başvurusu sırasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

 

6.1 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi Yeniden Belgelendirme

 

Sertifika sahibi olan Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi aşağıda açıklanan yeniden belgelendirme için şartları karşılaması durumunda başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru kanıtlarını gösteren belgeleri/kayıtları TSE-PBM’ ye sunulması gerekmektedir.

 

1-Belgeli olduğu süre içerisinde TS EN ISO/IEC17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı veya ilk başvuruda bahsedilmiş olan diğer eğitim şartlarıyla ilgili asgari bir günlük eğitim almış olmak.

 

2-Mesleki uygulama ile ilgili kanıtın sağlanması: yeniden belgelendirme süresi içinde Personel Belgelendirme Yöneticisi olarak en az iki yıllık süre ile görev yaptığını gösteren belgeyi sunmak.

 

PBM-FR-PBY-003 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Yeniden Belgelendirme Başvuru Formunu doldurularak imzalanması ve ekleriyle birlikte PBM teslim edilmesi gerekmektedir.

 

6.2 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi Yeniden Belgelendirme

 

Sertifika sahibi olan Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi tetkik görevlisi aşağıda açıklanan yeniden belgelendirme başvurusu için aşağıdaki verilmiş olan yeterlilikle ilgili şartlarını karşıladığını gösteren kanıtlarına ait belgeleri/kayıtları TSE-PBM’ ye sunulması gerekmektedir.

 

1-Mesleki uygulama ile ilgili kanıtları sağlanması;

a) Sertifika sahibinin işveren veya yüklenici (ler) / müşteri (ler) tarafından beyan edilmek üzere, yeniden belgelendirme süresi boyunca en az 15 tam denetim günü bunun az 9 günü sahada denetimi. En az üç tam personel belgelendirme yönetim sistemi tetkiki.

b)Alternatif olarak: Atanmış bir denetçi tarafından değerlendirmenin yapılması: adayın tetkik görevlisi olarak görev yaptığı 2 gün boyunca sahadaki denetim şahitliği. Aday tarafından hazırlanan tetkik dokümanı, atanan tetkik görevlisi tarafından değerlendirilmesi.

                     

PBM-FR-PBY-003 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Yeniden Belgelendirme Başvuru Formunu doldurularak imzalanması ve ekleriyle birlikte PBM teslim edilmesi gerekmektedir.

 

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

TSE Belgelendirme Yönergesi

TSE Personel Belgelendirme Usul ve Esasları

TS EN ISO/IEC 17024     Uygunluk Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Yapan

                                            Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

-EA 1/22 – EA                   Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members

-EA- 2/17 INF:2014 - EA Documents on Accreditation for Notification Purposes

TS EN ISO/IEC 17021    Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve

                                           Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar

TS EN ISO 19011            Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

PBM-PR-MR-005            Sınav Görevlisi Atama ve Sınav Heyeti Oluşturma Prosedürü

PBM-PR-MR-006            Sınav Sorularının Hazırlanması ve Yönetimi Prosedürü

PBM-PR-MR-008            Tekrar Belgelendirme Prosedürü

PBM-FR-MR-046 Bilgisayar Yazılımı Üzerinden Gerçekleştirilen Belgelendirme Programları İçin Başvuru Formu*

TSE-PR-002 Kayıt Yönetim Prosedürü

PBM-PR-MR-004 Belgenin Kullanımı, Askıya Alınması, Geri Çekilmesi, Kapsamın Daraltılması ve İptali Prosedürü

Yazılım programı kapsamında alınan başvurularda sadece yanında * işareti bulunan formlar kullanılır.

 

6. KAYITLAR

PBM-FR-PBY-001 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Başvuru Formu

PBM-FR-PBY-002 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Belgelendirme Başvuru Değerlendirme Formu

PBM-FR-PBY-003 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Yeniden Belgelendirme Başvuru Formu

PBM-FR-PBY-005 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi ve Tetkik Görevlisi Sözlü Sınav Değerlendirme Formu

PBM-FR-MR-014 Sınav Yoklama Formu

PBM-FR-MR-016 Sınav Tutanak Formu

PBM-FR-PBY-004 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yazılı Sınav Cevap Formu

PBM-FR-MR-024 Gözetmen Değerlendirme Raporu Formu

PBM-FR-MR-031 Belgelendirme Komitesi Tutanak Formu

 

 

 

Eski Siteye Dön