CORSIA

CORSIA

 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO (International Civil Aviation Organization) (Birleşmiş Milletlerin havacılık alanında faaliyet gösteren organizasyonudur. ) 2016 yılında düzenlenen 39. Konsey Toplantısında, 2020 yılından itibaren uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmayı hedefleyen CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) programını kabul edilmiştir.

ICAO’ya üye devletlerde uluslararası uçuş gerçekleştiren işletmeler bu uçuşlardan kaynaklanan emisyonları izlemek, raporlamak ve doğrulatmak ile yükümlüdür. Programa katılı sağlayan devletlerdeki işletmeler 2021 yılından itibaren ise emisyonlarını offsetlemek zorundadır.

Ülkemizde SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından programa katılım için talimat hazırlanarak 06.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Enstitümüz TÜRKAK'a TS EN ISO 14065 standardına göre Akreditasyon kapsamımızı Corsia kapsamındaki doğrulamaları da içerecek şekilde genişletmesine ilişkin başvuru yapmıştır. Başvurumuza ilişkin süreç devam etmekte olup Akreditasyon kapmsamımız yayınlandığında duyuru yapılacaktır.

Akredite olmamız halinde başvuru süreci aşağıdaki şekilde yürütülecektir;

 

Başvuru ve Doğrulama Süreci;

1. Teklif Talep Formu ile teklif talebinin iletilmesi,

Akretiditasyon kapsamında yer almayan uçak işleticilerinin başvuruları kabul edilmez.

Aşağıda yer alan telefon ve mail adresinden bilgi alabilir, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak teklif alabilirsiniz.

Başvuru Formu

2. Teklif verilmesi,

Uçak işleticisinin izleme planı değerlendiriilerek adam*gün hesabı yapılır ve teklif verilir. Adam*Gün ücreti Muayene Gözetim Ücret Tarifesi'nde verilmiştir.

3. Sözleşme öncesi değerlendirme,

Teklifin uçak işleticisi tarafından uygun bulunması durumunda mevcut başvuru hacmi ile birlikte risk, kaynak ve kapasite analizi yapılır. Risk analizi sonucu başvuru uygun bulunduğunda sözleşme imzalanması aşmasına geçilir.

4. Sözleşmenin imzalanması,

Teklifin kabulü ve sözleşme öncesi değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde tesise 2 nüsha halinde sözleşme formu iletilir.

5. Stratejik Analiz (saha ve masabaşı incelemesi),

SHT-CORSIA Talimatı'nda stratejik analiz zorunlu olmamakla birlikte doğrulayıcı kuruluş olarak ilk yıl uçak işleticisi tarafından yürütülen faaliyetlerin ölçeği ve karmaşıklığını anlamak, görevlendirilecek doğrulama ekibinin sahip olması gereken yetkinliği ve sözleşmede belirtilen doğrulama süresinin uygunluğunu, uçak işleticisinin risk analizini/kontrol sistemini ve izleme planının uygunluğunu değerlendirmek amacıyla stratejik analiz saha ziyareti gerçekleştirilecektir.

6. Doğrulama (saha ve masabaşı incelemesi),

Doğrulama saha ziyareti öncesinde temin edilen faaliyet verileri ve prosedürler üzerinden Risk Değerlendirme ve Numune Planı ile Örnekleme Planı hazırlanır.

Doğrulama sürecinde hazırlanan emisyon raporunu oluşturan veriler, ölçüm sistemleri, belirsizlik değerlendirmeleri talimata uygun olarak değerlendirilir.

Tespit edilen bulgular doğrulama sürecinde uçak işleticisi tarafından tatmin edici doğrulama görüşü elde edilene kadar giderilmeye çalışılır.

7. Doğrulama raporunun bağımsız gözden geçirmesi,

Doğrulama süreci ve raporu doğrulama ekibinden bağımsız bir baş doğrulayıcı tarafından değerlendirilir.

8. Doğrulama raporun onaylanarak SHGM'ye gönderilmesi.

Doğrulama raporu hazırlandıktan sonra uçak işleticisi onayı alınmasına müteakip rapor kuruluşumuz tarafından SHGM'ye gönderilir.

9. Havayolu İşletmecisi tarafından doğrulama raporunun SHGM'ye letilmesi.

Talimat gereği doğrulayıcı kuruluş haricinde uçak işleticisi de doğrulama raporunu ayrıca SHGM'ye gönderimekle yükümlüdür.

10. Doğrulama Bildiriminden Sonra Ortaya Çıkan Gerçekler

Doğrulama Raporunun onaylanmasına müteakip doğrulama raporunun geçersiz veya hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde Genel Müdürlük bu konuda ivedilikle bilgilendirilir ve söz konusu hatanın giderilebilmesi için Talimat gerekliliklerine uygun olarak Genel Müdürlük ile beraber hareket edilir.

10.1 Tarafsızlığın Sağlanması

Doğrulama faaliyetlerine ilişkin tarafsızlık ve bağımsızlığın korunmasına yönelik işlemler ve elde edilen tüm bilgilerin gizliliği TSE-PR-011 “Gizlilik, Tarafsızlık ve Operasyonel Risklerin Yönetimi Prosedürüne” göre yönetilir.

Tesis bazında tarafsızlığının sağlanması ile ilgili olarak; doğrulama ekibi üyelerinin görevlendirileceği tesisle, akreditasyon tebliğinde tarafsızlığa aykırı olarak tanımlanan bir iş ilişkisi, akrabalık, menfaat vb. herhangi bir unsur tespit edildiğinde TSE’ye bildirme sorumluluğu hizmet sözleşmesi ile tesise verilmiştir.

Saha ziyareti öncesi tesisden doğrulama ekibinin tarafsızlığı sağladığına ilişkin yazılı beyan alınmaktadır.

Her doğrulama yılı öncesinde doğrulama ekibinden sözleşme yapılan firmalarla tarafsızlığa aykırı herhangi bir ilişkileri olup olmadığına ilişkin yazılı beyan alınmaktadır.

11. Müşteri Memnuniyet ve Şikayetleri

Şikâyet ve itiraz işlemleri Muayene Gözetim Yönergesi hükümlerine göre yürütülür. İtiraz ve Şikayet Prosedürü ve Formlar için;

Müşteri Memnuniyet ve Şikayetleri

 

İletişim:

Mehmet ERGÜN (Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü)

Tel          : 0312 592 51 58

E-Posta  : mergun@tse.org.tr

Adres     : 100.Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236.Sok No:1 Kat: 3 Ostim-Yenimahalle/ANKARA

 

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön