Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

1.HAKKIMIZDA

Gelişmekte ve büyümekte olan sanayi ve tarım alanı kullanımı sonucu üzerinde yaşamakta olduğumuz toprak ve dolayısı ile bünyesinde ihtiva ettiği su kaynaklarının kirlenmesi ve sonucunda oluşacak insan ve çevreye olan zararları, yapılacak olan kirlilik tespit çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu alınacak önlemler ile durdurulabilmekte veya en aza indirilebilmektedir.

Bu kapsamda Enstitümüz; 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzman kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Yeterlilik Belgemize dokümanlar alanından ulaşılabilir.

2.HİZMETLERİMİZ

Yeterliliğimiz kapsamında yapacağımız çalışmalarımız;

 • Saha Örnekleme ve Analiz Planını, Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön ve Nihai Raporları, Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporları ve Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporlarının hazırlanması.
 • Sahada gerçekleştirilecek olan sondaj çalışmalarına refakat etmek ve gözlem kuyusu kurulumunu organize etmek.
 • Yönetmelikte belirtilen cihazlar ile toprak gazı ölçümlerini yapmak.
 • Yeraltı suyu ve toprak numunelerinin yetkili laboratuvar personelince alımını organize etmek.
 • Sahada yapılması gerekli testleri yapmak veya yapılmasını organize etmek (slug, iletkenlik, ph vb).
 • Jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalar yapmak ve kayıt altına almak.
 • Kirlilik tespit çalışmaları yapmak.
 • Sahaya özel risk çalışmalarının yapılabilmesi için beşerî coğrafya kapsamında incelemeler yapmak.
 • Temizlenebilirlik test çalışmalarının tasarımı.

3.KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Toprak kirliliği çalışmalarının büyük bir bölümü zorunlu durumlar karşısında yapılmasına karşın gönüllülük esasına dayalı olarak da yapılabilmektedir.

 • Zorunlu durumlar; İl müdürlükleri denetimi sonrası, şikâyet, kaza, afet vb.
 • Gönüllük esaslı durumlar; Tesis/Saha mülkiyet değişiklikleri, Çevre odaklı yaklaşım vb.

4. TOPRAK ÇALIŞMASI SÜREÇLERİ

4.1. Başvuru süreci

TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğünün aşağıda yer alan ilgili iletişim kanallarından veya aşağıda yer alan teklif talep formunun doldurulması yollarıyla toprak çalışmalarınız için başvurunuzu yapabilir ve teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Taklif Talep Formu

Mehmet ERGÜN (Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü)

Tel          : 0312 592 51 58

E-Posta  : mergun@tse.org.trcevreselgozetim@tse.org.tr

Adres     : 100.Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236.Sok No:1 Kat: 3 Ostim-Yenimahalle/ANKARA

4.2. Teklif Verilmesi

Firma tarafından talebin alınmasının ardından, TSE tarafından yapılacak olan firma ziyareti sonrası firmadan alınan bilgiler ve ölçüm yapılması planlanan muhtemel şüpheli nokta sayısına göre numune sayısı belirlenir.

Numune sayısına ek olarak bakılacak kirlilik parametreleri, sondaj fiyat çalışmaları, raporlama çalışmaları, saha ziyaretleri değerlendirilerek teklif verilir.

4.3. Sözleşme

Teklifin uygun bulunması durumunda firma ve TSE arasında imzalanan sözleşme firma veya TSE tarafından bulunduğu il de yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilir.

4.4. Saha Örnekleme ve Analiz Planı Süreci

Bu süreç; muhtemel kirli alana yapılan saha ziyareti ve firma yetkilileri tarafından temin edilen bilgiler ile kirlilik kaynağı ve nedenlerinin tespiti, alıcı ortamların belirlenmesi, örnekleme ve analiz çalışmalarının planlanma işlemlerini kapsar.

Saha örnekleme ve analiz planı hazırlanması sonrası ilgili rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona sunulur. Komisyonca onaylanan plan çerçevesinde saha çalışmalarına başlanır.

4.5. Saha Çalışmaları

Saha örnekleme ve analiz planı sonrası muhtemel kirli alanda saha çalışmalarına başlanmaktadır. Komisyonca kabul edilen örnekleme noktalarında yapılacak olan sondaj ve numune alım işlemleri gerçekleştirilir.

Alımı tamamlanan numunelerin analizleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterlilik belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılmaktadır.

4.6. Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu Süreci

SÖAP süreci ve sonrasında yapılan saha çalışmaları sonucu bir bütün haline getirilen tüm bilgi ve verilerin ( arazi kullanım amaçları, kirleticiler, kirletici özellikleri, ölçüm değerleri, kirletici taşınım yolları ve potansiyel alıcılar) kullanılması ile Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu hazırlanır.

Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporunun hazırlanması sonrası ilgili rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona sunulur. Raporun komisyonca onaylanmasına istinaden nihai rapor çalışmalarına başlanır.

4.7.Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporu

Nihai Rapor sürecinde, saha örnekleme ve analiz çalışması ve saha durum ve risk değerlendirmesi ön raporu çalışmaları esnasında elde edilen veriler bilgiler çerçevesinde jenerik risk değerlendirmesi ve sahaya özgü risk çalışması yapılmaktadır.

Nihai Rapor, olası kirlilikten zarar görmesi beklenen tüm çevresel etkenleri ortamları direkt ya da dolaylı olarak etkilenecek olan alıcılar için hangi hedef kirletici ile bu kirleticiye ait özellikler doğrultusunda nasıl mücadele edilmesi gerektiğini risk ve tehlike indeksi kullanılarak açıklayan rapordur.

Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporunun hazırlanması sonrası ilgili rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona sunulur. Komisyon tarafından incelenen Nihai Rapor sonrası şu kararlar alınabilmektedir:

 • Takip gerektirmeyen saha kararı; saha potansiyel saha listesine alınarak çalışmalar tamamlanır.
 • Kirlenmiş saha kararı; temizleme süreci başlatılacaktır.
 • Ara müdahale kararı; temizleme süreci öncesi ön işlem yapılacaktır.

5.HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri yürüten tüm firmalara hizmet verilebilmektedir.

 

 


Dökümanlar (3)

Eski Siteye Dön