ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı; Ulaşım Sistem Yönetim Müdürlüğü, Araç Kontrol Merkezi İşletmeleri Grup Başkanlığı, Taşımacılık Sektörü Grup Başkanlığı, Otomotiv Belgelendirme Grup Başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı müdürlükler ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 

ULAŞIM SİSTEM YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ulaşım Sistem Yönetim Müdürlüğü bünyesinde, Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı birimlerine Yönetim Sistemi faaliyetleri konusunda destek hizmeti verilmektedir. Faaliyetlerimiz, TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17065 standardı temel alınarak oluşturulmuş sistem dokümanlarına göre yürütülmekte ve uygulanan yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı, TÜRKAK tarafından A tipi muayene kuruluşu olarak TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında ve belgelendirme faaliyetlerinden TS EN ISO/IEC 17065 kapsamında akredite edilmiştir.

 

OTOMOTİV BELGELENDİRME GRUP BAŞKANLIĞI

Araç Proje ve Koordinasyon Müdürlüğü

1. Gümrüklerde İthal Araç İncelemesi

Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ’de gümrük tarife pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen araçların gümrük kontrolleri yapılmakta olup, işlem sonucunda «Gümrüklerde İthal Araç Uygunluk Yazısı»  verilmektedir.

2014 Aralık itibari ile Gümrüklerde İthal Araç Uygunluk Yazısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilmektedir.

Bu faaliyet otomotiv ihtisas gümrüğü olan Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin, Sakarya ve Kocaeli illerindeki TSE birimlerimiz tarafından yürütülmektedir.

2. AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (İthalat, Tadilat, Karayolu Uygunluk, İmalat)

2.1. AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (İthalat)

Tip onayı belgesi bulunmayan yeni, üst yapılı, eski, kullanılmış veya antika araçların Gümrüklerde İthal Araç İncelemesi işlemlerinden sonra; Araçların İmal, Tadil, Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik kapsamında incelenmesi işlemidir. İncelemenin olumlu olması neticesinde, Araçların tescil işleminin yapılabilmesi amacıyla Yetkili Makine Mühendisi tarafından düzenlenen Münferit Araç Uygunluk Belgesi onaylanır. Bu faaliyet sadece Ankara'daki Araç Proje ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

2.2. AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat-İmalat)

İmalatından/Tadilatından sonra Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik'te belirtilen müsaade edilen imalatlar/tadilatlar kapsamında tadil/imal edilen araçların tescil işlemlerinin yapılabilmesi için Münferit Araç Uygunluk Belgesi'nin onaylanmasıdır.

2.3. AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk)

Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya TASİŞ, MKE, TSK tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için; Araçların İmal, Tadil, Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik kapsamında aracın tescil işleminin yapılabilmesi için AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi'nin onaylanmasıdır.

3. AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi

Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik'te belirtilen müsaade edilen tadilatlar kapsamında Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi verilmesi işlemidir. Bu belge ile aynı tip araca aynı tadilat seri olarak yapılabilmektedir.

4. AİTM Seri İmalat Tip Onay Belgesi

Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik'te belirtilen müsaade edilen tadilatlar kapsamında Seri İmalat Tip Onayı Belgesi verilmesi işlemidir. Bu belge ile aynı tip araca aynı imalat seri olarak yapılabilmektedir.           

5. Atık Taşıma Aracı Belgesi

Bitkisel, tıbbi, pil, akü, lastik vb. atıkları taşıyan araçların belgelendirilmesi işlemidir.

6. Teknik Dosya Uygunluk Yazısı

Hidrolik aksam içeren üstyapıların araçlara monte edilmesi tadilatını yapan firmaların 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırladığı teknik dosyaların kabulü yapılmakta ve neticesinde firmalara "Teknik Dosya Uygunluk Yazısı"nın verilmesidir.

 

Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü

Teknik Servis Hizmeti

Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü (ATOM), Türkiye’de Araç Tip Onay konusunda tek yetkili otorite olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) tarafından atanmış, tüm tip onay mevzuatında (MARTOY, MOTOY, TORTOY) yetkili tek ulusal kurum olan TSE’nin Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı’na bağlı bir birimidir. Teknik servis hizmeti verdiği tüm konularda 2014 yılından bu yana TÜRKAK tarafından akreditedir.

Bakanlık Adına Yapılan İşler

STB ile 15.05.2012 tarihinde yapılan protokol ile;

•       2007/46/AT Ek V

•       2007/46/AT Ek XVII

•       2003/37/AT Bölüm B İlave 2

•       2002/24/AT kapsamında onay öncesi işlemler

•       Üretimin Uygunluğu Kontrolleri

kapsamında hizmet verilmektedir.

Teknik Servis Hizmeti ve STB adına yapılan faaliyetler aşağıdaki mevzuat kapsamında yürütülmektedir:

•       2007/46/AT MARTOY

•       2002/24/AT MOTOY

•       2003/37/AT TORTOY

•       SGM-2010/1 Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2014/37)

•       SGM-2010/1 Tebliği Kapsamında Yürütülen Tip Onay Belgelendirme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

WMI Kodu Tahsisi

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan «Society of Automotive Engineers» (SAE International) organizasyonu adına araç imal eden firmalara Dünya İmalatçı Kodu (WMI)’nun verilmesi işlemidir.

