AKDENİZ BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Bölge Koordinatörünün görev ve yetkileri:

MADDE 5-(1) Bölge Koordinatörünün görev ve yetkileri şunlardır:

a)Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile talimatlara göre yürütmek; plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve denetlemek,

b)Görevi ile ilgili her türlü evrakı incelemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak, verilecek direktifleri ilgili birimlere iletmek, izlemek ve sonuçlarını merkeze bildirmek,

c)Bölge ihtiyaçlarını tespit etmek, kiralama ve satın almaya ilişkin işleri, bağlı birimlerin ihtiyacı olan taşınırların dağıtımını, resmi araçların mevzuatına göre kullanılmasını takip etmek,

ç) Enstitü tarafından verilen yetki çerçevesinde bölge kapsamındaki birimlerin harcamalarını izlemek ve bu konuda gerektiğinde Enstitüye bilgi vermek,

d)Hizmetler ile ilgili olarak mülki idare amirleri, kamu kurum ve kuruluşları, bölgelerindeki gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğinde bulunmak,

e)Bölgesi içerisinde bilgi işlem, otomasyon, donanım ve destek hizmetlerine ilişkin her türlü tedbiri almak,

f)Bağlı birimlerin verimini ve iş akışını takip ederek personel ihtiyaçlarını tespit etmek, personel planlamasını yapmak,

g)Enstitü görev alanına giren konularda bölge düzeyinde her türlü araştırma, etüt, proje hizmetleri yapmak ve merkez birimleri temsil etmek,

ğ)Bölgenin rekabet gücünü arttırmak, ulusal düzeyde ticaretin kolaylaşması yolunda faaliyet yapmak,

h)Bölge düzeyinde standardizayson, belgelendirme, uygunluk değerlendirme deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamak,

ı)Enstitünün gelir gider dengesi çerçevesinde bölgesinde gelir arttırıcı iş, işlem ve faaliyetlerde bulunmak,

i)Toplumun kalite konusunda bilinçlenmesi için çeşitli faaliyetler yürütmek,

j)Görev ve yetkilerine ilişkin tüm hususlarda ocak ve temmuz aylarında hazırlayacağı raporu Genel Sekreterliğe sunmak,

k)Verilecek diğer görevleri yapmak.

(2)Bölge Koordinatörü, bölge kapsamındaki illerde görev yapan müdürlerle il temsilcilerinin iş ve işlemlerini koordine eder ve onları yönlendirir.

(3)Bölge Koordinatörü sorumlu olduğu bölgede iş ve işlemlerin etkin, süratli, verimli görülmesine ilişkin gerekli tedbirleri alır.

Eski Siteye Dön