ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı; Ulaşım Sistem Yönetim Müdürlüğü, Araç Kontrol Merkezi İşletmeleri Grup Başkanlığı, Taşımacılık Sektörü Grup Başkanlığı, Otomotiv Belgelendirme Grup Başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı müdürlükler ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 

ULAŞIM SİSTEM YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ulaşım Sistem Yönetim Müdürlüğü bünyesinde, Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı birimlerine Yönetim Sistemi faaliyetleri konusunda destek hizmeti verilmektedir. Faaliyetlerimiz, TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17065 standardı temel alınarak oluşturulmuş sistem dokümanlarına göre yürütülmekte ve uygulanan yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı, TÜRKAK tarafından A tipi muayene kuruluşu olarak TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında ve belgelendirme faaliyetlerinden TS EN ISO/IEC 17065 kapsamında akredite edilmiştir.

 

OTOMOTİV BELGELENDİRME GRUP BAŞKANLIĞI

Araç Proje ve Koordinasyon Müdürlüğü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 23/12/2003 tarihinde yapılan protokolle Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik kapsamındaki hizmetler 15/02/2004 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır.

Araç Proje faaliyetleri, Ankara'da Araç Proje ve Koordinasyon Müdürlüğü, İstanbul, Bursa, Kocaeli Müdürlükleri ve diğer illerde de Bölge Müdürlükleri veya Temsilcilikler üzerinden yürütülmektedir.

Faaliyet Alanları/Verilen Belgeler

- Gümrüklerde İthal Araç İncelemesi

- AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (İthalat, Tadilat, Karayolu Uygunluk, İmalat)

- AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi

- AİTM Seri İmalat Tip Onay Belgesi

- Atık Taşıma Aracı Belgesi

- Teknik Dosya Uygunluk Yazısı

 

Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü

Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE'ye verilen hizmet faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetlerin yanında Dünya İmalatçı Kodu (WMI - WPMI) tahsisi işlemleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan protokol sonrası alınan yetkilerle, 2007/46/AT Ek V, Ek XVII ve 2003/37/AT Ek II Bölüm B İlave 2 doğrultusunda tip onay uygunluk değerlendirme, tip onay muafiyet değerlendirme ve üretimin uygunluğu işlemleri birimimizce yürütülmektedir.

Faaliyet Alanları

-Teknik Servis Hizmeti

-Onay Öncesi İşlemler

-Üretim Yeri İnceleme İşlemleri

-WMI Kodu Tahsis İşlemleri

-Tip Onay Muafiyet Değerlendirme İşlemleri

 

Ulaşım Sistemleri Belgelendirme Müdürlüğü

Araçlara ait belgelendirme ve muayene işlemleri yürütülmektedir.

-Ambulans Muayene İşlemleri

-TSE/TSEK Belgelendirme

-Eşdeğer Parça Belgelendirme

-Tip Onay Belgelendirmesi

 

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ GRUP BAŞKANLIĞI

Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer alan Türkiye, coğrafi, kültürel ve ekonomik anlamda bir köprü  işleviyle eşsiz bir konuma sahiptir.

Taşımacılık sektöründeki yatırımların ağırlıklı olarak kara yolu altyapısına yoğunlaşmış olduğu ülkede, Avrupa’nın en büyük ağır vasıta  filolarından biri bulunmaktadır. Kara yollarının Türkiye’de  taşıdığı önem kara yolları ağına dair güncel verilerle daha iyi anlaşılabilir:  toplam uzunluğu 64.865 km olan kara yollarının 2.080 km’si otobanlardan oluşmaktadır. Her geçen yıl uzayan ve   gelişen bu ağ, ülkedeki  yolcu taşımacılığında % 95, yük taşımacılığında ise % 90 oranında pay sahibidir.