Ülkemizde WMI kodunu tahsis etmeye yetkili kuruluş TSE olup, işlemler Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Tip Onayı Muafiyet Değerlendirmesi

STB ile 15.05.2012 tarihinde yapılan protokol gereği, ATOM tip onayı muafiyet değerlendirmesi işlemlerini yürütmektedir. ULMB bünyesinde oluşturulan «Muafiyet Değerlendirme Komisyonu» ile muafiyet değerlendirmesi yapılmaktadır.

ATOM, komisyona girecek dosyaların gerekli idari ve teknik dokümanlar bakımından ön kontrolünü yaparak komisyona havale işlemini gerçekleştirmektedir.

 

Ulaşım Sistemleri Belgelendirme Müdürlüğü

Ambulans Belgelendirmesi (TS EN 1789)

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı “AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile yetkilendirdiği tek kuruluş TSE’dir.

Yönetmeliğe göre, Ambulans imalatı (tadilatı) yapan her firmanın TS EN 1789 belgesi alması, üretilen her bir ambulansın da incelemeye tabi tutularak EK-C belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde TS EN 1789 standardına ve ilgili yönetmeliğe göre ambulanslarda tespit muayenesi yapılarak uygun ambulanslara Ambulans Uygunluk (EK-C) Belgesi verilmektedir.

TSE Belgelendirme

Ürünlerin; Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

TSEK Belgelendirme

Ürünlerin; ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Eşdeğer Parça Belgelendirme

Belgelendirme Müdürlüğü, T.C. Hazine Müsteşarlığının 13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı genelgesi gereği otomotivde Eşdeğer Parça Belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Tip Onay Belgelendirmesi
 
28.09.2015 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE arasında “Türk Standardları Enstitüsünün Tip Onayı Belgelendirme İşlemleri Kapsamında Görevlendirilmesine Dair Protokol” imzalanmıştır. Protokol kapsamında; MARTOY, MOTOY, TORTOY, Uluslararası Regülasyonlar/Yönetmelikler, SGM 2010/1 Tebliği, 97/68/AT Tip Onay Yönetmeliği ve SGM 2014/41 Tebliği kapsamındaki tip onay belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla 01.01.2016 tarihi itibariyle başvurular www.tse.org.tr üzerinden yapılmaktadır.
 
 

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ GRUP BAŞKANLIĞI

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına  İlişkin Avrupa Anlaşması), tehlikeli maddelerin, güvenli ve düzenli  şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan yönergedir.  ADR taşımacılıkta yer alan gönderen, alıcı, dolduran, yükleyen, boşaltan, ambalajlayan ve/veya taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirleyen yönergedir. Birleşmiş Milletler Avrupa Komisyonu tarafından 1957’de imzalanmıştır.

ADN (Tehlikeli Malların Yurtiçi Su Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), 2001’de yürürlüğe girmiştir.

IMDG (Tehlikeli Malların Deniz yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından ilk olarak 1965 yılında yayınlanmıştır. Tehlikeli maddelerin taşımacılığının yanı sıra deniz kirliliğine engel olmak için gemi ile taşınan zararlı maddelerin taşınması ile ilgili şartlar da içermektedir.

ICAO (Tehlikeli Malların Hava yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), endüstriyel standartları içerir.

RID (Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması); Convention Concerning International Carriage by Rail (COTIF) Ek1 kısmındaki regülasyonları içerir.

IATA (International Air Transport Association, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. IATA, emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba'da kurulmuştur. ICAO tarafından zorunlu kılınan tüm hükümleri içerir.

Faaliyet Alanları/Verilen Belgeler

Tasarım Tip Onay Sertifikası

-       Ambalajlar

-       Orta Boy Dökme Yük Konteynerleri (IBC)

-       Büyük Ambalajlar

-       Tanklar

-       Basınçlı Kaplar

-       CSC Kapsamı Dışında Kalan Dökme Yük Konteynerleri

İlk/Ara/Periyodik ve İstisnai Muayene

Araç ADR Uygunluk

Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk

 

ARAÇ KONTROL MERKEZİ İŞLETMELERİ GRUP BAŞKANLIĞI

Araç Kontrol Merkezlerinde otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu araç kontrol altyapısını sağlayacak tesislerde TSE’ye çeşitli bakanlık ve/veya kurumlarca yönetmelik, protokol vb. yöntemle verilmiş olan ve bundan sonra verilecek araç kontrol hizmetleri sağlanmaktadır.

Araç Kontrol Hizmetleri Grupları:

- TSE tarafından gerek duyulacak tadilat projelerinin onayı ve fiziki araç kontrolü

- Tadilatı gerçekleşen tüm araçların muayenesi

- Damperli Araç Montaj Tespit Raporu Araç Kontrolü

- Atık Taşıma Aracı Kontrolü

- Ambulans ve Acil Sağlık Araçları Araç Kontrolü

- ADR Taşıt/Araç Uygunluk Kontrolü (T9)

Eski Siteye Dön