Türkiye’nin ihracat ve ithalatında, sırasıyla toplamda % 50,7 ve % 53,2’lik oranlara sahip olan deniz yolu taşımacılığı, ülkenin dış  ticaretinde en çok tercih edilen nakliye yöntemidir. Deniz yolu taşımacılığını, 2010 yılında % 40,3’lük ihracat ve % 22,9’luk ithalat oranlarıyla kara yolu taşımacılığı izlerken, hava yolu taşımacılığı ise ihracat ve ithalatta üçüncü sırada yer almaktadır.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 2010 yılı “Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Raporu”nda yer alan bilgilere göre lojistik  sektörünün ülkemiz GSYİH’si içindeki payının 2008 yılı için  % 8 ile % 12 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da 65-95 milyar ABD Doları anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında taşımacılık ve lojistik sektörünün önemli bir parçası olan ve yılda ortalama 20 milyon ton tehlikeli maddenin karayolu ile taşındığı Türkiye'de; ADR Yönetmeliği’nin uygulamaya alınmasının gerekliliği bir kere daha anlaşılmaktadır.

Ülkemizde, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her tür aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” ile büyük bir aşama gerçekleştirilmiş olsa bile; ilgili taraf kapsamında yer alan kişi ya da kuruluşlara yönelik gerekli alt yapı ve çalışma ortamını kapsayan hazırlıkların tamamlanması ve denetim mekanizmasının etkin ve verimli bir şekilde uygulamaya alınması gerekmektedir.

Bu amaçla; ilgili Bakanlıklar, sivil toplum örgütleri ve sanayiciler ile yıllardır ülkemiz sanayisiyle içi içe büyüyen, yeterli bilgi ve deneyime sahip öz kaynaklarıyla Enstitümüz  ortak bir çalışma yürütmek için gerekli çalışmaları başlatmış  bulunmaktadır.

Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan  Taşımacılık Sektörü Grup Başkanlığı; Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Ek A Kısım 6; Tehlikeli Malların Demiryolu İle  Taşınmasına İlişkin Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma (RID) Ek A Kısım 6; Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Code) Kısım 6; Havayoluyla Tehlikeli Malların Güvenli Taşınması İçin Teknik Talimatlar (ICAO-TI) Kısım 6 ve Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri (IATA-DGR) Kısım 6 ve 10 ‘da yer alan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan paket, ambalaj, tank ve benzeri kapların (CSC Konvansiyonu kapsamına giren konteynerler hariç) onay, sertifikalandırma ve muayene işlemleri yürütülmektedir.

Faaliyet Alanları/Verilen Belgeler

Tasarım Tip Onay Sertifikası

-       Ambalajlar

-       Orta Boy Dökme Yük Konteynerleri (IBC)

-       Büyük Ambalajlar

-       Tanklar

-       Basınçlı Kaplar

-       CSC Kapsamı Dışında Kalan Dökme Yük Konteynerleri

İlk/Ara/Periyodik ve İstisnai Muayene

Araç ADR Uygunluk

Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk

 

ARAÇ KONTROL MERKEZİ İŞLETMELERİ GRUP BAŞKANLIĞI

Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığına bağlı Araç Kontrol Merkezleri İşletmeleri Grup Başkanlığı; AKM işletmelerinin sevk ve idaresini koordine etmektedir. TSE-AKM’lerde; TSE’ye çeşitli bakanlıklarca yönetmelik, protokol vb. yöntemlerle tanımlanmış olan yetki ve görevler çerçevesinde,  araç kontrol hizmetleri verilmektedir.

Araç kontrol faaliyetleri, Türkiye genelinde yaygınlaştırılmakta olan TSE Araç Kontrol Merkezleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bursa, Manisa, Konya, Adana ve Malatya TSE AKM Eğitim ve Referans Merkezlerinde kuruma ait tesislerde faaliyet gösterilmektedir.

Diğer illerde ise ihale usulü belirlenen işletmeciler aracılığı ile hizmet verilmesi esasına dayanan bir model geliştirilmiştir. 76 ilde ihale gerçekleştirilmiş olup, ihaleleri kazanan ve sözleşme imzalayan işletmeciler aracılığı ile 64 ilde TSE-AKM’ler açılmıştır. Toplam 69 ilde Türkiye araç yoğunluğunun %95.7’sine ulaşılmıştır.

Tüm merkezlerde araç kontrol işlemleri TSE uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Araç Kontrol Merkezlerinde, Proje Onayları İle Birlikte Fiziki Araç Kontrolleri, Tadilatı Gerçekleşen Araçların Fiziki Araç Kontrolleri, Ambulans ve Acil Sağlık Araçları Araç Kontrolleri, ADR Taşıt/Araç Uygunluk Kontrolleri (T9) vb. hizmetler verilmektedir.

 

Eski Siteye Dön